Publicatieblad Van De Europese Gemeenschappen
gepubliceerd op 23 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 158 17 juni 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing EUROPEES 2002/444/EG, EGKS, Eur

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009627
pub.
23/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 158 17 juni 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ...

II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing EUROPEES PARLEMENT 2002/444/EG, EGKS, Euratom : * Besluit van het Europees Parlement van 10 april 2002 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2000 (Commissie) Resolutie van het Europees Parlement met opmerkingen bij het besluit tot het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2000 (Commissie) 2002/445/EG, EGKS, Euratom : * Besluit van het Europees Parlement van 10 april 2002 tot afsluiting van de rekeningen betreffende de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2000 (Commissie) 2002/446/EG : * Besluit van het Europees Parlement van 10 april 2002 inzake het verlenen van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting van het zesde, zevende en achtste Europees Ontwikkelingsfonds in het begrotingsjaar 2000 Resolutie van het Europees Parlement met opmerkingen bij het besluit waarbij de Commissie kwijting wordt verleend voor de uitvoering van de begroting van het zesde, zevende en achtste Europees Ontwikkelingsfonds in het begrotingsjaar 2000 2002/447/EG : * Besluit van het Europees Parlement van 10 april 2002 tot sluiting van de rekeningen van het zesde, zevende en achtste Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2000 2002/448/EGKS * Besluit van het Europees Parlement van 10 april 2002 over het verlenen van kwijting aan de Commissie voor het beheer van de begroting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) in het begrotingsjaar 2000 Resolutie van het Europees Parlement met de opmerkingen die een deel vormen van het besluit inzake de kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) voor het begrotingsjaar 2000 2002/449/EG, EGKS, Euratom : * Besluit van het Europees Parlement van 10 april 2002 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2000 (afdeling I - Parlement) 2002/450/EG : * Besluit van het Europees Parlement van 10 april 2002 over het verlenen van kwijting aan de raad van beheer van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2000 2002/451/EG : * Besluit van het Europees Parlement van 10 april 2002 over het verlenen van kwijting aan de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2000 2002/452/EG : * Besluit van het Europees Parlement van 10 april 2002 waarbij de directeur van het Europees Bureau voor wederopbouw kwijting wordt verleend voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2000 2002/453/EG : * Besluit van het Europees Parlement van 25 april 2002 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2000 : Afdeling II - Raad, Afdeling IV - Hof van Justitie, Afdeling V - Rekenkamer, Afdeling VI - Economisch en Sociaal Comité, Afdeling VII - Comité van de Regio's, Afdeling VIII - Ombudsman, en over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor de begrotingsjaren 1996-1999 : Afdeling VI - Economisch en Sociaal Comité L 159 17 juni 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ...

II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 2002/458/EG : * Beschikking van de Commissie van 1 maart 2000 betreffende de steunregelingen die Griekenland in 1992 en 1994 heeft toegepast met het oog op de vereffening van de schulden van landbouwcoöperaties (inclusief steun voor de reorganisatie van de zuivelcoöperatie AGNO) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 686) 2002/459/EG : * Beschikking van de Commissie van 4 juni 2002 tot vaststelling van de lijst van de eenheden van het computernetwerk "Animo" en tot intrekking van Beschikking 2000/287/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2026) L 160 18 juni 2002 Hof van Justitie * Wijziging van de instructies voor de griffier van het Gerecht van eerste aanleg van 5 juni 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening (EG) nr. 1050/2002 van de Raad van 13 juni 2002 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op opneembare compactdiscs uit Taiwan Verordening (EG) nr. 1051/2002 van de Commissie van 17 juni 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 1052/2002 van de Commissie van 17 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1520/2000 tot vaststelling van de gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen voor de regeling aangaande de toekenning van restituties bij uitvoer en de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag betreffende bepaalde landbouwproducten, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen Verordening (EG) nr. 1053/2002 van de Commissie van 17 juni 2002 inzake de levering van tuinbonen als voedselhulp Verordening (EG) nr. 1054/2002 van de Commissie van 17 juni 2002 inzake de levering van spliterwten als voedselhulp II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad 2002/460/EG : * Besluit van de Raad van 17 juni 2002 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Besluit 2002/334/EG Commissie 2002/461/EG : * Beschikking van de Commissie van 12 juni 2002 tot goedkeuring van de door de lidstaten voor het begrotingsjaar 2001 