Vacante Bettreking
gepubliceerd op 04 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux Te begeven betrekkingen Drie betrekkingen van assistent zijn te begeven bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux. Deze betrekkingen zullen worden toegekend aan kandidaten die De kandid

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998016335
pub.
04/12/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux Te begeven betrekkingen Drie betrekkingen van assistent zijn te begeven bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux. Deze betrekkingen zullen worden toegekend aan kandidaten die kunnen ingeschreven worden op de Franse taalrol.

De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van de Europese Unie; - de burgerlijke en politieke rechten genieten; - aan de dienstplichtwetten voldaan hebben; - een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

De speciale wetenschappelijke geschiktheid voor de verschillende te begeven betrekkingen werd als volgt vastgesteld : 1. Een betrekking van assistent voor het onderzoek inzake fytotechnie van de steenvruchtsoorten en van kleine vruchten. De bijzondere voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen, werden als volgt vastgesteld : - houder zijn hetzij van een doctorsdiploma in de toegepaste biologische wetenschappen : cel- en genbiotechnologie of van een gelijkwaardig doctorsdiploma, hetzij van een diploma van bio-ingenieur of van een gelijkwaardig diploma; - bekwaam zijn in de voornoemde vakken en hiervan kunnen getuigen door middel van een diploma en/of door publicaties. 2. Een betrekking van assistent voor het onderzoek inzake genetische bronnen, veredeling en valorisatie van de graansoorten. De bijzondere voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen, werden als volgt vastgesteld : - houder zijn hetzij van een doctorsdiploma in de toegepaste biologische wetenschappen : cel- en genbiotechnologie of van een gelijkwaardig doctorsdiploma, hetzij van een diploma van bio-ingenieur of van een gelijkwaardig diploma, hetzij van een diploma van bio-ingenieur in de scheikunde of van een gelijkwaardig diploma; - bekwaam zijn in de voornoemde vakken, met een bijzondere kennis in het gebruik van de moleculaire merkers, en hiervan kunnen getuigen door middel van een diploma en/of door publicaties. 3. Een betrekking van assistent voor het onderzoek inzake kwaliteit van de landbouwproducten. De bijzondere voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen, werden als volgt vastgesteld : - houder zijn hetzij van een doctorsdiploma in de toegepaste biologische wetenschappen : cel- en genbiotechnologie of van een gelijkwaardig doctorsdiploma, hetzij van een doctorsdiploma in de wetenschappen, hetzij van een diploma van bio-ingenieur in de scheikunde of van een gelijkwaardig diploma; - een grondige kennis hebben van de analytische scheikunde, inzonderheid de spectroscopische technieken, en hiervan kunnen getuigen door middel van een diploma en/of door publicaties.

De vereiste diploma's moeten einddiploma's zijn, na ten minste vier jaar studies, uitgereikt door een universiteit of door één van de instellingen die ermede gelijkgesteld zijn door één van de Gemeenschappen of door een examencommissie die voor het toekennen van de academische graden door de Staat of één van de Gemeenschappen is ingesteld.

In geval van aanwerving van een burger van de Europese Unie, houder van een diploma zoals bedoeld in vorige alinea dat werd uitgereikt door een andere dan een Belgische instelling, zal de Commissie voor Werving en Bevordering van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek vooraf de geldigheid van het door de kandidaat voorgelegde diploma nagaan overeenkomstig de statutair vastgestelde procedure.

De kandidaturen, met vermelding van de beoogde betrekking of betrekkingen, moeten samen met een curriculum vitae, voor een eensluidend verklaard afschrift van het vereiste diploma en een lijst van de eventueel gepubliceerde wetenschappelijke werken binnen de dertig kalenderdagen volgend op de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad per aangetekend schrijven gericht worden aan de directeur-generaal van het Bestuur voor Onderzoek en Ontwikkeling - DG6, W.T.C.-III, Simon Bolivarlaan, 30, 20e verdieping, 1000 Brussel.

Nadere inlichtingen omtrent deze betrekkingen kunnen bekomen worden bij het Secretariaat van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek, avenue de la Faculté d'Agronomie 22, 5030 Gembloux, tel : 081/611955 - Fax : 081/614941. (De pers wordt verzocht dit bericht op te nemen.).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^