Vacante Bettreking
gepubliceerd op 14 juni 2006

Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelij

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009472
pub.
14/06/2006
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 ( wet van 3 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 03/05/2003 pub. 04/06/2003 numac 2003009497 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek) : Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek) of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) in de magistratuur dient op straffe van verval, vergezeld te zijn van : a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae overeenkomstig een door de Minister van Justitie, op voorstel van de Hoge Raad voor de Justitie, bepaald standaardformulier (zie Belgisch Staatsblad van 9 januari 2004, 15 januari 2004 en 2 februari 2004 en zie ook www.just.fgov.be - vacatures - Zich kandidaat stellen).

Al deze stukken moeten in tweevoud worden overgezonden. - arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Mechelen (vanaf 1 april 2007); - arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Hasselt (vanaf 1 april 2007); - arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Tongeren (vanaf 1 april 2007); - arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel (vanaf 1 april 2007);

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2006.

In toepassing van artikel 43, § 4, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken, dient deze plaats te worden voorzien door de aanwijzing van een kandidaat die het bewijs levert van de kennis van de Franse taal en van de Nederlandse taal.

Om de kennis van de andere taal te bewijzen moeten de kandidaten, hetzij voor het examen overeenkomstig artikel 43quinquies, § 1, vierde lid, van deze wet geslaagd zijn, hetzij van de bepalingen van artikel 66 van dezelfde wet kunnen genieten.

In toepassing van artikel 102 van de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem sluiten tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem, kan de huidige titularis van het mandaat van arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel, alhoewel houder van een Nederlandstalig diploma van licentiaat in de rechten, zich voor deze functie nog eenmaal kandidaat stellen overeenkomstig artikel 259quater van het Gerechtelijk Wetboek (cfr. arrest nr. 9/2001 arbitragehof van 7 februari 2001). - arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Nijvel (vanaf 1 april 2007); - arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Oudenaarde (vanaf 1 april 2007); - arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Luik (vanaf 1 april 2007); - arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen (vanaf 1 april 2007).

In toepassing van artikel 45bis, § 2, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken, dient deze plaats te worden voorzien door de benoeming van een Franstalige kandidaat die het bewijs levert van de kennis van de Duitse taal.

Om de kennis van de Duitse taal te bewijzen moeten de kandidaten, hetzij voor het examen overeenkomstig artikel 43quinquies, § 1, vierde lid, van deze wet geslaagd zijn, hetzij van de bepalingen van artikel 66 van dezelfde wet kunnen genieten. - arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Charleroi (vanaf 1 april 2007); - arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Bergen (vanaf 1 april 2007).

De standaardprofielen van de hierboven vermelde functies van korpschef werden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 september 2000 en het beleidsplan, bedoeld in artikel 259quater, § 2, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, moet, op straffe van verval, in tweevoud, bij een ter post aangetekend schrijven aan « FOD Justitie » worden gericht binnen een termijn van zestig dagen na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad. - toegevoegd rechter in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen : 1.

De eerste aanwijzing van deze toegevoegd rechter zal de rechtbanken van eerste aanleg te Charleroi, te Bergen en te Doornik zijn, voor een termijn van vijf jaar. - Toepassing van artikel 144septies van het gerechtelijk Wetboek, ingevoerd door artikel 37 van de wet van 15 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type wet prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd sluiten tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.

Verbindingsmagistraat in jeugdzaken : 2.

De verbindingsmagistraat in jeugdzaken oefent zijn ambt uit ten zetel van het college van procureurs-generaal.

In toepassing van artikel 43bis, § 5, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het gebruik der talen in gerechtszaken, moet een verbindingsmagistraat in jeugdzaken aan de hand van zijn diploma aantonen dat hij de examens van doctor, licentiaat of master in de rechten in de Nederlandse taal heeft aangelegd en moet een verbindingsmagistraat in jeugdzaken aan de hand van zijn diploma aantonen dat hij de examens van doctor, licentiaat of master in de rechten in de Franse taal heeft aangelegd.

Elke kandidatuur voor een benoeming in de Rechterlijke Orde of voor een aanwijzing tot korpschef of tot verbindingsmagistraat in jeugdzaken moet, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan « FOD Justitie, Directoraat-generaal - Rechterlijke Organisatie - Dienst Personeelszaken - ROJ 211, Waterloolaan 115, 1000 Brussel » binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek).

Teneinde het onderzoek van de kandidaturen te kunnen verrichten binnen de opgelegde termijn, worden de kandidaten dringend uitgenodigd om, bij het verzenden van hun kandidatuurstelling(en), het volledige adres te vermelden zoals hierboven is aangeduid.

Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven, in tweevoud, te worden gericht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^