Strafwetboek
gepubliceerd op 09 februari 2007
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Strafwetboek, Boek I. - Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de officieuze gecoördineerde Duitse versie van Boek I van het Strafwetboek, zoals het achtereenvolgens werd gewijzigd bij : - de wet van 25 maart 1891 houdende bestraffing v - de wet

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000043
pub.
09/02/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Strafwetboek, Boek I. - Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de officieuze gecoördineerde Duitse versie van Boek I van het Strafwetboek, zoals het achtereenvolgens werd gewijzigd bij : - de wet van 25 maart 1891 houdende bestraffing van de aanzetting tot het plegen van misdaden of wanbedrijven (Belgisch Staatsblad van 26 maart 1891); - de wet van 12 april 1894 betreffende de opstelling van de kiezerslijsten voor de Wetgevende Kamers (Belgisch Staatsblad van 15 april 1894); - de wet van 15 mei 1912 op de kinderbescherming (Belgisch Staatsblad van 27-29 mei 1912); - de wet van 23 augustus 1919 op de voorlopige hechtenis, de verzachtende omstandigheden en de deelneming der jury aan de toepassing der straffen (Belgisch Staatsblad van 25-26 augustus 1919); - de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoonte-misdadigers (Belgisch Staatsblad van 11 mei 1930); - de wet van 28 juli 1934 tot aanvulling van de bepalingen op de deelneming aan de bij het Militair Strafwetboek voorziene misdrijven en tot bestraffing van het openbaar aanzetten en het voeren van systematische propaganda tot het plegen van feiten die de werving van en de tucht in het leger in gevaar brengen (Belgisch Staatsblad van 2 augustus 1934); - de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers (Belgisch Staatsblad van 17 juli 1964); - de wet van 18 maart 1970 tot wijziging van het Strafwetboek, wat betreft de arbeidsprestaties van de veroordeelden (Belgisch Staatsblad van 21 maart 1970); - de wet van 1 februari 1977 tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en van het Strafwetboek (Belgisch Staatsblad van 19 februari 1977); - de wet van 31 januari 1980 houdende goedkeuring van de Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet betreffende de dwangsom, en van de Bijlage (eenvormige wet betreffende de dwangsom), ondertekend te s-Gravenhage op 26 november 1973 (Belgisch Staatsblad van 20 februari 1980); - de wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1986); - de wet van 17 juli 1990 tot wijziging van de artikelen 42, 43 en 505 van het Strafwetboek en tot invoeging van een artikel 43bis in hetzelfde Wetboek (Belgisch Staatsblad van 15 augustus 1990); - de wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de modernizering van de strafrechtspleging (Belgisch Staatsblad van 21 juli 1994); - de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen (Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996); - de wet van 20 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/05/1997 pub. 03/07/1997 numac 1997009518 bron ministerie van justitie Wet betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen type wet prom. 20/05/1997 pub. 18/09/2012 numac 2012000577 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen (Belgisch Staatsblad van 3 juli 1997); - de wet van 4 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 bron ministerie van justitie Wet tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen sluiten tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen (Belgisch Staatsblad van 22 juni 1999); - de wet van 26 juni 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/11/2004 pub. 09/12/2004 numac 2004009807 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid sluiten0 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Belgisch Staatsblad van 29 juli 2000); - de wet van 28 november 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/11/2004 pub. 09/12/2004 numac 2004009807 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid sluiten1 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Belgisch Staatsblad van 17 maart 2001); - de wet van 29 april 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/11/2004 pub. 09/12/2004 numac 2004009807 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid sluiten2 tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen (Belgisch Staatsblad van 31 mei 2001); - de wet van 11 december 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/11/2004 pub. 09/12/2004 numac 2004009807 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid sluiten4 tot wijziging van de artikelen 80, 471 en 472 van het Strafwetboek en artikel 90ter, § 2, 8°, van het Wetboek van strafvordering (Belgisch Staatsblad van 7 februari 2002); - de wet van 17 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/11/2004 pub. 09/12/2004 numac 2004009807 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid sluiten5 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken (Belgisch Staatsblad van 7 mei 2002); - de wet van 26 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/11/2004 pub. 09/12/2004 numac 2004009807 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid sluiten3 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (Belgisch Staatsblad van 30 april 2002); - de wet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/11/2004 pub. 09/12/2004 numac 2004009807 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid sluiten6 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurd-verklaring in strafzaken (Belgisch Staatsblad van 14 februari 2003); - de wet van 23 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/11/2004 pub. 09/12/2004 numac 2004009807 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid sluiten7 houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen (Belgisch Staatsblad van 13 maart 2003); - de wet van 5 augustus 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/08/2003 pub. 07/08/2003 numac 2003021182 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht sluiten betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2003); - de programmawet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/11/2004 pub. 09/12/2004 numac 2004009807 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid sluiten8 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2003); - de wet van 22 november 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/11/2004 pub. 09/12/2004 numac 2004009807 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid sluiten tot afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid (Belgisch Staatsblad van 9 december 2004); - de basis wet van 12 januari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/01/2005 pub. 01/02/2005 numac 2005009033 bron federale overheidsdienst justitie Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type wet prom. 12/01/2005 pub. 04/08/2008 numac 2008000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (Belgisch Staatsblad van 1 februari 2005); - de wet van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009652 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers sluiten tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (Belgisch Staatsblad van 2 september 2005); - de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 30 december 2005); - de wet van 9 februari 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/02/2006 pub. 28/02/2006 numac 2006009138 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de versterking van de strijd tegen de praktijken van huisjesmelkers sluiten tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de versterking van de strijd tegen de praktijken van huisjesmelkers (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2006); - de wet van 15 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type wet prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Belgisch Staatsblad van 17 juli 2006); - de wet van 17 mai 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoerings-modaliteiten (Belgisch Staatsblad van 15 juni 2006); - de wet van 8 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens sluiten houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Belgisch Staatsblad van 9 juni 2006).

Deze officieuze gecoördineerde Duitse versie is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling bij het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^