ingediende rekeningen inzake de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2057) Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie 2002/462/GBVB : * Gemeenschappelijk Standpunt van de Raad van 17 juni 2002 inzake de actualisering van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en houdende intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2002/340/GBV L 161 19 juni 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 1055/2002 van de Commissie van 18 juni 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 1056/2002 van de Commissie van 18 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2921/90 betreffende de steunverlening voor ondermelk die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt * Verordening (EG) nr. 1057/2002 van de Commissie van 18 juni 2002 betreffende de opening van aanvullende contingenten voor de invoer in de Gemeenschap in contingentjaar 2003 van een aantal textielproducten uit bepaalde derde landen die deelnemen aan handelsbeurzen die in november 2002 in de Europese Gemeenschap plaatsvinden * Verordening (EG) nr. 1058/2002 van de Commissie van 18 juni 2002 waarbij machtiging wordt verleend tot overdracht tussen kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China * Verordening (EG) nr. 1059/2002 van de Commissie van 18 juni 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 958/2002 bedoelde openbare inschrijving II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad 2002/463/EG : * Beschikking van de Raad van 13 juni 2002 tot vaststelling van een actieprogramma voor administratieve samenwerking op het gebied van buitengrenzen, visa, asiel en immigratie (ARGO-programma) Commissie 2002/464/EG : * Beschikking van de Commissie van 13 juni 2002 houdende wijziging van Beschikking 97/222/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vleesproducten, met betrekking tot Argentinië, Chili en Uruguay (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2100) (Voor de EER relevante tekst) L 162 20 juni 2002 Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie 2002/465/JBZ ; * Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 1060/2002 van de Commissie van 19 juni 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 1061/2002 van de Commissie van 19 juni 2002 betreffende de verkoop bij openbare inschrijving van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus * Verordening (EG) nr. 1062/2002 van de Commissie van 19 juni 2002 tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 999/2002 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen * Verordening (EG) nr. 1063/2002 van de Commissie van 19 juni 2002 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen Verordening (EG) nr. 1064/2002 van de Commissie van 19 juni 2002 tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge Verordening (EG) nr. 1065/2002 van de Commissie van 19 juni 2002 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag Verordening (EG) nr. 1066/2002 van de Commissie van 19 juni 2002 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad 2002/466/EG : * Besluit van de Raad van 17 december 2001 betreffende de sluiting van een aanvullend protocol betreffende de handel in bepaalde soorten vis en visserijproducten bij de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Letland, anderzijds Aanvullend protocol betreffende de handel in bepaalde soorten vis en visserijproducten bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Letland, anderzijds L 163 21 juni 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 1067/2002 van de Commissie van 20 juni 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit Verordening (EG) nr. 1068/2002 van de Commissie van 20 juni 2002 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse Verordening (EG) nr. 1069/2002 van de Commissie van 20 juni 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm Verordening (EG) nr. 1070/2002 van de Commissie van 20 juni 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 43e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1430/2001 * Verordening (EG) nr. 1071/2002 van de Commissie van 20 juni 2002 inzake de stopzetting van de visserij op zandspiering door vaartuigen die de vlag voeren van een lidstaat, uitgezonderd Denemarken en het Verenigd Koninkrijk Verordening (EG) nr. 1072/2002 van de Commissie van 20 juni 2002 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker Verordening (EG) nr. 1073/2002 van de Commissie van 20 juni 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 899/2002 Verordening (EG) nr. 1074/2002 van de Commissie van 20 juni 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002 Verordening (EG) nr. 1075/2002 van de Commissie van 20 juni 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 900/2002 Verordening (EG) nr. 1076/2002 van de Commissie van 20 juni 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1789/2001 Verordening (EG) nr. 1077/2002 van de Commissie van 20 juni 2002 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van maïs in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 537/2002 II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 2002/469/CE : * Beschikking van de Commissie van 20 juni 2002 houdende wijziging van Beschikking 97/20/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen die voldoen aan de gelijkwaardigheidseisen voor de productie en het in de handel