Vacante Bettreking
gepubliceerd op 25 november 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van het arbeidshof te Luik De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Arbeidsgerechten, Ernest(...) Voorwaarden : 1° hou

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005012523
pub.
25/11/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van opsteller (man of vrouw) bij de griffie van het arbeidshof te Luik De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Arbeidsgerechten, Ernest Blerotstraat 1, te 1070 Brussel, binnen dertig dagen na de bekendmaking van dit bericht.

Voorwaarden : 1° houder(ster) zijn van een diploma of een getuigschrift in aanmerking komend voor de toelating tot een ambt van het niveau 2 bij de rijksbesturen;2° vast benoemd zijn en gedurende ten minste twee jaar het ambt van beambte hebben uitgeoefend bij een griffie of een parketsecretariaat;3° geslaagd zijn voor een examen door de Koning georganiseerd voor een examencommissie die wordt ingesteld door de Minister van Justitie.Aan dat examen kan alleen worden deelgenomen door personen die, op het tijdstip van de afsluiting der inschrijvingen, voldoen aan de in het 1° en het 2° bepaalde benoemingsvoorwaarden.Licentiaten in de rechten en houders van het getuigschrift van kandidaat-griffier of kandidaat-secretaris zijn van het examen vrijgesteld; 4° de geslaagden van het wervingsexamen voor de graad van opsteller, dat georganiseerd is voor of nog in uitvoering is op de datum van inwerkingtreding van het artikel 44 van de wet van 17 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 30 april 1997, worden geacht te voldoen aan de benoemingsvoorwaarden vermeld in het artikel 270 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij deze wet.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^