Vacante Bettreking
gepubliceerd op 14 april 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vacantverklaring van een betrekking van directeur-generaal voor de algemene directie van de Stadsvernieuwing van de GOMB De raad van bestuur van de GOMB verklaarde op 30 januari 2004 een betrekking vacant van directeur-generaal (rang A(...) Gezien de h

bron
gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brussels-hoofdstedelijk gewest
numac
2004031175
pub.
14/04/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

GEWESTELIJKE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR HET BRUSSELS-HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Vacantverklaring van een betrekking van directeur-generaal (rang A5) voor de algemene directie van de Stadsvernieuwing van de GOMB De raad van bestuur van de GOMB verklaarde op 30 januari 2004 een betrekking vacant van directeur-generaal (rang A5) voor de algemene directie van de Stadsvernieuwing en stelde deze betrekking open voor bevordering voor de ambtenaren die voldoen aan de hieronder opgesomde voorwaarden.

Gezien de huidige bezetting van de taalkaders in de 1ste trap van de hiërarchie is deze betrekking toegewezen aan het Frans taalkader.

Toelatingsvoorwaarden : De betrekking van directeur-generaal is toegankelijk voor de ambtenaren van minstens rang A3 of van een evenwaardige graad die minstens 3 jaar graadanciënniteit en 10 jaar niveauanciënniteit tellen.

De betrekking staat open voor de ambtenaren van een van de volgende instellingen : * de ministeries en de instellingen van openbaar nut van de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten; * de Vlaamse gemeenschapscommissie, de Franse gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie; * de diensten van de federale, communautaire en gewestelijke parlementaire vergaderingen, van het Rekenhof en van de Raad van State.

Voor de ambtenaren van de hierboven vermelde instellingen waar geen graad van directeur of graad A3 bestaat, wordt de evenwaardigheid bepaald op basis van een vergelijking tussen de graden en de weddenschalen.

Bijkomende en bijzondere voorwaarden inzake beroepsbekwaamheid vereist door de aard van de in te vullen betrekking Algemeen : Voor de ambtenaren van de GOMB, het voorwerp uitgemaakt hebben van een regelmatige benoemingsbeslissing door de raad van bestuur. Voor de ambtenaren van de hogervermelde instellingen, geslaagd zijn voor een regelmatig wervingsexamen in de instelling van oorsprong.

Beroepservaring en noodzakelijke kennis : a) beroepservaring inzake ruimtelijke ordening en in het bijzonder inzake stedenbouw en milieu;b) ervaring in onderhandelingen met de privé-sector;c) grondige kennis van de Brusselse instellingen, in het bijzonder van de GOMB en haar activiteitensector "stadsvernieuwing";d) ervaring in management van een team medewerkers van niveau A;e) grondige kennis van overheidsfinanciën en de reglementering inzake overheidsopdrachten;f) analyse- en synthesecapaciteit. Indiening van de kandidaturen : Om ontvankelijk te zijn, moeten de kandidaturen ingediend worden : - hetzij per bij de post aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder van de GOMB op het volgende adres : Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Brussel; - hetzij via overhandiging aan de voorzitter en de afgevaardigd bestuurder tegen ondertekening van een ontvangstbewijs.

De kandidaturen moeten toekomen binnen een termijn van tien werkdagen te rekenen vanaf de dag volgend op deze publicatie.

Elke kandidatuur moet : - uiteenzetten hoe de kandidaat denkt te beantwoorden aan de voormelde criteria; - minstens de volgende elementen bevatten : naam en voornaam van de kandidaat, geboorteplaats en -datum, adres, nationaliteit, titel van het behaalde diploma (diploma's), graad en instelling van herkomst, omschrijving (in chronologische volgorde) van de eventuele beroepservaring, datum en handtekening; - vergezeld zijn van de volgende documenten : - elk document of attest dat de beroepservaring staaft, - een document van de administratie van herkomst met vermelding van de weddenschaal verbonden aan de graad van de kandidaat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^