Vacante Bettreking
gepubliceerd op 03 maart 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gerechtelijke Politie Werving van gerechtelijke inspecteurs, laboratoriuminspecteurs en inspecteurs-elektrotechnici. - Oproep tot de kandidaten I. Het ministerie van Justitie legt in 1999 wervingsreserves aan van Nederlandstalige, Franstalige - 60 van

bron
ministerie van justitie
numac
1999009229
pub.
03/03/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Gerechtelijke Politie Werving van gerechtelijke inspecteurs, laboratoriuminspecteurs en inspecteurs-elektrotechnici. - Oproep tot de kandidaten I. Het ministerie van Justitie legt in 1999 wervingsreserves aan van Nederlandstalige, Franstalige en Duitstalige gerechtelijke inspecteurs en laboratoriuminspecteurs en Nederlandstalige en Franstalige inspecteurs-elektrotechnici. Momenteel zijn vacant : - 60 van de 306 betrekkingen van gerechtelijk inspecteur (30N en 30F); - 14 van de 44 betrekkingen van laboratoriuminspecteur (7N en 7F); - 1 van de 6 betrekkingen van inspecteur-elektrotechnicus (1N).

Er is op dit ogenblik geen van de 2 betrekkingen van laboratoriuminspecteur te Eupen en van de 4 betrekkingen van gerechtelijk inspecteur te Verviers vacant waarvoor het gebruik van het Duits vereist is.

De selectie is gemeenschappelijk voor de drie graden van inspecteur.

II. De gegadigden moeten hun aanvraag tot deelneming per ter post aangetekende brief toezenden aan het Ministerie van Justitie, Dienst Personeelszaken gerechtelijke politie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, uiterlijk 31 maart 1999 onder bijvoeging van de volgende stukken : 1° een uittreksel uit de geboorteakte;2° een nationaliteitsbewijs;3° een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, minder dan zes maanden oud. In hun aanvraag tot deelneming dienen de gegadigden hun rijksregisternummer te vermelden.

De geslaagden voor de psychotechnische tests (eerste deel) voor de werving van laboratoriumoperateurs afgenomen in 1994 (EN93072A) en van gerechtelijke agenten afgenomen in 1994 (EN94907A) en in 1997 (ENV97801), worden vrijgesteld van deelneming aan de psychotechnische tests. Zij gelieven hierom te verzoeken in hun aanvraag tot deelneming.

III. A. Om toegelaten te worden tot de betrekkingen van gerechtelijk inspecteur, laboratoriuminspecteur of inspecteur-elektrotechnicus moeten de gegadigden voldoen aan de volgende algemene vereisten : 1° Belg zijn;2° het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten;3° van onberispelijk gedrag zijn. De minister van Justitie beslist voor iedere gegadigde of hij aan deze vereiste voldoet na daaromtrent het advies van de raad van overleg van de gerechtelijke politie te hebben ingewonnen; 4° voldoen aan de dienstplichtwetten;5° houder zijn van een rijbewijs geldig voor het besturen van de voertuigen van categorie "B";6° houder zijn van een geldig bewijs van geneeskundige schifting;7° ten minste 21 jaar oud zijn;8° ten minste houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type uitgereikt door een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één der Gemeenschappen, of door een door de Staat of één der Gemeenschappen samengestelde examencommissie, of van een kandidaatsdiploma afgeleverd door een onderwijsinstelling van universitair niveau.Voor laboratoriuminspecteur en inspecteur-elektrotechnicus zijn er bijkomende diplomavoorwaarden (zie onder B.); 9° geslaagd zijn voor psychotechnische tests;10° geslaagd zijn voor een vergelijkend wervingsexamen;11° voldoen aan de medische toelatingsvoorwaarden;12° voldoen aan de voorlopige tests inzake lichamelijke geschiktheid. B. Om toegelaten te worden tot de betrekkingen van laboratoriuminspecteur moet de gegadigde houder zijn van het onder punt A.,8° vermelde diploma met als specialisatie een exacte of natuurwetenschap of fotografie.

Om toegelaten te worden tot de betrekkingen van inspecteur-elektrotechnicus moet de gegadigde houder zijn van het onder punt A., 8° vermelde diploma met als specialisatie elektronika of telecommunicatie.

