Publicatieblad Van De Europese Gemeenschappen
gepubliceerd op 05 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 317 2 december 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 2109/2003 van de Commissie van 1 december 2003 tot vaststelling van f(...) Verordening (EG)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009928
pub.
05/01/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 317 2 december 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 2109/2003 van de Commissie van 1 december 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit Verordening (EG) nr. 2110/2003 van de Commissie van 1 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1510/2003 ten aanzien van de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de interne markt van rogge uit de voorraden van het Duitse interventiebureau betrekking heeft * Verordening (EG) nr. 2111/2003 van de Commissie van 1 december 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2202/96 van de Raad tot invoering van een steunregeling voor telers van bepaalde citrusvruchten * Verordening (EG) nr. 2112/2003 van de Commissie van 1 december 2003 tot rectificatie van Verordening (EG) nr. 1334/2003 tot wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor een aantal toevoegingsmiddelen van de groep sporenelementen in diervoeders (Voor de EER relevante tekst) Verordening (EG) nr. 2113/2003 van de Commissie van 1 december 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1853/2003 bedoelde derde openbare inschrijving Verordening (EG) nr. 2114/2003 van de Commissie van 1 december 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2029/2003 bedoelde eerste openbare inschrijving Verordening (EG) nr. 2115/2003 van de Commissie van 1 december 2003 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld

L 318 3 december 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 2116/2003 van de Commissie van 2 december 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit Verordening (EG) nr. 2117/2003 van de Commissie van 1 december 2003 tot machtiging van overboekingen tussen kwantitatieve maxima voor textiel- en kledingproducten uit de Republiek India * Verordening (EG) nr. 2118/2003 van de Commissie van 2 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1420/1999 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1547/1999 met betrekking tot de overbrenging van bepaalde soorten afvalstoffen naar Tanzania en naar Servië en Montenegro (Voor de EER relevante tekst) * Verordening (EG) nr. 2119/2003 van de Commissie van 2 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96 * Verordening (EG) nr. 2120/2003 van de Commissie van 2 december 2003 inzake de stopzetting van de visserij op haring door vaartuigen die de vlag van Duitsland voeren Verordening (EG) nr. 2121/2003 van de Commissie van 2 december 2003 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 2064/2003 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook Verordening (EG) nr. 2122/2003 van de Commissie van 2 december 2003 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit Marokko Verordening (EG) nr. 2123/2003 van de Commissie van 2 december 2003 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad 2003/834/EG : * Besluit van de Raad van 17 november 2003 tot instelling van een team ter voorbereiding van de oprichting van het bureau voor de ontwikkeling van defensievermogens, onderzoek, aankopen en bewapening 2003/835/EG : * Besluit van de Raad van 27 november 2003 tot intrekking van het besluit van de Raad houdende machtiging van de secretaris-generaal van de Raad in de context van de opneming van het Schengenacquis in het kader van de Europese Unie om op te treden als vertegenwoordiger van bepaalde lidstaten bij de sluiting van contracten met betrekking tot de installatie en werking van de "Help Desk Server" van de Management Unit en van het Sirene fase II-netwerk, alsmede om die contracten te beheren 2003/836/EG : * Besluit van de Raad van 27 november 2003 tot intrekking van het financieel reglement met betrekking tot de budgettaire aspecten van het beheer door de secretaris-generaal van de Raad van de contracten die deze sluit als vertegenwoordiger van bepaalde lidstaten met betrekking tot de installatie en de werking van de "Help Desk Server" van de Management Unit en van het Sirene fase II-netwerk Rectificaties Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2030/2003 van de Commissie van 18 november 2003 tot vaststelling van de representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren, alsmede van ovoalbumine, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1484/95 (PB L 301 van 19.11.2003)

