Vacante Bettreking
gepubliceerd op 03 juni 2004

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Vacante betrekking van financieel inspecteur-generaal . - Oproep tot kandidaten Op 24 mei 2004 heeft de Raad een betrekking van financieel inspecteur-generaal v(...) Functiebesc

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2004022416
pub.
03/06/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Vacante betrekking van financieel inspecteur-generaal (rang 15). - Oproep tot kandidaten Op 24 mei 2004 heeft de Raad een betrekking van financieel inspecteur-generaal vacant verklaard bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Functiebeschrijving : De financieel inspecteur-generaal staat de administrateur-generaal van de Controledienst bij in de coördinatie, het uitwerken en de opvolging van de specifieke boekhoudkundige, financiële en actuariële opdrachten van de Controledienst op het vlak van zowel de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, als de vrije en aanvullende verzekering en heeft daartoe de leiding van de boekhoudkundige, financiële en actuariële dienst.

Algemeen profiel van de kandidaat : -Belg zijn; - de burgerlijke en politieke rechten genieten; - houder zijn van één van de volgende diploma's : licentie in de toegepaste economische wetenschappen, licentie in de economische wetenschappen, licentie in de handelswetenschappen, handelsingenieur; - ervaring hebben op directieniveau in het leiden van een dienst; - de werking van de dienst organiseren en opvolgen; - de teamgeest bevorderen; - prioriteiten stellen, realistische doelstellingen bepalen en bereiken; - vergaderingen kunnen leiden en op een actieve en overtuigende wijze dossiers kunnen inleiden en verdedigen in interne en externe vergaderingen; - blijk geven van persoonlijke inzet en werkkracht en zijn verantwoordelijkheid opnemen; - een grote beschikbaarheid vertonen; - minstens vijf jaar in België een functie hebben uitgeoefend in verband met de controle ter plaatse van de boekhoudkundige en financiële organisatie van instellingen, belast met de uitvoering van een opdracht van sociale zekerheid t.o.v. de sociaal verzekerde.

Functieprofiel van de financieel inspecteur-generaal : - een uitstekende kennis hebben van het ziekenfondswezen in België en van de administratieve, boekhoudkundige en financiële organisatie van de ziekenfondsen; - een grondige theoretische en praktische kennis hebben van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen en in het bijzonder van de wettelijke en reglementaire bepalingen en voorschriften inzake de boekhouding en het financieel beheer van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, alsook van de diensten van de vrije en aanvullende verzekering, ingericht door de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen; - de nodige kennis hebben van de boekhouding en de begroting van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid en van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen; - leiding kunnen geven bij het uitwerken van voorstellen inzake de bijzondere boekhoudkundige voorschriften, de schema's van de jaarrekeningen en het boekhoudplan, die in afwijking van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen van toepassing zijn op en aangepast zijn aan de eigenheid van de boekhouding van de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen; - een goede kennis hebben van : - de financiële en boekhoudkundige gegevensstromen binnen de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en binnen de vrije en aanvullende verzekering, ingericht door de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen; - de uitbesteding van diensten of activiteiten door de ziekenfondsen of landsbonden van ziekenfondsen aan derden; - over de kennis en het nodige inzicht beschikken om de inkomende gegevensstromen (jaarrekeningen van de ziekenfondsen en landsbonden, revisorale verslagen, samenwerkingsakkoorden, statistische gegevens, verslagen inspecteurs,....) via geëigende verwerkingsmethoden te kunnen begeleiden; - vertrouwd zijn met de revisorale controle en met het door de landsbonden ingerichte systeem van interne controle en in staat zijn de nodige richtlijnen terzake, specifiek gericht op de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de ziekenfondsen, voor te stellen en uit te werken; - het financieel evenwicht van de ziekenfondsen en van de door hen ingerichte diensten, met inbegrip van het minimumniveau van de reservefondsen, die de door de ziekenfondsen t.o.v. de sociaal verzekerde aangegane verbintenissen moeten waarborgen, kunnen beoordelen en in voorkomend geval terzake de gepaste herstelmaatregelen voorstellen; - bekommerd zijn om een degelijke organisatie en uitvoering van de boekhoudkundige en financiële controle in de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en zorgen voor een duidelijke afbakening tussen de revisorale controle in de ziekenfondsen en de controle ter plaatse door de inspecteurs van de Controledienst; - de goede werking van de boekhoudkundige, financiële en actuariële dienst van de Controledienst verzekeren.

Indiening van de kandidaturen : De belangstellende kandidaten worden verzocht hun kandidatuur bij een ter post aangetekende brief te richten aan de heer N. Jeurissen, Voorzitter van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel, binnen een termijn van twintig dagen na de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad (de poststempel geldt als bewijs). Wanneer de laatste dag van de termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

In de kandidatuurstelling moet de datum, de naam, de voornamen, de graad of functie van de kandidaat, zijn/haar volledig adres en zijn/haar huidige werkgever worden vermeld en een uiteenzetting van de aanspraken die de kandidaat laat gelden.

Te dien einde dient er een gedetailleerde beschrijving van de verworven ervaring gegeven te worden waarbij de afstemming van het profiel op de beschreven functie wordt onderstreept. Een curriculum vitae en een getuigschrift van goed zedelijk gedrag dienen er bijgevoegd te worden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^