C. De gegadigden moeten uiterlijk 31 maart 1999 voldoen aan de onder punt A, 1° en 2° vermelde vereisten.

Uiterlijk 1 augustus 1999 moeten de gegadigden voldoen aan de onder punt A, 4°, 5°, 6°, 7° en 8° vermelde vereisten.

IV. SELECTIEPROEVEN De selectieproeven zijn gemeenschappelijk voor de drie graden van inspecteur.

De tot de selectieproeven toegelaten gegadigden worden hiervan ten minste zeven dagen vooraf in kennis gesteld. De psychotechnische tests worden vermoedelijk in mei of juni 1999 afgenomen.

A. Psychotechnische tests De psychotechnische tests zijn een computergestuurde proef, gequoteerd op 20 punten, die wordt georganiseerd door het Vast Wervingssecretariaat.

Met een testbatterij worden geschiktheden, vereist voor de functie, geëvalueerd.

Om te slagen dient de gegadigde, op straffe van uitsluiting, ten minste 12 punten op de 20 te behalen.

Een selectieadviseur van het Vast Wervingssecretariaat beoordeelt de tests.

Aan de gegadigde wordt de uitslag door het Vast Wervingssecretariaat medegedeeld.

B. Vergelijkend wervingsexamen Het vergelijkend wervingsexamen, gequoteerd op 20 punten, wordt georganiseerd door het Vast Wervingssecretariaat en bestaat uit een psychologisch geschiktheidsonderzoek tijdens hetwelk bovendien de rapporteervaardigheid van de gegadigde wordt nagegaan.

Tijdens een interview worden de persoonlijkheidskenmerken vereist voor de functie, de geschiktheid voor mondelinge communicatie, de motivatie voor het beroep en de algemene cultuur van de gegadigde geëvalueerd en de rapporteervaardigheid nagegaan.

Met betrekking tot de verificatie van de rapporteervaardigheid is vóór het interview een schriftelijke voorbereiding voorzien.

Worden tot deelname toegelaten, zij die geslaagd zijn voor de psychotechnische tests.

Om te slagen voor het vergelijkend wervingsexamen dient de gegadigde ten minste 12 punten op de 20 te behalen.

Aan de gegadigde wordt de uitslag door het Vast Wervingssecretariaat medegedeeld.

C. Medische toelatingsvoorwaarden De medische toelatingsvoorwaarden zijn de volgende : 1° minimumgestalte : - voor de mannen : 1,63 m; - voor de vrouwen : 1,60 m; 2° grote algemene robuustheid (goede dynamometrie, zeer bevredigende robuustheidscijfers);3° normale pees- en pupilreflectiviteit;4° geen afwijkingen, littekens noch misvormingen die een weerslag hebben op de lichaamskracht, of de beweeglijkheid of op de organische functies van betrokkene;5° volledige anatomische en functionele gaafheid van de onderste ledematen van het spijsverterings- en van het ademhalingsstelstel, van hart- en slagaderbloedsomloop en van de aderbloedsomloop;6° volkomen gaafheid van het zenuwstelsel;7° geen chronische blepharoconjunctivitis hebben, noch scheel, noch lensloos zijn;8° een gezichtsscherpte, zonder correctieglazen gelijk aan minimum 7/10 voor het ene oog en aan minimum 3/10 voor het andere.Het dragen van een correctie is toegelaten maar dan moet de gezichtsscherpte, met beide ogen samen gemeten, 10/10 bedragen; 9° een voldoende kleurzin.Kandidaten die fouten begaan bij het lezen van de tabellen van Ishihara worden onderzocht door middel van de dichotomietest van Farnsworth. Indien ook deze test foutief uitvalt worden de gegadigden toch geacht een voldoende kleurzin te hebben, indien zij slagen voor een praktische test met de lantaarn van Beyne of een soortgelijk toestel; 10° een voldoende gehoorscherpte.De gehoorscherpte is voldoende indien de gegadigden op elk oor afzonderlijk geen groter gehoorverlies hebben, dan 30 decibel voor elk der frekwenties 500, 1000 en 2000 cyclussen per seconde en dan 50 decibel voor de frekwentie van 3000 cyclussen per seconde.