brengen van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen, teneinde Japan daarin op te nemen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2194) (Voor de EER relevante tekst) 2002/470/CE : * Beschikking van de Commissie van 20 juni 2002 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van verwerkte of ingevroren tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en zeeslakken uit Japan (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2198) (Voor de EER relevante tekst) 2002/471/CE : * Beschikking van de Commissie van 20 juni 2002 houdende wijziging van Beschikking 95/538/EG tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten en aquacultuurproducten van oorsprong uit Japan (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2205) (Voor de EER relevante tekst) 2002/472/CE : * Beschikking van de Commissie van 20 juni 2002 tot vaststelling van specifieke voorwaarden voor de invoer van visserijproducten uit Bulgarije (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2195) (Voor de EER relevante tekst) 2002/473/CE : * Beschikking van de Commissie van 20 juni 2002 houdende wijziging van Beschikking 97/296/EG tot vaststelling van de lijsten van derde landen waaruit invoer van visserijproducten voor menselijke consumptie is toegestaan, met betrekking tot Bulgarije en de Verenigde Arabische Emiraten (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2215) (Voor de EER relevante tekst) L 164 22 juni 2002 Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie 2002/475/GBVB : * Gemeenschappelijk Standpunt van 20 juni 2002 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/443/GBVB betreffende het Internationaal Strafhof Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie 2002/475/JBZ : * Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 1078/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 1079/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 inzake de stopzetting van de visserij op schelvis door vaartuigen die de vlag van België voeren Verordening (EG) nr. 1080/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge die in het bezit is van het Duitse interventiebureau naar bepaalde derde landen Verordening (EG) nr. 1081/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst die in het bezit is van het Franse interventiebureau Verordening (EG) nr. 1082/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 395/2002 en houdende verhoging tot ongeveer 40 000 ton, van de hoeveelheid rijst uit de Italiaanse interventievoorraden waarvoor een permanente inschrijving voor de verkoop op de interne markt gehouden wordt * Verordening (EG) nr. 1083/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 347/2002 tot opening van de in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad bedoelde crisisdistillatie voor tafelwijn in Frankrijk Verordening (EG) nr. 1084/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit Verordening (EG) nr. 1085/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 tot vaststelling van de voor het tweede halfjaar van 2002 beschikbare hoeveelheid voor bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten in het kader van door de Gemeenschap geopende contingenten op basis van uitsluitend invoercertificaten Verordening (EG) nr. 1086/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/2001 Verordening (EG) nr. 1087/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen in Europa, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2008/2001 Verordening (EG) nr. 1088/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2009/2001 Verordening (EG) nr. 1089/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van langkorrelige volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2010/2001 Verordening (EG) nr. 1090/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 tot vaststelling van de maximumsubsidie voor de verzending van langkorrelige gedopte rijst naar het eiland Réunion, in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2011/2001 Verordening (EG) nr. 1091/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector eieren Verordening (EG) nr. 1092/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 tot wijziging van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten 2002/476/EGKS : * Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten in het kader van de Raad bijeen, van 17 juni 2002 houdende wijziging van Besluit 2001/933/EGKS betreffende bepaalde maatregelen die van toepassing zijn op Oekraïne wat betreft de handel in bepaalde onder het EGKS-Verdrag vallende ijzer- en staalproducten Commissie 2002/477/EG : * Beschikking van de Commissie van 20 juni 2002 tot vaststelling van de volksgezondheidsvoorschriften voor vers vlees en vers vlees van pluimvee, ingevoerd uit derde landen, en tot wijziging van Beschikking 94/984/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2196) (Voor de EER relevante tekst) 2002/478/EG : * Beschikking van de Commissie van 20 juni 2002 betreffende de niet-opneming van fentin-acetaat in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2199) (Voor de EER relevante tekst) 2002/479/EG : * Beschikking van de Commissie van 20 juni 2002 betreffende de niet-opneming van fentin-hydroxide in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2207) (Voor de EER relevante tekst) L 165 24 juni 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ...

