Vacante Bettreking
gepubliceerd op 10 januari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Commissie voor regularisatie. - Oproep tot de kandidaten De magistraten of gewezen magistraten van de Rechterlijke Orde, leden of gewezen leden van een administratief rechtscollege, advocaten en niet-gouvernementele organisaties worden ervan op De mag

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000001
pub.
10/01/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Commissie voor regularisatie. - Oproep tot de kandidaten De magistraten of gewezen magistraten van de Rechterlijke Orde, leden of gewezen leden van een administratief rechtscollege, advocaten en niet-gouvernementele organisaties worden ervan op de hoogte gebracht dat er overgegaan zal worden tot de benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Commissie voor regularisatie, krachtens het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën vreemdelingen die op het grondgebied van het Koninkrijk verblijven.

De magistraat of gewezen magistraat of het lid of gewezen lid van een administratief rechtscollege oefent het voorzitterschap van een kamer van de Commissie uit. De Commissie, die in Brussel zetelt, zal in eerste instantie bestaan uit twee Nederlandstalige kamers en twee Franstalige kamers. Elke kamer, die bestaat uit een voorzitter, een advocaat en een vertegenwoordiger van een niet-gouvermentele organisatie, formuleert met redenen omklede adviezen over de aanvragen tot regularisatie die aan de kamer voorgelegd worden.

Per zitting wordt er een vergoeding toegekend. Die bedraagt 5 000 frank voor de advocaten en de vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties en 7 500 frank voor de kamervoorzitters.

De kandidaten moeten de leeftijd van dertig jaar bereikt hebben op 10 januari 2000 en moeten de Belgische nationaliteit hebben. De benoeming gebeurt door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, tussen de leden die voorgedragen zijn overeenkomstig de volgende richtlijnen : 1. Magistraten of gewezen magistraten - Leden of gewezen leden van een administratief rechtscollege De magistraten en gewezen magistraten moeten hun kandidatuur indienen bij een aangetekende brief gericht aan de Minister van Justitie (Waterloolaan 115 te 1000 Brussel), binnen vijftien dagen na de datum van bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, waarbij de poststempel als bewijs geldt.De kandidaturen worden door de Minister van Justitie voorgedragen op twee lijsten volgens hun taalrol.

De leden of gewezen leden van het administratieve rechtscollege moeten hun kandidatuur indienen bij een aangetekende brief gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken (Koningsstraat 60-62 te 1000 Brussel) binnen dezelfde termijn. 2. Advocaten De advocaten moeten hun kandidatuur indienen door een aangetekende brief, met een curriculum vitae, te richten aan de Nationale Orde van Advocaten (Gulden Vlieslaan 65 te 1060 Brussel), binnen vijftien dagen na de datum van bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, waarbij de poststempel als bewijs geldt.De kandidaturen worden door de Nationale Orde van Advocaten voorgedragen op twee lijsten volgens hun taalrol. 3. Vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties Om één of meerdere kandidaten te kunnen voordragen moet de erkende niet-gouvernementele organisatie actief zijn op het vlak van de rechten van de mens, en moet zij vermeld staan op de lijst van de organisaties van de Raad van advies voor de vreemdelingen, van de Commissie van advies voor vreemdelingen of op de lijst « REAB ».De organisatie moet bovendien reeds sinds twee jaar actief zijn op het vlak van de rechten van de mens.

De vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties zullen voorgedragen worden op een lijst die telkens een gewoon lid en plaatsvervangers bevat. Elke voordracht vermeldt of de kandidaat en zijn plaatsvervanger(s) de Franse of de Nederlandse taal kennen. Deze lijst moet, per aangetekende brief, opgestuurd worden naar de Minister van Binnenlandse Zaken, binnen vijftien dagen na de datum van bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, waarbij de poststempel als bewijs geldt. Om in aanmerking genomen te worden, moet elke lijst vergezeld zijn van een kopie van de statuten van de organisatie, zoals zij bekendgemaakt zijn in het Belgisch Staatsblad, waaruit blijkt dat de organisatie reeds sinds twee jaar actief is op het vlak van de rechten van de mens.

Voor elke bijkomende inlichting kunt u terecht bij de heer J. Delen (N) (02/500.22.08) of Mevr. C. Cnop (F) (02/500.22.33).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^