Vacante Bettreking
gepubliceerd op 15 mei 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het hof van beroep te Gent : 1, vanaf 1 januari 2007; - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Luik : 1, vanaf 1 januari 2007; - beambte bij de griffie van het hof van beroep te - Gent : 1,

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009365
pub.
15/05/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij het hof van beroep te Gent : 1, vanaf 1 januari 2007; - adjunct-griffier bij het hof van beroep te Luik : 1, vanaf 1 januari 2007; - beambte bij de griffie van het hof van beroep te : - Gent : 1, vanaf 1 januari 2007; - Luik : 1, vanaf 1 januari 2007; - beambte bij het parket van het hof van beroep te Gent : 2, vanaf 1 januari 2007.

De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de « FOD Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie - Dienst Personeelszaken - ROJ 211, Waterloolaan 115, 1000 Brussel » worden gericht binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het examen voor de griffies en parketten van hoven en rechtbanken, ingericht door de Minister van Justitie, en dit voor het ambt waarvoor zij kandidaat zijn.

Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven te worden opgemaakt; de brieven mogen in eenzelfde aangetekende zending worden verstuurd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^