Vacante Bettreking
gepubliceerd op 13 januari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Vacante betrekking van adviseur-generaal Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal is te begeven bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijks(...) Overeenkomstig het

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999024110
pub.
13/01/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering Vacante betrekking van adviseur-generaal (rang 15) Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal is te begeven bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Overeenkomstig het artikel 20sexies van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel, zoals het van toepassing is verklaard op de instellingen van openbaar nut, en verduidelijkt in het artikel 28quater van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het pesoneel van sommige instellingen van openbaar nut en overeenkomstig het artikel 13 van het koninklijk besluit van 16 juli 1998 betreffende de mobiliteit van het personeel van sommige overheidsdiensten, kunnen zich kandidaat stellen : 1. de vastbenoemde ambtenaren van de instellingen van openbaar nut genoemd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, die titularis zijn van een graad van rang 15;2. de vastbenoemde ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering die titularissen zijn van een graad van rang 13 en die ten minste één jaar graadanciënniteit en twaalf jaar anciënniteit in het niveau 1 tellen. Er moet aan de bevorderingsvoorwaarden worden voldaan op het ogenblik van de benoeming.

Bij toepassing van de bepalingen van het ministerieel besluit van 12 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022729 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het reglement van het personeel van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten houdende het reglement van het personeel van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten de ambtenaren titularis van de graad van informaticus-directeur ten minste vijftien jaar graadanciënniteit hebben in de graad van informaticus of informaticus-directeur om tot de graad van adviseur-generaal te kunnen bevorderd worden.

Functiebeschrijving : De betrekking van adviseur-generaal is te begeven in de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De adviseur-generaal zal belast worden met : 1. de leiding van de directie voor actuariële, ekonomische en sociale studiën;2. het bijstaan van de leidend ambtenaar van de dienst in de coördinatie van de taken die de Dienst voor geneeskundige verzorging moet uitvoeren. Algemeen profiel van de kandidaat : - ervaring hebben in het leiden van een dienst; - leiding kunnen geven aan een groot aantal personeelsleden, hun werk kunnen organiseren en volgen; - de teamgeest bevorderen; - prioriteiten bepalen, realistische doelstellingen bepalen en bereiken; - aanleg hebben voor het uitoefenen van gezag; - kunnen omgaan met conflictsituaties; - blijk geven van zin voor aanpassing en zich inschrijven in vernieuwende initiatieven; - blijk geven van persoonlijke inzet en werkkracht en zijn verantwoordelijkheid opnemen; - een grote beschikbaarheid vertonen, ook voor het bijwonen van avondvergaderingen; - vergaderingen kunnen leiden en op een actieve en overtuigende wijze dossiers kunnen inleiden en verdedigen in interne en externe commissies en raden.

Functieprofiel van de adviseur-generaal : - een theoretische en praktische kennis hebben van de sociale zekerheid; - een grondige kennis hebben van de wetgeving inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging; - een grondige kennis hebben van de actuariële wetenschappen, van de begrotingsmethodieken en van de principes van de rijksbegroting; - een theretische en praktische kennis hebben van statistische analysemethodes; - een grote kennis hebben van de gegevensstromen binnen de sociale zekerheid in het algemeen, binnen het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en tussen het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en de verzekeringsinstellingen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en alle partijen die betrokken zijn in het beheer van die verzekering; - kennis hebben van mogelijke informaticatoepassingen op main-frame en P.C.; - bekommerd zijn voor de bescherming tegen inbreuken op de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de sociale gegevens van personen of bedrijven en er strikt over waken dat deze gegevens slechts bekend zijn aan diegenen die het recht hebben er kennis van te krijgen; - de werking van de directie verzekeren met respect voor de geest van het handvest der sociaal verzekerde.

Indiening van de kandidaturen : De belangstellende kandidaten worden verzocht hun kandidatuur bij ter post aangetekende brief te richten aan de heer J. De Cock, administrateur-generaal, Tervurenlaan 211, te 1150 Brussel, binnen een termijn van tien werkdagen die ingaat op de eerste werkdag, volgend op de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad (de poststempel geldt als bewijs). Wanneer de laatste dag van de termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

In de kandidatuurstelling moet de datum, de naam, de voornamen, de graad en de dienst waarvan hij/zij afhangt worden vermeld en een uiteenzetting betreffende zijn/haar aanspraken.

Te dien einde dient er een gedetailleerde beschrijving van de geworpen ervaring gegeven te worden waarbij de afstemming van het profiel op de beschreven functie wordt onderstreept, alsook een curriculum vitae.

De kandidaten die niet tot het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering behoren, moeten een voor eensluidend verklaard document verstrekken, afgeleverd door de personeelsdienst van de instelling die hen tewerkstelt waarin bevestigd wordt dat zij een graad van rang 15 definitief bekleden en met vermelding van de datum van benoeming in die graad.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^