Vacante Bettreking
gepubliceerd op 15 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Commissie voor Regularisatie. - Oproep tot de kandidaten De magistraten of gewezen magistraten van de Rechterlijke Orde worden ervan op de hoogte gebracht dat er overgegaan zal worden tot de benoeming van gewone en plaatsvervangende leden van d De magis

bron
ministerie van justitie
numac
2001009512
pub.
15/06/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Commissie voor Regularisatie. - Oproep tot de kandidaten De magistraten of gewezen magistraten van de Rechterlijke Orde worden ervan op de hoogte gebracht dat er overgegaan zal worden tot de benoeming van gewone en plaatsvervangende leden van de Commissie voor regularisatie, krachtens het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor regularisatie en houdende uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van verblijf van bepaalde categorieën vreemdelingen die op het grondgebied van het Koninkrijk verblijven.

De magistraat of gewezen magistraat oefent het voorzitterschap van een kamer uit. Een kamer, die bestaat uit een voorzitter, een advocaat en een vertegenwoordiger van een niet-gouvernementele organisatie, formuleert met redenen omklede adviezen over de aanvragen tot regularisatie die aan de kamer voorgelegd worden.

Per zitting wordt er een vergoeding toegekend. Die bedraagt BEF 5 000 voor de advocaten en de vertegenwoordigers van niet-gouvernementale organisaties en BEF 7 500 voor de kamervoorzitters.

De kandidaten moeten de leeftijd van dertig jaar bereikt hebben op 15 juni 2001 en moeten de Belgische nationaliteit hebben. De benoeming gebeurt door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, tussen de leden die voorgedragen zijn overeenkomstig de volgende richtlijnen : De magistraten en gewezen magistraten moeten hun kandidatuur indienen bij een aangetekende brief gericht aan de Minister van Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. I., Waterloolaan 115, te Brussel, binnen de vijftien dagen na datum van bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, waarbij de poststempel als bewijs geldt. De kandidaturen worden door de Minister van Justitie voorgedragen op twee lijsten volgens hun taalrol Voor elke bijkomende inlichting kunt U terecht bij de heer J. Delen (N) (tel. : 02-500 22 08) of Mevr. C.CNOP (F) (tel. : 02-500 22 23) (Ministerie van Binnenlandse Zaken).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^