Vacante Bettreking
gepubliceerd op 23 juli 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Betrekking te begeven bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Oproep tot kandidaten Eén statutaire betrekking van adviseur, van de Franse taalrol, is te begeven bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecom Toelaatbaa

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1999014190
pub.
23/07/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


Betrekking te begeven bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Oproep tot kandidaten Eén statutaire betrekking van adviseur, van de Franse taalrol, is te begeven bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 maart 1993 tot vaststelling van de graden van de ambtenaren van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie die aan gespecialiseerde functies beantwoorden en van de specifieke administratieve reglementen met betrekking tot die graden (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 april 1993).

Toelaatbaarheidsvoorwaarden : De kandidaten moeten voldoen aan de voorwaarden bedoeld in de artikelen 3, 5 en 7 van voornoemd koninklijk besluit.

Omschrijving van de betrekking : - documentatie en informatietaken met opvolging van iedere evolutie in de telecommunicatiesector zowel op economisch, technisch, juridisch als sociaal vlak; - opstellen van een zo volledig mogelijke lijst van informatiebronnen inzake de sector (gespecialiseerde publicaties, officiële publicaties, Internet-sites, enz.); - kennis nemen van deze informatie; - up to date houden van een documentatie betreffende de belangrijkste punten; - syntheses opstellen inzake gespecifieerde punten evenals beschrijvingen van de belangrijkste evenementen, zowel voor intern als extern gebruik; - organiseren en leiden van interne informatiesessies over actuele onderwerpen; - waken over de goede organisatie van het BIPT Internet-site en over de actualisering ervan; - superviseren van alle BIPT-publicaties.

De wedde wordt vastgesteld in weddeschaal 12/f gehecht aan het koninklijk besluit van 18 maart 1993 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van het BIPT, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 juni 1995.

Voor deze betrekking : - wordt ten minste drie jaar nuttige beroepservaring in de telecommunicatiesector, economische, politieke of juridische internationale betrekkingen of in het administratief beheer gevergd.

De nadruk wordt vooral gelegd op ervaring op het gebied van het verzamelen, beheren en publiceren van documentatie over deze sector.

Een analytische en synthetische geest is vereist, alsook een duidelijk begrip van de bestaande politieke en economische factoren; - wordt een diploma vereist van : licentiaat in administratieve en bestuurswetenschappen; licentiaat in politieke en bestuurswetenschappen; licentiaat in communicatiewetenschappen; licentiaat in de taal- en letterkunde : Germaanse talen; - is een grondige kennis van het Nederlands en van het Engels vereist.

De kennis van andere Europese talen zal in aanmerking genomen worden.

Indienen van de sollicitaties : De kandidaten dienen hun sollicitatie, per aangetekende brief, te sturen naar de heer Eric Van Heesvelde, administrateur-generaal van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, Sterrekundelaan 14 (bus 21), 1210 Brussel, en dit binnen een termijn van vijftien kalenderdagen ingaande op de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

De sollicitatie dient vergezeld te zijn van een gedetailleerd curriculum vitae en van een loopbaanbeschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet en over de vereiste ervaring beschikt.

Bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden bij het BIPT, dienst personeel, tel. 02/226 87 53.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^