Publicatieblad Van De Europese Gemeenschappen
gepubliceerd op 14 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 180 10 juli 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 1229/2002 van de Commissie van 9 juli 2002 tot vaststelling van forfaita(...) Verordening (EG)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2002009797
pub.
14/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 180 10 juli 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 1229/2002 van de Commissie van 9 juli 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit Verordening (EG) nr. 1230/2002 van de Commissie van 9 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 901/2002 inzake een openbare inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van gerst naar alle derde landen met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Estland en Letland * Verordening (EG) nr. 1231/2002 van de Commissie van 9 juli 2002 inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren * Verordening (EG) nr. 1232/2002 van de Commissie van 9 juli 2002 tot vervanging van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3677/90 van de Raad houdende maatregelen om te voorkomen dat bepaalde stoffen worden misbruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3769/92 Verordening (EG) nr. 1233/2002 van de Commissie van 9 juli 2002 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor eieren en eigeel, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen Verordening (EG) nr. 1234/2002 van de Commissie van 9 juli 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector eieren Verordening (EG) nr. 1235/2002 van de Commissie van 9 juli 2002 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 Verordening (EG) nr. 1236/2002 van de Commissie van 9 juli 2002 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector slachtpluimvee Verordening (EG) nr. 1237/2002 van de Commissie van 9 juli 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten voor op basis van groenten en fruit verwerkte producten Verordening (EG) nr. 1238/2002 van de Commissie van 9 juli 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad 2002/550/EG : * Beschikking van de Raad van 27 juni 2002 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 8, lid 4, van Richtlijn 92/81/EEG een gedifferentieerd accijnsrecht toe te passen op brandstof die biodiesel bevat Commissie 2002/551/EG : * Beschikking van de Commissie van 9 juli 2002 tot intrekking van Beschikking 2000/721/EG tot vaststelling van vaccinatiemaatregelen ter aanvulling van de maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza in Italië en tot vaststelling van specifieke maatregelen voor de controle van verplaatsingen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2538) (Voor de EER relevante tekst) 2002/552/EG : * Beschikking van de Commissie van 9 juli 2002 inzake beperkende maatregelen in verband met vaccinatie tegen aviaire influenza in Italië (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2546) (Voor de EER relevante tekst)

L 184 13 juli 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 1269/2002 van de Commissie van 12 juli 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit Verordening (EG) nr. 1270/2002 van de Commissie van 12 juli 2002 houdende opening van openbare inschrijving nr. 43/2002 EG voor de verkoop van alcohol uit wijnbouwproducten voor nieuwe vormen van industrieel gebruik * Verordening (EG) nr. 1271/2002 van de Commissie van 12 juli 2002 tot vaststelling van de werkelijke olijfolieproductie en van het bedrag van de productiesteun per eenheid voor het verkoopseizoen 2000/2001 * Verordening (EG) nr. 1272/2002 van de Commissie van 12 juli 2002 tot aanpassing van de codes en de omschrijving van bepaalde producten die zijn vermeld in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 827/68 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten voor bepaalde in bijlage II van het Verdrag vermelde producten Verordening (EG) nr. 1273/2002 van de Commissie van 12 juli 2002 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook Verordening (EG) nr. 1274/2002 van de Commissie van 12 juli 2002 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van knoflook Verordening (EG) nr. 1275/2002 van de Commissie van 12 juli 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector varkensvlees Verordening (EG) nr. 1276/2002 van de Commissie van 12 juli 2002 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 101e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving Verordening (EG) nr. 1277/2002 van de Commissie van 12 juli 2002 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 54e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving Verordening (EG) nr. 1278/2002 van de Commissie van 12 juli 2002 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van mageremelkpoeder voor de tweede inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 214/2001 bedoelde permanente openbare inschrijving Verordening (EG) nr. 1279/2002 van de Commissie van 12 juli 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 273e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 Verordening (EG) nr. 1280/2002 van de Commissie van 12 juli 2002 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten 2002/579/EG : * Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen van 25 juni 2002 inzake de voorlopige toepassing van het intern akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het financieel protocol bij de Partnerschapsovereenkomst tussen de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ondertekend te Cotonou (Benin) op 23 juni 2000, en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van het vierde deel van het EG-Verdrag van toepassing zijn Raad 2002/580/EG : * Beschikking van de Raad van 18 juni 2002 tot wijziging van Beschikking 97/788/EG met betrekking tot de looptijd Commissie 2002/581/EG : * Beschikking van de Commissie van 11 december 2001 inzake de fiscale maatregelen voor banken en bancaire stichtingen, ten uitvoer gelegd door Italië (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3955) (Voor de EER relevante tekst) 582/2002/EGKS : * Beschikking van de Commissie van 24 april 2002 houdende machtiging van het Verenigd Koninkrijk tot het verlenen van steun aan vier productie-eenheden van de kolenindustrie voor 2001 (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1447) (Voor de EER relevante tekst) 583/2002/EGKS : * Beschikking van de Commissie van 22 mei 2002 inzake steun die in 1998, 1999, 2000 en 2001 door Spanje is verleend aan de onderneming Hunosa (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1895) (Voor de EER relevante tekst) Rectificaties Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1132/2002 van de Commissie van 27 juni 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten (PB L 169 van 28.6.2002)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^