Vacante Bettreking
gepubliceerd op 10 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel : 1. Deze plaats vervangt één van de plaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2000. - substituut-procureur des Konings bij de r Deze plaat

bron
ministerie van justitie
numac
2000009539
pub.
10/06/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel : 1.

Deze plaats vervangt één van de plaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2000. - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : 1.

Deze plaats vervangt één van de plaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 april 2000. - substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Bergen : 3.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 maart 2000.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. I., Waterloolaan 115, 1000 Brussel, binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

- griffier bij de arbeidsrechtbank te Turnhout : 1; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden : 1; - beambte bij het parket van de arbeidsauditeur te Bergen : 1; - arbeider bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen : 1, vanaf 30 november 2000 (*).

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. II., Waterloolaan 115, 1000 Brussel, worden gericht binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het examen voor de griffies en parketten van hoven en rechtbanken, ingericht door de Minister van Justitie, en dit voor het ambt waarvoor zij kandidaaat zijn. (*) De geslaagden voor een wervingsexamen voor de graad van hulparbeider behouden hun aanspraken op benoeming in de graad van arbeider (artikel 24 van het koninklijk besluit van 19 maart 1996).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^