L 319 4 december 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 2124/2003 van de Commissie van 3 december 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 2125/2003 van de Commissie van 3 december 2003 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1433/2003 met betrekking tot het besluit van de bevoegde nationale autoriteit over de programma's en actiefondsen Verordening (EG) nr. 2126/2003 van de Commissie van 3 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1290/2003 inzake een permanente inschrijving voor het verkoopseizoen 2003/2004 voor de vaststelling van heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker * Verordening (EG) nr. 2127/2003 van de Commissie van 2 december 2003 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen Verordening (EG) nr. 2128/2003 van de Commissie van 3 december 2003 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker Verordening (EG) nr. 2129/2003 van de Commissie van 3 december 2003 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad 2003/837/EG : * Besluit van de Raad van 24 november 2003 tot afsluiting van de overlegprocedure met de Centraal-Afrikaanse Republiek en tot vaststelling van passende maatregelen op grond van artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou 2003/838/EG : * Besluit van de Raad van 27 november 2003 betreffende de ondertekening namens de Gemeenschap en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging, voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004 van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Ivoorkust inzake de visserij voor de kust van Ivoorkust Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de verlenging, voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004, van het Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, als bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Ivoorkust inzake de visserij voor de kust van Ivoorkust Commissie 2003/839/EG : * Beschikking van de Commissie van 21 november 2003 tot wijziging van de bijlagen I en II van Beschikking 2002/308/EG tot vaststelling van de lijsten van erkende gebieden en erkende viskwekerijen ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS), van infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) of van beide visziekten (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4313) (Voor de EER relevante tekst) Rectificaties * Rectificatie van Verordening (EG) nr. 327/98 van de Commissie van 10 februari 1998 inzake de opening en de wijze van beheer van bepaalde tariefcontingenten voor de invoer van rijst en breukrijst (PB L 37 van 11.2.1998)

L 320 5 december 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 2130/2003 van de Commissie van 4 december 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 2131/2003 van de Commissie van 4 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 214/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor mageremelkpoeder * Verordening (EG) nr. 2132/2003 van de Commissie van 4 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2799/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd mageremelkpoeder Verordening (EG) nr. 2133/2003 van de Commissie van 4 december 2003 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in november 2003 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor het tariefcontingent voor rundvlees met volgnummer 09.4122 dat bij Bechikking 2003/452/EG van de Raad is vastgesteld voor de Republiek Slovenië Verordening (EG) nr. 2134/2003 van de Commissie van 4 december 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003 Rectificaties * Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1518/2003 van de Commissie van 28 augustus 2003 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de regeling van uitvoercertificaten in de sector varkensvlees (PB L 217 van 29.8.2003)

