Vacante Bettreking
gepubliceerd op 10 maart 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 is het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair, voor het gerechtelijk jaar 2000-2001, als volgt vastgesteld : - 40 plaatsen voor de Nederlandse taalrol; - 35 plaatsen vo Bij koninklijk

bron
ministerie van justitie
numac
2000009224
pub.
10/03/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000 is het aantal vacante plaatsen van gerechtelijk stagiair, voor het gerechtelijk jaar 2000-2001, als volgt vastgesteld : - 40 plaatsen voor de Nederlandse taalrol; - 35 plaatsen voor de Franse taalrol.

Bij koninklijke besluiten van 1 maart 2000 zijn benoemd tot : - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Selvais, M., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket; - voorlopig benoemd adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : - Mevr. Dehoubert, A., licentiate in de rechten; - de heer Liénard, P., licentiaat in de rechten.

Bij ministerieel besluit van 1 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022194 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000003063 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022193 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 21/04/2000 numac 2000011113 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022192 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000011114 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 79 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000011222 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 79 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten is aan Mevr. Drosson, C., opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Bij ministerieel besluit van 3 maart 2000 is aan de heer Geysels, J., griffier bij het vredegerecht van het zesde kanton Brussel, opdracht gegeven om zijn ambt te vervullen bij het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel, van 6 maart 2000 tot en met 10 maart 2000.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^