Vacante Bettreking
gepubliceerd op 03 april 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidsgerechten Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Turnhout De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administratie van de individu(...) Voorwaarden : 1° h

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012288
pub.
03/04/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Arbeidsgerechten Vacante betrekking van opsteller (man of vrouw) bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Turnhout De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Administratie van de individuele arbeidsbetrekkingen, Belliardstraat 51, te 1040 Brussel, binnen dertig dagen na de bekendmaking van dit bericht.

Voorwaarden : 1° houder(ster) zijn van een diploma of getuigschrift in aanmerking komend voor de toelating tot een ambt van het niveau 2 bij de Rijksbesturen;2° vast benoemd zijn en gedurende ten minste twee jaar het ambt van beambte te hebben uitgeoefend bij een griffie of een parketsecretariaat;3° geslaagd zijn voor een examen door de Koning georganiseerd voor een examencommissie die wordt ingesteld door de Minister van Justitie.Aan dat examen kan alleen worden deelgenomen door personen die, op het tijdstip van de afsluiting der inschrijvingen, voldoen aan de in het 1° en het 2e bepaalde benoemingsvoorwaarden.Licentiaten in de rechten en houders van het getuigschrift van kandidaat-griffier of kandidaat-secretaris zijn van het examen vrijgesteld. 4° de geslaagden van het wervingsexamen voor de graad van opsteller, dat georganiseerd is voor of nog in uitvoering is op de datum van inwerkingtreding van de artikelen 44 en 58 van de wet van 17 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 30 april 1997, worden geacht te voldoen aan de benoemingsvoorwaarden vermeld in het artikel 270 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij deze wet.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^