Vacante Bettreking
gepubliceerd op 05 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Commissie voor regularisatie. - Oproep tot de kandidaten De niet-gouvernementele organisaties worden ervan op de hoogte gebracht dat er overgegaan zal worden tot de benoeming van de plaatsvervangende leden van de Commissie voor regularisatie, kr Elke ka

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000671
pub.
05/07/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Commissie voor regularisatie. - Oproep tot de kandidaten De niet-gouvernementele organisaties worden ervan op de hoogte gebracht dat er overgegaan zal worden tot de benoeming van de plaatsvervangende leden van de Commissie voor regularisatie, krachtens het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën vreemdelingen die op het grondgebied van het Koninkrijk verblijven.

Elke kamer van de commissie bestaat uit een voorzitter, een advocaat, een vertegenwoordiger van een niet-gouvernementele organisatie en de plaatsvervangers en formuleert met redenen omklede adviezen over de aanvragen tot regularisatie die aan deze kamer voorgelegd worden.

Per zitting wordt er een vergoeding toegekend. Die bedraagt 5 000 frank voor de vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties.

De kandidaten moeten de leeftijd van dertig jaar bereikt hebben op 10 januari 2000 en moeten de Belgische nationaliteit hebben. De benoeming gebeurt door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, tussen de leden die voorgedragen zijn overeenkomstig de volgende richtlijnen: Vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties Om één of meerdere kandidaten te kunnen voordragen moet de erkende niet-gouvernementele organisatie actief zijn op het vlak van de rechten van de mens, en moet zij vermeld staan op de lijst van de organisaties van de Raad van advies voor de vreemdelingen, van de Commissie van advies voor vreemdelingen of op de lijst « REAB ». De organisatie moet bovendien reeds sinds twee jaar actief zijn op het vlak van de rechten van het mens.

De vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties zullen voorgedragen worden op een lijst. Elke voordracht vermeldt of de kandidaten de Franse of Nederlandse taal kennen. Deze lijst moet, per aangetekende brief, opgestuurd worden naar de Minister van Binnenlandse Zaken, binnen vijftien dagen na de datum van de bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, waarbij de poststempel als bewijs geldt. Om in aanmerking genomen te worden, moet elke lijst vergezeld zijn van een copie van de statuten van de organisatie, zoals zij bekendgemaakt zijn in het Belgisch Staatsblad, waaruit blijkt dat de organisatie reeds sinds twee jaar actief is op het vlak van de rechten van de mens.

Voor elke bijkomende inlichting kunt u terecht bij de heer E. Tavernier (02-500 21 30).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^