Samenwerkingsakkoord van 07 juli 1998
gepubliceerd op 25 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gemeenschappen met betrekking tot de Interuniversitaire attractiepolen. - Fase IV

bron
diensten van de eerste minister, vlaamse gemeenschap, franse gemeenschap en duitstalige gemeenschap
numac
1998021413
pub.
25/11/1998
prom.
07/07/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER, VLAAMSE GEMEENSCHAP, FRANSE GEMEENSCHAP EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


7 JULI 1998. -Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gemeenschappen met betrekking tot de Interuniversitaire attractiepolen. - Fase IV


N. 98 - 3123

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6bis § 1 en § 2, 4° en 5° en artikel 92bis, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur;

Overwegende dat een specifieke steun aan excellente netwerken inzake fundamenteel onderzoek waarbij op basis van een gemeenschappelijk wetenschappelijk project, teams - uit diverse instellingen die ressorteren onder diverse Gemeenschappen - bijeen worden gebracht, van dien aard is dat hun gezamenlijke inbreng in de algemene vooruitgang van de wetenschap en eventueel in internationale wetenschappelijke netwerken toeneemt;

Overwegende dat de formule van de Interuniversitaire attractiepolen (IUAP) zijn relevantie en doeltreffendheid heeft aangetoond bij de samenstelling van dergelijke excellerende netwerken, met name gezien de externe expertises die in dat kader hebben plaatsgevonden;

Overwegende dat samenwerkingsakkoorden werden gesloten tussen de Staat en de Gemeenschappen tijdens de voorgaande fasen van de actie IUAP;

Overwegende dat het begeleidingscomité van de huidige IUAP-programma's, waarvan de vertegenwoordigers aangeduid door de Gemeenschappen deel uitmaken, tijdens zijn vergadering van 4 december 1995 ingelicht werd over de resultaten van de evaluaties van de huidige IUAP-programma's en op de hoogte werd gebracht van het voornemen van de federale regering een nieuw programma op gang te brengen (IUAP IV) (bijlage 1);

Overwegende dat tijdens zijn vergadering van 1 maart 1996, de Ministerraad zijn principieel akkoord heeft gegeven om de actie met betrekking tot de interuniversitaire netwerken op het gebied van fundamenteel onderzoek voort te zetten, vanaf 1 januari 1997 (bijlage 2);

Overwegende dat de Gemeenschappen van deze beslissing op de hoogte gebracht werden en kennis genomen hebben van het informatiedocument dat door de DWTC aan de universitaire instellingen en de federale wetenschappelijke instellingen zullen overgemaakt worden om hen in staat te stellen hun voorstellen voor te leggen (bijlage 3);

Overwegende dat in een samenwerkingsakkoord de modaliteiten moeten worden vastgelegd volgens dewelke de Gemeenschappen betrokken zullen zijn bij de opvolging van het programma IUAP IV;

Overwegende de beslissingen van de Gemeenschapsregeringen genomen op 24 juli 1996 voor wat betreft de Vlaamse Regering, en op 30 september 1996 voor wat betreft de Franse Gemeenschapsregering, en op 30 mei 1997 voor wat betreft de Duitse Gemeenschapsregering;

De Staat, vertegenwoordigd door Dhr. Yvan Ylieff, Minister van Wetenschapsbeleid, De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door Dhr. Luc Van den Brande, Minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams Minister van Buitenlands beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, en Dhr. Luc Van den Bossche, Minister Vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, De Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door Mevr. Laurette Onkelinx, Minister-Voorzitster van de Franse Gemeenschapsregering, en Dhr.

William Ancion, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door Dhr. Wilfred Schröder, Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek en Monumenten en Landschappen, zijn overeengekomen wat volgt : 1. Algemene bepaling Dit akkoord voorziet in de samenwerkingsmodaliteiten voor de uitvoering van het programma zoals bepaald in de beslissing van de Ministerraad van 1 maart 1996.2. Begeleidingscomité Het begeleidingscomité van het IUAP-programma bestaat uit 2 leden die worden aangewezen door de Staat en 2 leden die worden aangewezen door de Vlaamse Gemeenschap en 2 leden die worden aangewezen door de Franse Gemeenschap.Het Comité wordt voorgezeten door de Secretaris-generaal van de DWTC of zijn afgevaardigde. Het secretariaat ervan wordt waargenomen door de DWTC. 3. Evaluatie en selectie De voorstellen voor nieuwe netwerken of aangepaste netwerken worden, door toedoen van de DWTC, onderworpen aan een evaluatie door buitenlandse experts. De resultaten van die evaluaties alsook de selectie van de netwerken, voorgesteld door de DWTC, zullen medegedeeld worden aan het begeleidingscomité dat ter zake zijn advies geeft. Indien dit advies niet unaniem is worden de verschillende standpunten weergegeven.

De federale Minister van Wetenschapsbeleid houdt rekening met dat advies wanneer hij aan de Ministerraad de uiteindelijke selectie van de netwerken voorlegt.

Die uiteindelijke selectie wordt medegedeeld aan het begeleidingscomité. 4. Opvolging van het programma Het begeleidingscomité komt op zijn minst eenmaal per jaar samen om toe te zien op het verloop van het programma IUAP en alle nuttige aanbevelingen te doen dienaangaande.Daartoe, en indien de leden het wensen, zullen de jaarlijkse wetenschappelijke verslagen van de netwerken aan het comité overgemaakt worden.

Na afloop van het programma zal het begeleidingscomité over een algemeen verslag over de uitvoering ervan beschikken en kan het, op basis daarvan, aanbevelingen formuleren met betrekking tot de verderzetting van het programma. 5. Duur van het akkoord Dit akkoord wordt gesloten voor 5 jaar met ingang van 1 januari 1997.6. Inwerkingtreding Dit akkoord wordt van kracht op 1 januari 1997. Opgemaakt te Brussel, in twee exemplaren, op 7 juli 1998.

Voor de Staat : De Minister van Wetenschapsbeleid, Y. YLIEFF Voor de Vlaamse Gemeenschap : De Minister-president van de Vlaamse regering, de Vlaamse Minister van Buitenlands beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie, L. VAN DEN BRANDE De Minister Vice-president van de Vlaamse regering, de Vlaamse Minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, L. VAN DEN BOSSCHE Voor de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster van de Franse Gemeenschapsregering, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Sport en Internationale Betrekkingen, W. ANCION Voor de Duitstalige Gemeenschap : De Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek en Monumenten en Landschappen, W. SCHRÖDER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^