Vacante Bettreking
gepubliceerd op 19 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Commissie voor regularisatie. - Oproep tot de kandidaten De leden of gewezen leden van een administratief rechtscollege worden ervan op de hoogte gebracht dat er overgegaan zal worden tot de benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van Het li

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000618
pub.
19/06/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Commissie voor regularisatie. - Oproep tot de kandidaten De leden of gewezen leden van een administratief rechtscollege worden ervan op de hoogte gebracht dat er overgegaan zal worden tot de benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Commissie voor regularisatie, krachtens het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën vreemdelingen die op het grondgebied van het Koninkrijk verblijven.

Het lid of gewezen lid van een administratief rechtscollege oefent het voorzitterschap van een kamer van de Commissie uit. De Commissie, die in Brussel zetelt, bestaat nu uit 4 nederlandstalige kamers en 7 franstalige kamers. Elke kamer bestaat uit een voorzitter, een advocaat, een vertegenwoordiger van een niet-gouvernementele organisatie en de plaatsvervangers en formuleert met redenen omklede adviezen over de aanvragen tot regularisatie die aan deze kamer voorgelegd worden.

Per zitting wordt er een vergoeding toegekend. Die bedraagt 5 000 frank voor de advocaten en de vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties en 7 500 frank voor de kamervoorzitters.

De kandidaten moeten de leeftijd van dertig jaar bereikt hebben op 10 januari 2000 en moeten de Belgische nationaliteit hebben. De benoeming gebeurt door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, tussen de leden die voorgedragen zijn overeenkomstig de volgende richtlijnen : De leden of gewezen leden van het administratief rechtscollege moeten hun kandidatuur indienen bij een aangetekende brief gericht aan de Minister van Binnenlandse Zaken (Koningsstraat 60-62, te 1000 Brussel) binnen vijftien dagen na de datum van bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, waarbij de poststempel als bewijs geldt.

Voor elke bijkomende inlichting kunt u terecht bij de heer J. Delen (02-500 22 08).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^