L 321 6 december 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 2135/2003 van de Commissie van 5 december 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 2136/2003 van de Commissie van 5 december 2003 houdende opening van openbare inschrijving nr. 47/2003 EG voor de verkoop van alcohol uit wijnbouwproducten voor nieuwe vormen van industrieel gebruik Verordening (EG) nr. 2137/2003 van de Commissie van 5 december 2003 betreffende de offertes voor de verzending van langkorrelige B gedopte rijst bestemd voor het eiland Réunion, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1878/2003 Verordening (EG) nr. 2138/2003 van de Commissie van 5 december 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1875/2003 Verordening (EG) nr. 2139/2003 van de Commissie van 5 december 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1876/2003 Verordening (EG) nr. 2140/2003 van de Commissie van 5 december 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van volwitte voorgekookte (parboiled) langkorrelige B rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1877/2003 Verordening (EG) nr. 2141/2003 van de Commissie van 5 december 2003 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker * Verordening (EG) nr. 2142/2003 van de Commissie van 5 december 2003 tot beëindiging van de definitieve vrijwaringsmaatregelen ten aanzien van bepaalde ijzer- en staalproducten die bij Verordening (EG) nr. 1694/2002 zijn ingesteld * Richtlijn 2003/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 betreffende de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers voor en bij een botsing met een motorvoertuig en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad * Richtlijn 2003/110/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de ondersteuning bij doorgeleiding in het kader van maatregelen tot verwijdering door de lucht * Richtlijn 2003/112/EG van de Commissie van 1 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde paraquat op te nemen als werkzame stof (Voor de EER relevante tekst) * Richtlijn 2003/116/EG van de Commissie van 4 december 2003 tot wijziging van de bijlagen II, III, IV en V bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad, wat het schadelijke organisme Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Betreft II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Raad 2003/840/EG : * Besluit van de Raad van 17 november 2003 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van Verdrag nr. 180 van de Raad van Europa betreffende informatie en juridische samenwerking inzake diensten van de informatiemaatschappij 2003/841/EG : * Besluit van de Raad van 1 december 2003 betreffende de vervanging van leden van het Comité van het Europees Sociaal Fonds 2003/842/EG : * Besluit van de Raad van 1 december 2003 houdende benoeming van een lid van het Comité van de Regio's Commissie 2003/843/EG : * Beschikking van de Commissie van 5 december 2003 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG wat betreft embryoteams in de Verenigde Staten van Amerika (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4524) (Voor de EER relevante tekst) 2003/844/EG : * Beschikking van de Commissie van 5 december 2003 tot wijziging van Beschikking 2002/613/EG wat betreft de erkende varkensspermacentra in Canada (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4525) (Voor de EER relevante tekst) 2003/845/EG : * Beschikking van de Commissie van 5 december 2003 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van de invoer van bepaalde dieren en van sperma, eicellen en embryo's daarvan uit Albanië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Servië en Montenegro in verband met bluetongue (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4526) (Voor de EER relevante tekst) 2003/846/EG : * Besluit van de Commissie van 5 december 2003 houdende overdracht van het beheer van de steun voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in Roemenië gedurende de pretoetredingsperiode aan uitvoeringsorganen Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie * Besluit 2003/847/JBZ van de Raad van 27 november 2003 houdende controlemaatregelen en strafrechtelijke sancties betreffende de nieuwe synthetische drugs 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 en TMA-2

L 322 9 december 2003 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening (EG) nr. 2143/2003 van de Commissie van 8 december 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit * Verordening (EG) nr. 2144/2003 van de Commissie van 8 december 2003 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 94/92 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake de regeling voor de invoer uit derde landen, als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad (Voor de EER relevante tekst) * Verordening (EG) nr. 2145/2003 van de Commissie van 8 december 2003 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong (Voor de EER relevante tekst) Verordening (EG) nr. 2146/2003 van de Commissie van 8 december 2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit (druiven voor tafelgebruik) Verordening (EG) nr. 2147/2003 van de Commissie van 8 december 2003 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook II. Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing Commissie 2003/848/EG : * Beschikking van de Commissie van 28 november 2003 tot goedkeuring van de TSE-uitroeiings- en -bewakingsprogramma's voor 2004 van de lidstaten en een aantal toetredende lid-Staten en tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4423) 2003/849/EG : * Beschikking van de Commissie van 28 november 2003 tot goedkeuring van de programma's voor de uitroeiing en de bewaking van bepaalde dierziekten en voor de preventie van zoönoses die de lidstaten voor 2004 hebben ingediend, en tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4424) 2003/850/EG : * Beschikking van de Commissie van 4 december 2003 houdende principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het oog op eventuele opneming van BAS 670H en zilverthiosulfaat in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, volledig zijn. (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4470) (Voor de EER relevante tekst) 2003/851/EG : * Beschikking van de Commissie van 5 december 2003 tot wijziging van Beschikking 2003/526/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met klassieke varkenspest in België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 4523) (Voor de EER relevante tekst) Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie * Gemeenschappelijk Optreden 2003/852/GBVB van de Raad van 5 december 2003 houdende verlenging van Gemeenschappelijk Optreden 2002/921/GBVB tot verlenging van het mandaat van de Waarnemingsmissie van de Europese Unie (EUMM) * Besluit 2003/853/GBVB van de Raad van 5 december 2003 tot verlenging van het mandaat van het hoofd van de Waarnemersmissie van de Europese Unie (EUMM)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^