Vacante Bettreking
gepubliceerd op 10 december 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Te begeven betrekkingen Bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Jubelpark 1, 1000 Brussel, zijn twee betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid te begeven, toegankelijk voor 1. De kan

bron
diensten van de eerste minister
numac
1997021393
pub.
10/12/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Te begeven betrekkingen Bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Jubelpark 1, 1000 Brussel, zijn twee betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid te begeven, toegankelijk voor kandidaten die kunnen behoren tot de Franse taalrol. 1. De kandidaten voor de ene betrekking moeten houder zijn van een diploma van licentiaat of doctor in het studiegebied van archeologie en kunstwetenschappen;zij moeten een goede kennis hebben van het roerend en onroerend kunstpatrimonium, burgerlijk en religieus, evenals van de liturgie en de christelijke iconografie.

De uit te voeren taak impliceert verplaatsingen en contacten met lokale autoriteiten.

De voorkeur zal gegeven worden aan een kandidaat die ervaring heeft met het gebruik en het beheer van gegevensbanken 2. De kandidaten voor de andere betrekkking moeten houder zijn van een diploma van licentiaat of doctor in het studiegebied van archeologie en kunstwetenschappen;zij moeten een goede kennis hebben van de Europese schilderkunst en de christelijke iconografie.

De uit te voeren taak impliceert verplaatsingen en contacten met lokale autoriteiten.

De voorkeur zal gegeven worden aan een kandidaat die ervaring heeft met het gebruik en het beheer van gegevensbanken.

De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of onderdaan van een Lid-Staat van de Europese Unie; - de burgerlijke en politieke rechten genieten; - aan de dienstplichtwetten voldaan hebben (voor de mannelijke kandidaten); - van onberispelijk gedrag zijn; - de leeftijdsgrens van 50 jaar niet bereikt hebben.

Van deze leeftijdsgrens wordt afgeweken :l a) ten gunste van de kandidaten die, aangeworven bij overeenkomst, lid zijn van het wetenschappelijk personeel bij de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat of bij dezer met rechtspersoonlijkheid begiftigd vermogen, voor zover zij vóór de leeftijd van 50 jaar in dienst zijn getreden en ten minste zes maanden dienst tellen.De personeelsleden die bij overeenkomst zijn aangeworven op grond van artikel 5bis van het koninklijk besluit van 7 maart 1974 betreffende de werving van personeelsleden in de besturen en de andere diensten van de ministeries, kunnen echter geen aanspraak maken op deze afwijking; b) ten gunste van de kandidaten die bij hun indiensttreding op grond van een wetenschappelijke activiteit vóór 1 februari 1992 aanspraak kunnen maken op een wetenschappelijke anciënniteit van minstens zes maanden bepaald overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat; De vereiste diploma's moeten einddiploma's zijn, na ten minste vier jaar studie, uitgereikt door een Belgische universiteit, door een van de instellingen die ermede gelijkgesteld zijn krachtens de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens of door één van de examencommissies die voor het toekennen van de academische graden door de Regering zijn ingesteld.

Nadere inlichtingen omtrent deze betrekkingen, de bezoldiging, enz., kunnen bij voormelde instelling ingewonnen worden.

De kandidaturen, met vermelding van de gepostuleerde betrekking(en), moeten samen met een curriculum vitae, een eensluidend verklaard afschrift van het vereiste diploma en een lijst van de eventueel gepubliceerde wetenschappelijke werken, binnen 30 kalenderdagen volgend op de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, bij aangetekend schrijven gericht worden aan Mevr. J. Decrock-Beyrus, hoofd van de Dienst van de federale wetenschappelijke instellingen, Wetenschapsstraat 8 (1e verdieping), 1000 Brussel. (De pers wordt verzocht dit bericht op te nemen.)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^