Vacante Bettreking
gepubliceerd op 28 december 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling - rechter in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 1 Franstalige. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad In toepassing

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006010055
pub.
28/12/2006
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling - rechter in strafuitvoeringszaken voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : 1 Franstalige.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 november 2006.

In toepassing van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek dienen de kandidaten hun kandidatuur, op straffe van verval, te zenden bij een ter post aangetekend schrijven aan de « FOD Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Personeelszaken, ROJ 211, Waterloolaan 115, 1000 Brussel » binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad.

In het kader van de wet houdende diverse bepalingen zal de regering weldra een wetsontwerp neerleggen in de Kamer van volksvertegenwoordigers met de bedoeling om de ervaring vereist als werkend magistraat, zoals voorzien in artikel 259sexies van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door artikel 19 van de wet van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken sluiten houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, terug te brengen van tien jaar naar vijf jaar.

Teneinde het onderzoek van de kandidaturen te kunnen verrichten binnen de voorziene termijn, worden de kandidaten dringend uitgenodigd om, bij het verzenden van hun kandidatuurstelling(en), het volledige adres te vermelden zoals hierboven is aangeduid.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^