Indien de kandidaten niet aan deze eisen voldoen, worden zij toch geacht een voldoende gehoorscherpte te hebben indien zij slagen, voor elk oor afzonderlijk, in een vokale audiometrische proef bestaande uit de herhaling, zonder vervorming, van 30 opeenvolgende fonetisch uitgebalanceerde woorden uitgebracht op 70 decibel Iso tegen een achtergrond van 70 decibel Iso witte ruis; 11° geen afwijkingen van het gehoorstelsel, die de kandidaten zouden hinderen bij het dragen van mono- of biauriculaire radiofonische luistertoestellen;12° normale psycho-motorische reacties;13° houder zijn van een geldig bewijs van geneeskundige schifting;14° geschikt bevonden zijn om de tests inzake lichamelijke geschiktheid te ondergaan. D. Tests inzake lichamelijke geschiktheid De tests inzake lichamelijke geschiktheid zijn de volgende : 1° een evenwichtstest;2° een krachttest voor armspieren door armbewegingen met een halter;3° een krachttest voor buikspieren door rompbuigingen;4° een krachttest voor armspieren door armbuigingen in voorligsteun;5° een veerkrachttest voor beenspieren door verspringen zonder aanloop;6° een snelheid- en coördinatietest type "shuttle run";7° een uithoudingstest bestaande uit het lopen van 2 400 m. Voldoet aan de voorlopige tests inzake lichamelijke geschiktheid de gegadigde die ten minste 8 punten op 20 behaalt in ten minste 6 op de 7 voormelde tests.

V. RANGSCHIKKING Alle geslaagden voor de psychotechnische tests en het vergelijkend wervingsexamen worden in een wervingsreserve van gerechtelijke inspecteurs gerangschikt volgens de behaalde punten voor het vergelijkend wervingsexamen. Bij gelijkheid van punten worden ze gerangschikt volgens leeftijd.

De geslaagden behouden het voordeel van hun uitslag, gedurende vier jaar te rekenen van de datum van het proces-verbaal van het vergelijkend wervingsexamen.

De geslaagden die houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot de graad van laboratoriuminspecteur worden bovendien afzonderlijk gerangschikt en putten uit elke rangschikking hun aanspraken op benoeming.

De geslaagden die houder zijn van een diploma dat toegang verleent tot de graad van inspecteur-elektrotechnicus worden eveneens afzonderlijk gerangschikt en putten uit elke rangschikking hun aanspraken op benoeming.

VI. TOELATING TOT DE STAGE De benoemingen tot de stage worden verricht volgens de orde van rangschikking. (Zie onder V.) Zij die ten onrechte aan de examens deelnemen worden in geen geval toelaatbaar verklaard.

VII. WEDDE De gerechtelijk inspecteur, laboratoriuminspecteur of inspecteur-elektrotechnicus geniet bij zijn indiensttreding een wedde van minimaal F 854 676 bruto per jaar (weddeschaal 2A 854 676 - F 1 288 465 op 1 februari 1999).

De aanvangswedde varieert naargelang de vorige prestaties.

Jaarlijkse en tweejaarlijkse verhogingen worden toegekend in de weddeschaal.

Daarnaast worden diverse voordelen toegekend zoals : - een toelage voor nachtwerk; - dubbele betaling voor weekendprestaties; - vergoedingen voor onkosten.

Na een stage van twee jaar en een gunstig evaluatieverslag wordt de stagiair in vast verband benoemd.

VIII. De officiële teksten met betrekking tot de werving zijn : - Koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende de administratieve rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten (Belgisch Staatsblad van 31 december 1997, tweede editie), gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 1998 (Belgisch Staatsblad van 9 januari 1999); - Koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende de werving en de stage van gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten (Belgisch Staatsblad van 14 januari 1999); - Ministerieel besluit van 23 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998010101 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de werving van gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten sluiten betreffende de werving van gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten (Belgisch Staatsblad van 14 januari 1999); - Ministerieel besluit van 15 juni 1993 tot vaststelling van de vereisten inzake lichamelijke geschiktheid voor het vervullen van de betrekkingen van gerechtelijk officier of agent, laboratoriumchef of agent-operateur van een laboratorium voor technische en wetenschappelijke politie, en hoofd of elektrotechnicus van de dienst telecommunciatie van de gerechtelijke politie bij de parketten (Belgisch Staatsblad van 22 juni 1993), gewijzigd bij het ministerieel besluit van 5 april 1995 (Belgisch Staatsblad van 25 april 1995); - Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs (Belgisch Staatsblad van 30 april 1998, eerste editie).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^