Vacante Bettreking
gepubliceerd op 14 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gerechtelijke politie Commissariaat-generaal Vacante betrekkingen. - Oproep tot de kandidaten Er wordt de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten ter kennis gebracht dat : 1° de betrekking van commissaris-generaal De commissaris-

bron
ministerie van justitie
numac
1999009007
pub.
14/01/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Gerechtelijke politie Commissariaat-generaal Vacante betrekkingen. - Oproep tot de kandidaten Er wordt de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten ter kennis gebracht dat : 1° de betrekking van commissaris-generaal van de gerechtelijke politie vanaf 1 maart 1999 zal vacant zijn. De commissaris-generaal van de gerechtelijke politie zorgt voor de algemene leiding over het commissariaat-generaal dat het centraal orgaan van de gerechtelijke politie is en drie afdelingen omvat, namelijk de afdelingen "administratieve en logistieke ondersteuning", "technische ondersteuning" en "operationele ondersteuning en opsporing". Naast de opdrachten van deze afdelingen is het commissariaat-generaal belast met de specifieke taken vermeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 17 februari 1998 betreffende het commissariaat-generaal, de raad van bestuur en de raad van overleg van de gerechtelijke politie bij de parketten (Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998).

De voorwaarden voor aanwijzing tot de graad van commissaris-generaal van de gerechtelijke politie zijn vastgelegd in de artikelen 4 en 146bis van het koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende de administratieve rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten (Belgisch Staatsblad van 31 december 1997, tweede editie), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 1998 (Belgisch Staatsblad van 9 januari 1999). Op de datum van de aanwijzing moet de kandidaat : - de leeftijd van 60 jaar niet hebben bereikt; - gerechtelijk officier zijn. 2° drie betrekkingen van adjunct-commissaris-generaal van de gerechtelijke politie vacant zijn. De adjunct-commissarissen-generaal van de gerechtelijke politie staan de commissaris-generaal van de gerechtelijke politie bij voor de algemene leiding over het commissariaat-generaal en de uitvoering van de specifieke taken waarmee het commissariaat-generaal belast is en staan daarnaast aan het hoofd van een afdeling van het commissariaat-generaal, waarvan de opdrachten vermeld zijn in hoofdstuk 3 van het voormeld koninklijk besluit van 17 februari 1998.

De voorwaarden voor aanwijzing tot de graad van adjunct-commissaris-generaal van de gerechtelijke politie zijn vastgelegd in de artikelen 5 en 146bis van het voormeld koninklijk besluit van 19 december 1997. Op de datum van de aanwijzing moet de kandidaat : - de leeftijd van 60 jaar niet hebben bereikt; - gerechtelijk officier zijn. 3° de kandidaturen voor de bovengenoemde vacatures uiterlijk 29 januari 1999 per ter post aangetekende brief moeten toegestuurd worden aan de Minister van Justitie, Personeelsdienst van de gerechtelijke politie, Waterloolaan 115, te 1000 Brussel. Voor de aanwijzingsprocedure wordt verwezen naar afdeling II van hoofdstuk II van titel I van het voormeld koninklijk besluit van 19 december 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^