Publicatieblad Van De Europese Gemeenschappen
gepubliceerd op 05 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 312 27 november 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ... II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commi 2003/803/EG : * Beschi

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009906
pub.
05/01/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 312 27 november 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ...

II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 2003/803/EG : * Beschikking van de Commissie van 26 november 2003 tot vaststelling van een modelpaspoort voor het intracommunautair verkeer van honden, katten en fretten (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4359) (Voor de EER relevante tekst)

L 313 28 november 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 2076/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit Verordening (EG) nr. 2077/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse Verordening (EG) nr. 2078/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm Verordening (EG) nr. 2079/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector Verordening (EG) nr. 2080/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de vijftiende deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1290/2003 * Verordening (EG) nr. 2081/2003 van de Commissie van 27 november 2003 betreffende de nomenclatuur van landen en gebieden voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de lidstaten (Voor de EER relevante tekst) * Verordening (EG) nr. 2082/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van tijdelijke maatregelen in verband met de goedkeuring van autonome overgangsmaatregelen betreffende de uitvoer van bepaalde verwerkte landbouwproducten naar Malta * Verordening (EG) nr. 2083/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van afwijkingen van Verordening (EG) nr. 800/1999 ten aanzien van producten in de vorm van goederen die niet onder bijlage I van het Verdrag vallen, die uitgevoerd worden naar andere derde landen dan Malta * Verordening (EG) nr. 2084/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1081/2000 van de Raad betreffende een verbod op de verkoop en de levering aan en de uitvoer naar Birma/Myanmar van uitrusting die voor binnenlandse repressie of terrorisme kan worden gebruikt, en betreffende het bevriezen van de middelen van bepaalde personen die in dat land belangrijke regeringsposten bekleden Verordening (EG) nr. 2085/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten Verordening (EG) nr. 2086/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen Verordening (EG) nr. 2087/2003 van de Commissie van 27 november 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen Verordening (EG) nr. 2088/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten Verordening (EG) nr. 2089/2003 van de Commissie van 27 november 2003 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I bij het Verdrag vermelde goederen Verordening (EG) nr. 2090/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge Verordening (EG) nr. 2091/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag Verordening (EG) nr. 2092/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout Verordening (EG) nr. 2093/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van het op de restitutie voor mout toe te passen correctiebedrag Verordening (EG) nr. 2094/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde producten van de sectoren granen en rijst Verordening (EG) nr. 2095/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003 Verordening (EG) nr. 2096/2003 van de Commissie van 27 november 2003 betreffende de offertes voor de invoer van maïs die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1620/2003 Verordening (EG) nr. 2097/2003 van de Commissie van 27 november 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad 2003/830/EG, Euratom : * Besluit van de Raad van 24 november 2003 houdende benoeming van een Oostenrijks lid van het Economisch en Sociaal Comité Commissie 2003/831/EG : * Beschikking van de Commissie van 20 november 2003 tot wijziging van de Beschikkingen 2001/881/EG en 2002/459/EG wat betreft wijzigingen in en verdere toevoegingen aan de lijst van grensinspectieposten (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4234) (Voor de EER relevante tekst) Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie * Besluit 2003/832/GBVB van de Raad van 26 mei 2003 betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Regering van de Republiek Letland betreffende de deelname van de Republiek Letland aan de door de Europese Unie geleide troepenmacht (EUF) in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Republiek Letland betreffende de deelname van de Republiek Letland aan de door de Europese Unie geleide troepenmacht (EUF) in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië Rectificaties * Rectificatie van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de wijziging van de bijlagen bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Nieuw-Zeeland inzake sanitaire maatregelen voor de handel in levende dieren en dierlijke producten (PB L 214 van 26.8.2003)

L 314 28 november 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing ...

II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 2003/813/EG : * Beschikking van de Commissie van 21 maart 2000 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt en de werking van de EER-overeenkomst wordt verklaard (Zaak IV/M.1636 - MMS/DASA/Astrium) (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 693) (Voor de EER relevante tekst) 2003/814/EG : * Beschikking van de Commissie van 23 juli 2003 betreffende de staatssteun nr. C 61/2002 die het Verenigd Koninkrijk voornemens is te verlenen ten behoeve van een capaciteitsondersteunende recyclingfaciliteit voor krantenpapier in het kader van het WRAP-programma (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2010) (Voor de EER relevante tekst)

L 315 28 november 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Commissie van 20 november 2003 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (Voor de EER relevante tekst)

L 316 29 november 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening (EG) nr. 2098/2003 van de Raad van 27 november 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2000 betreffende de ondersteuning van de Tijdelijke Missie van de Verenigde Naties voor Kosovo (MINUK) en het Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger in Bosnië en Herzegovina (OHR) Verordening (EG) nr. 2099/2003 van de Commissie van 28 november 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit Verordening (EG) nr. 2100/2003 van de Commissie van 28 november 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter die gelden voor de 131e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving Verordening (EG) nr. 2101/2003 van de Commissie van 28 november 2003 tot vaststelling van de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 131e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving Verordening (EG) nr. 2102/2003 van de Commissie van 28 november 2003 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 84e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving Verordening (EG) nr. 2103/2003 van de Commissie van 28 november 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 303e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 Verordening (EG) nr. 2104/2003 van de Commissie van 28 november 2003 tot vaststelling van de productierestitutie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker Verordening (EG) nr. 2105/2003 van de Commissie van 28 november 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van mageremelkpoeder voor de 50e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving Verordening (EG) nr. 2106/2003 van de Commissie van 28 november 2003 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen Verordening (EG) nr. 2107/2003 van de Commissie van 28 november 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen Verordening (EG) nr. 2108/2003 van de Commissie van 28 november 2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 2003/833/EG : * Besluit van de Commissie van 28 november 2003 houdende goedkeuring namens de Europese Gemeenschap van wijzigingen in de bijlagen bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake sanitaire maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid en de diergezondheid bij de handel in levende dieren en dierlijke producten (Voor de EER relevante tekst)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^