Vacante Bettreking
gepubliceerd op 05 april 2004
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, die in werking treedt op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtel

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2004009262
pub.
05/04/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, die in werking treedt op 1 januari 2004 (wet van 3 mei 2003 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek) : Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek) of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) in de magistratuur dient op straffe van verval, vergezeld te zijn van : a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitj overeenkomstig een door de Minister van Justitie, op voorstel van de Hoge Raad voor de Justitie, bepaald standaardformulier (zie Belgisch Staatsblad van 9 januari 2004, 15 januari 2004 en 2 februari 2004 en zie ook www.just.fgov.be - vacatures - Rechterlijke Orde - openstaande vacatures).

Al deze stukken moeten in tweevoud worden overgezonden; - raadsheer in het hof van beroep te Gent : 1; (vanaf 1 januari 2005); - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik : 1.

Voor deze vacante betrekkingen van raadsheer en plaatsvervangend raadsheer, hoort de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoeming moet geschieden en de bevoegde benoemingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie de kandidaten die hen daarom, bij een ter post aangetekende brief, hebben verzocht binnen een termijn van respectievelijk honderd en honderd veertig dagen te rekenen vanaf de bekendmaking van deze vacatures; - voorzitter van de rechtbank van koophandel te Kortrijk; (vanaf 1 januari 2005).

Het standaardprofiel van de hierboven vermelde functie van korpschef werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 september 2000 en het beleidsplan, bedoeld in artikel 259quater, § 2, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, moet, op straffe van verval, in tweevoud, bij een ter post aangetekend schrijven aan de Minister van Justitie worden gericht binnen een termijn van zestig dagen na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad ; - substituut-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen: 1; - toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 1.

Deze plaats dient te worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige kandidaat en vervangt een van de plaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 2003; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 4.

Deze vacante ambten zullen bij voorrang worden toegewezen aan kandidaten die titels of verdiensten voorleggen waaruit een gespecialiseerde kennis in fiskale zaken blijkt.

In toepassing van artikel 43, § 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dienen twee van deze plaatsen te worden voorzien door de benoeming van Franstalige kandidaten en dienen twee van deze plaatsen te worden voorzien door de benoeming van Franstalige kandidaten die het bewijs leveren van de kennis van de Nederlandse taal. Om de kennis van de Nederlandse taal te bewijzen moet de kandidaat, hetzij voor een van de examens overeenkomstig artikel 43quinquies, § 1, van deze wet geslaagd zijn, hetzij van de bepalingen van artikel 66 van dezelfde wet kunnen genieten.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2004; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 2.

In toepassing van artikel 43, § 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dienen deze plaatsen te worden voorzien door de benoeming van Franstalige kandidaten die het bewijs leveren van de kennis van de Nederlandse taal. Om de kennis van de Nederlandse taal te bewijzen moet de kandidaat, hetzij voor een van de examens overeenkomstig artikel 43quinquies, § 1, van deze wet geslaagd zijn, hetzij van de bepalingen van artikel 66 van dezelfde wet kunnen genieten.

Deze plaatsen vervangen plaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2004; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk : 1; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; (vanaf 1 januari 2005); substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 15.

In toepassing van artikel 43, § 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dienen deze plaatsen te worden voorzien door de benoeming van Franstalige kandidaten die het bewijs leveren van de kennis van de Nederlandse taal. Om de kennis van de Nederlandse taal te bewijzen moeten de kandidaten, hetzij voor een van de examens overeenkomstig artikel 43quinquies, § 1, van deze wet geslaagd zijn, hetzij van de bepalingen van artikel 66 van dezelfde wet kunnen genieten.

Deze plaatsen vervangen plaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2003, 2 februari 2004 en 16 februari 2004; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 7.

In toepassing van artikel 43, § 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dienen deze plaatsen te worden voorzien door de benoeming van Nederlandstalige kandidaten die het bewijs leveren van de kennis van de Franse taal. Om de kennis van de Franse taal te bewijzen moeten de kandidaten, hetzij voor een van de examens overeenkomstig artikel 43quinquies, § 1, van deze wet geslaagd zijn, hetzij van de bepalingen van artikel 66 van dezelfde wet kunnen genieten.

Deze plaatsen vervangen plaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2003 en 2 februari 2004; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde : 2; (waarvan 1 vanaf 1 januari 2005); - substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel : 2.

In toepassing van artikel 43, § 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dienen deze plaatsen te worden voorzien door de benoeming van Franstalige kandidaten die het bewijs leveren van de kennis van de Nederlandse taal. Om de kennis van de Nederlandse taal te bewijzen moeten de kandidaten, hetzij voor een van de examens overeenkomstig artikel 43quinquies, § 1 van deze wet geslaagd zijn, hetzij van de bepalingen van artikel 66 van dezelfde wet kunnen genieten.

Deze plaatsen vervangen plaatsen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2004; - substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Leuven : 1; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Gent : 1; (vanaf 1 januari 2005); - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Zomergem : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 november 2003; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Charleroi : 1.

Voor deze betrekkingen hoort de bevoegde benoemingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie de kandidaten die haar daarom, bij een ter post aangetekende brief, hebben verzocht binnen een termijn van honderd dagen te rekenen vanaf de bekendmaking van deze vacatures.

Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moet, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan Mevr. de Minister van Justitie, Directoriaat-generaal - Rechterlijke Organisatie - Dienst Personeelszaken - 3/P/R.O.I, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven, in tweevoud, te worden gericht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^