Vacante Bettreking
gepubliceerd op 01 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Oproep tot kandidaten voor de opleidingscommissie voor de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan Het voeren van een hedendaags personeelsbeleid in de rechterlijke organisatie is uite De Reg

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009668
pub.
01/09/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Oproep tot kandidaten voor de opleidingscommissie voor de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan Het voeren van een hedendaags personeelsbeleid in de rechterlijke organisatie is uitermate belangrijk voor de optimalisering van de werking van justitie.

De Regering nam reeds diverse regelgevende initiatieven met het oog op de uitwerking van een fundamentele wijziging van het personeelsstatuut en het personeelsbeheer. - De functie-inhoud per niveau en per ambt en het daaraan verbonden competentieprofiel zullen duidelijk worden omschreven in de context van de doelstellingen van justitie. Competenties zullen worden gevaloriseerd. - Met het oog op een flexibele inzet van polyvalent opgeleid personeel wordt een interne en externe mobiliteit gecreëerd. - Werkprocessen worden geoptimaliseerd (bijvoorbeeld minder gefragmenteerd, meer teamgebonden, gestandardiseerd...).

Het optrekken van het kennisniveau van het personeel door het investeren in een kwalitatief hoogstaande opleiding en loopbaanbegeleiding, is van het grootste belang voor het welslagen van deze modernisering.

De leidinggevenden die het moderniseringsproces grotendeels zullen dragen, dienen voorbereid te zijn op deze taak. Een stelselmatige opleiding in managementtechnieken en sociale vaardigheden (conflictbeheersing, motiveren van personeelsleden, optimalisatie van werkprocessen, enz.) is onontbeerlijk.

Het koninklijk besluit van 22 augustus 2006 betreffende de beroepsopleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan, is het eerste regelgevende initiatief met het oog op de verdere institutionalisering en de professionalisering van de opleiding van het personeel van de rechterlijke organisatie.

In dit besluit worden de nadere regels uitgewerkt inzake de bepaling van de opleidingsprogramma's, de (toekennings)modaliteiten, de controle, enz.

Er wordt een opleidingscommissie ingesteld met als opdracht : - de opstelling en actualisering van het opleidingsprogramma; - het bepalen van de inhoud van de opvangopleiding en de algemene opleiding bij indiensttreding; - de erkenning van de opleidingen die geen deel uitmaken van het opleidingsprogramma.

De opleidingscommissie is samengesteld uit : - een voorzitter die Directeur-generaal is van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie van de Federale Overheidsdienst Justitie of zijn aangestelde; - twee magistraten van de zetel; - twee magistraten van het openbaar ministerie; - zes personeelsleden van de griffies; - zes personeelsleden van de parketsecretariaten; - twee parketjuristen; - twee referendarissen.

De opleidingscommissie is samengesteld uit een gelijk aantal leden van de Nederlandse en van de Franse taalrol.

Er wordt binnenkort overgegaan tot de aanwijzing van de leden van de opleidingscommissie.

Op grond van artikel 5 van het koninklijk besluit worden zij, met uitzondering van de voorzitter, na hun kandidaatstelling aangewezen door de Minister van Justitie, voor een verlengbare termijn van zes jaar.

Hoewel in de regelgeving geen vereisten worden opgelegd inzake het profiel van de leden, is het een pluspunt voor de kandidaten indien zij : - een ruim inzicht hebben in de actuele werkprocessen van hoven en rechtbanken met het oog op de keuze van de meest doelmatige opleidingen uit het marktaanbod; - kennis hebben van opleidingsmanagement en moderne didactische methodes of bereid zijn zich hierin te bekwamen; - openstaan voor veranderings- en verbeterprocessen en inzicht in de rol en ondersteuning die van het opleidingsgebeuren terzake moet uitgaan; - voldoende beschikbaar zijn.

Bij de volgorde waarin de leden worden voorgedragen, wordt rekening gehouden met een zo evenwichtig mogelijke participatie op functioneel vlak en op het vlak van geslacht.

Een voorontwerp van wet inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding wordt in het najaar 2006 in het Parlement behandeld. Het voorziet een onafhankelijk instituut dat wordt belast met de opleiding van magistraten, gerechtelijk stagiairs en het gerechtspersoneel.

Bij een inwerkingtreding van deze wet zal de bevoegdheid van de opleidingscommissie worden overgeheveld naar het opleidingsinstituut.

In de voorgestelde organen van het instituut (raad van bestuur/wetenschappelijk comité) worden magistraten en personeelsleden van de rechterlijke organisatie opgenomen. Hun profiel zal logischerwijze aansluiten bij het profiel van de leden van de opleidingscommissie.

De kandidaten voor een mandaat van lid van de opleidingscommissie moeten hun kandidatuur uiterlijk tegen 1 oktober 2006 bij aangetekende brief bezorgen aan de FOD Justitie, ter attentie van de heer Claude Cheruy, Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie van de Federale Overheidsdienst Justitie. De kandidaten moeten bij hun kandidatuur een curriculum vitae voegen, evenals een brief waarin zij hun curriculum toelichten en hun motivatie uiteenzetten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^