Vacante Bettreking
gepubliceerd op 10 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Vacante betrekking van adviseur-generaal. Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal is te begeven vanaf 1 januari 2001 bij de Directie voor juridische studiën en gesch Overeenko

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022916
pub.
10/01/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Vacante betrekking van adviseur-generaal. Oproep tot kandidaten Een betrekking van adviseur-generaal is te begeven vanaf 1 januari 2001 bij de Directie voor juridische studiën en geschillen en voor de betrekkingen met de geneesheren en de tandheelkundigen van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Overeenkomstig artikel 20sexies van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel, zoals het van toepassing is verklaard op de instellingen van openbaar nut door artikel 28quater van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, kunnen zich kandidaat stellen : 1° de vastbenoemde ambtenaren van de instellingen van openbaar nut genoemd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, die titularis zijn van een graad van rang 15;2° de vastbenoemde ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering die titularis zijn van de graad van rang 13 en die ten minste één jaar graadanciënniteit en twaalf jaar anciënniteit in het niveau 1 tellen. Er moet aan de bevorderingsvoorwaarden worden voldaan op het ogenblik van de benoeming.

Bij toepassing van de bepalingen van het ministerieel besluit van 12 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/11/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998022729 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het reglement van het personeel van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering sluiten houdende het reglement van het personeel van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten de ambtenaren titularis van de graad van informaticus-directeur ten minste vijftien jaar graadanciënniteit hebben in de graad van informaticus of informaticus-directeur om tot de graad van adviseur-generaal te kunnen bevorderd worden.

Beschrijving van de taken van de adviseur-generaal bij de Directie voor juridische studiën en geschillen en voor de betrekkingen met de geneesheren en de tandheelkundigen van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV. Als rechtstreeks medewerker van de Directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige verzorging is hij verantwoordelijk voor de leiding en de goede werking van de Directie voor juridische studiën en geschillen en voor de betrekkingen met de geneesheren en de tandheelkundigen, inbegrepen de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de nota's die vanuit die directie voorgelegd moeten worden aan de Algemene raad, het Verzekeringscomité en alle andere raden en commissies.

De adviseur-generaal zal die materies moeten beheersen die hem moeten toelaten de verantwoordelijkheid te nemen over de volgende domeinen : Wat betreft de juridische studiën en geschillen : de algemene reglementering met betrekking tot de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en haar uitvoeringsbesluiten, evenals de geschillen die voortspruiten uit de toepassing ervan; de regels van de verzekerbaarheid en het statuut van de GWIW's; de regels voor de toekenning van het forfait voor de chronisch zieken en de regels die van toepassing zijn voor de sociale franchise; de regels voor het gebruik van de SIS-kaart; de werking van het Technisch comité van de zelfstandigen; de juridische adviezen die moeten gegeven worden aan andere directies van de Dienst voor geneeskundige verzorging; de weerslagen van de internationale verdragen op de nationale regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Wat betreft de betrekkingen met de geneesheren en de tandheelkundigen : de werking en het secretariaat van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen en de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen, evenals van hun technische raden en van hun accrediteringsstructuren; de uitvoering van de akkoorden die door deze commissies zijn gesloten; de toekenning van het sociaal statuut aan de geneesheren en de tandheelkundigen; de werking van het College van geneesheren-directeurs (behalve de revalidatieovereenkomsten); de werking van het Bijzonder Solidariteitsfonds; de interpretatieregels van de nomenclatuur en de coördinatie voor de werking van de interne administratieve structuur met betrekking tot deze interpretatieregels; de begeleiding van sommige projecten in uitvoering van artikel 56 van de gecoördineerde wet, waaronder deze met betrekking tot de erkende centra voor moleculaire biologie; de werking van de Commissie belast met de akkoorden inzake forfaitaire betaling; de begeleiding en de uitvoering van de procedure voor de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van geneesheren en tandheelkundigen; de financiering van bepaalde dialyseactiviteiten; het onderhouden van de nodige contacten met de andere directies van de Dienst voor geneeskundige verzorging onder andere aangaande het verloop van de uitgaven, de kennis van de cijfergegevens welke dienen als uitgangspunt voor de begrotingsprocedure, de berekening en de verspreiding van de honoraria en de terugbetalingtarieven voor het gedeelte van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen dat betrekking heeft op de geneesheren en de tandheelkundigen.

Voor alle hogervermelde domeinen wordt van de adviseur-generaal verwacht : dat hij de nodige initiatieven neemt om voorstellen uit te werken voor wetswijzigingen, dat hij instaat voor het correct verloop van de procedures met betrekking tot de uitvoeringsbesluiten en de verordeningen evenals voor het overmaken ervan aan de bevoegde voogdijoverheid.

Vereiste eigenschappen en bekwaamheden voor het uitvoeren van die betrekking : a) Persoonlijke eigenschappen In hoge mate, in verhouding met de functie, over de volgende eigenschappen beschikken : dynamische persoonlijkheid, zin voor initiatief en verantwoordelijkheid, aanleg voor menselijke relaties (kunnen luisteren en uiteenlopende meningen verzoenen), zin voor objectiviteit en onpartijdigheid bij het behandelen van de dossiers, openheid in het beleid van het beheer van de informatie b) Professionele bekwaamheid een uitgebreide kennis bezitten van de materies die tot de bevoegdheid van de directie behoren, of in staat zijn snel een grondige kennis te verwerven van die materies, bereidheid tot permanente opleiding, ingewikkelde materies duidelijk kunnen samenvatten en uiteenzetten, aanleg inzake beheer, leiding en beoordeling van de menselijke en materiële middelen die vereist zijn voor de goede werking van de directie, aanleg voor het uitoefenen van gezag, organisatie en opvolging van het werk van de medewerkers, de beoordeling en motivering van het personeel, kunnen omgaan met conflictsituaties, prioriteiten zien en er rekening mee houden, realistische doelstellingen kunnen bepalen, een goede notie hebben van de mogelijkheden van de informatica, verantwoordelijkheden kunnen nemen en dragen, een werkvergadering of een commissie kunnen leiden, zich in het openbaar kunnen uitdrukken, een dossier voorstellen en verdedigen, een bemiddelende rol kunnen spelen tussen de hiërarchie en de directie, alsmede de objectieve behoeften van zijn directie en zijn personeel krachtdadig kunnen verdedigen, goed kunnen onderhandelen, de betrekking vereist een ruime beschikbaarheid, ook buiten de diensturen ingevolge talrijke avondvergaderingen. Indiening van de kandidaturen : De belangstellende kandidaten worden verzocht hun kandidatuur bij ter post aangetekende brief te richten aan de heer J. De Cock, administrateur-generaal, Tervurenlaan 211, te 1150 Brussel, binnen een termijn van tien werkdagen die ingaat op de eerste werkdag, volgend op de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad (de poststempel geldt als bewijs). Wanneer de laatste dag van de termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

In de kandidatuurstelling moet de datum, de naam, de voornamen, de graad en de dienst waarvan hij/zij afhangt worden vermeld en een uiteenzetting betreffende zijn/haar aanspraken.

Te dien einde dient er een gedetailleerde beschrijving van de verworven ervaring gegeven te worden waarbij de afstemming van het profiel op de beschreven functie wordt onderstreept, alsook een curriculum vitae.

De kandidaten die niet tot het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering behoren, moeten een voor eensluidend verklaard document verstrekken, afgeleverd door de personeelsdienst van de instelling die hen tewerkstelt waarin bevestigd wordt dat zij een graad van rang 15 definitief bekleden en met vermelding van de datum van benoeming in die graad.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^