II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 2002/467/EG : * Beschikking van de Commissie van 31 januari 2001 inzake de steun die Spanje aan het Fesa-Enfersa-concern (Fertiberia) heeft verleend (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 324) (Voor de EER relevante tekst) 2002/468/EG : * Beschikking van de Commissie van 15 januari 2002 betreffende de Staatssteun die Duitsland ten gunste van Klausner Nordic Timber GmbH & Co. KG, Wismar, Mecklenburg-Voor-Pommeren, heeft verleend (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 13) (Voor de EER relevante tekst) L 166 25 juni 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening (EG) nr. 1093/2002 van de Raad van 18 februari 2002 betreffende de uitvoer van bepaalde EGKS- en EG-ijzer- en staalproducten uit de Slowaakse Republiek naar de Gemeenschap voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2002 (verlenging van het systeem van dubbele controle) (Voor de EER relevante tekst) Verordening (EG) nr. 1094/2002 van de Commissie van 24 juni 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit Verordening (EG) nr. 1095/2002 van de Commissie van 24 juni 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 668/2001, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 3 000 055 ton te verhogen * Verordening (EG) nr. 1096/2002 van de Commissie van 24 juni 2002 houdende opening van tariefcontingenten voor de invoer van bijzondere preferentiële ruwe rietsuiker uit de ACS-landen en uit India voor de voorziening van de raffinaderijen in de periode van 1 juli 2002 tot en met 28 februari 2003 * Verordening (EG) nr. 1097/2002 van de Commissie van 24 juni 2002 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (Queso de Murcia al vin° - Queso de Murcia) Verordening (EG) nr. 1098/2002 van de Commissie van 24 juni 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren slachtpluimvee en eieren, die in juni 2002 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomsten met de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië en Bulgarije Verordening (EG) nr. 1099/2002 van de Commissie van 24 juni 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sectoren eieren en slachtpluimvee, die in juni 2002 worden ingediend op grond van de Verordeningen (EG) nr. 1474/95 en (EG) nr. 1251/96 Verordening (EG) nr. 1100/2002 van de Commissie van 24 juni 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector slachtpluimvee, die in juni 2002 worden ingediend op grond van de regeling waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 774/94 van de Raad houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor slachtpluimvee en bepaalde andere landbouwproducten Verordening (EG) nr. 1101/2002 van de Commissie van 24 juni 2002 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1938/2001, (EG) nr. 1939/2001 en (EG) nr. 1940/2001 betreffende de opening van permanente openbare inschrijvingen voor de verkoop, op de markt van de Gemeenschap, van rijst uit de voorraad van respectievelijk het Spaanse, het Griekse en het Italiaanse interventiebureau, met het oog op verwerking in diervoeding Verordening (EG) nr. 1102/2002 van de Commissie van 24 juni 2002 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad 2002/480/EG : * Besluit nr. 2/2002 van de Associatieraad EU-Slowakije van 30 april 2002 tot vaststelling van de voorwaarden voor de deelname van Slowakije aan het Fiscalis-programma van de Gemeenschap 2002/481/EG : * Besluit nr. 3/2002 van de Associatieraad EU-Slowaakse Republiek van 7 mei 2002 tot verlenging van het bij Besluit nr. 3/97 van de Associatieraad ingestelde systeem van dubbele controle voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2002 Commissie 2002/482/EG : * Beschikking van de Commissie van 21 juni 2002 tot wijziging van Beschikking 93/52/EEG houdende constatering dat bepaalde lidstaten of gebieden aan de voorwaarden voldoen om te worden erkend als officieel brucellosevrij (B. melitensis) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2213) (Voor de EER relevante tekst) 2002/483/EG : * Beschikking van de Commissie van 24 juni 2002 houdende wijziging van Beschikking 1999/120/EG tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van darmen, magen en blazen van dieren, met betrekking tot Oekraïne (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2226) (Voor de EER relevante tekst) Rectificaties * Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2193/2001 van de Commissie van 12 november 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2138/97 tot afgrenzing van de homogene productiegebieden van olijfolie (PB L 295 van 13.11.2001)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^