Vacante Bettreking
gepubliceerd op 04 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het hof van beroep te Brussel : 1, vanaf 1 maart 2003; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge : 1, vanaf 1 juli 2002; - opsteller bij de griffie van de re - beambte bij de

bron
ministerie van justitie
numac
2002009511
pub.
04/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het hof van beroep te Brussel : 1, vanaf 1 maart 2003; - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge : 1, vanaf 1 juli 2002; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren : 1; - beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren : 1; - adjunct-secretaris bij het parket van het arbeidshof te Luik : 1; - opsteller bij het parket van de arbeidsauditeur te Antwerpen : 1, vanaf 1 december 2002; - beambte bij het parket : - van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen : 1; - van de arbeidsauditeur te Antwerpen : 1; - administratief agent bij het parket van de arbeidsauditeur te Luik : 1 (*).

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. II., Waterloolaan 115, 1000 Brussel, worden gericht binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het examen voor de griffies en parketten van hoven en rechtbanken, ingericht door de Minister van Justitie, en dit voor het ambt waarvoor zij kandidaat zijn.

Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht. (*) De geslaagden voor een wervingsexamen voor de graden van telefoniste of bode behouden hun aanspraken op benoeming in de graad van administratief agent (artikel 24 van het koninklijk besluit van 19 maart 1996).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^