Vacante Bettreking
gepubliceerd op 16 februari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nieuwe oproep tot de kandidaten voor de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat voor de functie van expert in internationale betrekkingen De Regering heeft bij Koninklijk Besluit van 5 december 2006 Met een eerste oproep tot kandidaten die be

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009189
pub.
16/02/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Nieuwe oproep tot de kandidaten voor de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat voor de functie van expert in internationale betrekkingen De Regering heeft bij Koninklijk Besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009988 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat sluiten (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 december 2006) beslist om binnen de Veiligheid van de Staat een ondersteuningscel op te richten die tot taak heeft de directie bij te staan bij de uitwerking en implementering van een vierjarig strategisch plan voor het bepalen van de prioriteiten van de Veiligheid van de Staat en de operationele strategieën om deze prioriteiten uit te voeren.

Met een eerste oproep tot kandidaten die bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van 8 december 2006, werden de geïnteresseerde personen in kennis gesteld van het feit dat de ondersteuningscel 4 experts moet tellen, twee Franstalige en twee Nederlandstalige, die blijk zullen geven van de volgende bekwaamheden : - een expert in management; - een juridisch expert die in het bijzonder gespecialiseerd is in grondwettelijk en administratief recht - een expert in internationale betrekkingen; - een expert in operationele strategieën.

De opdrachten van de experts van de ondersteuningscel De experts van de ondersteuningscel : - dragen met hun collegiale adviezen bij aan de uitwerking en de instelling van het vierjarig strategisch plan en de jaarlijkse actieplannen die verband houden met de realisatie van het strategisch plan en van het veiligheidsplan; - verlenen hun medewerking aan het jaarlijks verslag opgesteld door de administrateurs-generaal voor de Minister van Justitie inzake de verwezenlijking van de strategische doelstellingen en het jaarlijks actieplan, de personeel en budgettaire noden, de algemene regels voor de organisatie en de goede werking van de diensten, alsook de evaluatie van de door de ondersteuningscel verwezenlijkte werkzaamheden; - geven gemotiveerde adviezen, op verzoek van de administrateurs-generaal of op eigen initiatief over de materies die binnen hun bevoegdheid vallen; - vertegenwoordigen de Veiligheid van de Staat op verzoek van de administrateurs-generaal, met betrekking tot de materies die binnen hun bevoegdheid vallen, met name voor examenjury's of selectiecommissies. De draagwijdte van de vertegenwoordiging wordt expliciet bepaald door de administrateurs-generaal.

De eerste selectie maakte het niet mogelijk een kandidaat aan te wijzen voor de functie van expert in internationale betrekkingen.

Deze tweede oproep beoogt dus alleen deze categorie.

Het functieprofiel van de expert in internationale betrekkingen is als volgt : - uitwerken van een systematische methodologie voor geopolitieke analyse; - uitwerken van een op de toekomst gerichte visie op het vlak van inlichtingen en veiligheid in het kader van diplomatieke en internationale betrekkingen; - opstellen van een periodiek verslag voor de algemene directie over de opdrachten van de verbindingsofficieren van de Veiligheid van de Staat die gedetacheerd zijn bij de internationale en Europese instellingen en aanbevelingen doen in dit verband; - formuleren van adviezen aan de algemene directie inzake de betrekkingen die tot stand moeten komen met de diensten van de landen waarmee België diplomatieke betrekkingen onderhoudt; - uitwerken van het protocol met de FOD Buitenlandse Zaken, in het bijzonder de rol van de Veiligheid van de Staat voor het accrediteren van de diplomaten in België;

De voorwaarden voor aanwijzing van de experts van de ondersteuningscel Iedere kandidaat die wenst gedetacheerd te worden bij de ondersteuningscel, moet aan de volgende voorwaarden voor aanwijzing voldoen : 1° vast benoemd zijn in niveau A bij het federale administratieve openbare ambt, in de zin van artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen aangaande de openbare dienst of lid van het diplomatieke korps of lid van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus of lid van de Belgische strijdkrachten zijn;2° de Belgische nationaliteit bezitten;3° zich in een toestand van dienstactiviteit bevinden;4° titularis zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau zeer geheim, toegekend overeenkomstig de voorwaarden en de procedures van de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen;5° een nuttige ervaring van minstens tien jaar op het vlak van de expertise waarvoor men zich kandidaat stelt aantonen;6° een voldoende kennis van de tweede landstaal bezitten;7° voor de expert in internationale relaties, een voldoende kennis van het Engels bezitten; De bovenvermelde voorwaarden moeten vervuld zijn op het ogenblik van de kandidaatstelling met uitzondering van de voorwaarde bedoeld in 4°, waaraan ten laatste moet voldaan zijn op de dag van de indiensttreding.

Overeenkomstig het ministerieel besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009989 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat sluiten (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 december 2006), zal een eerste evaluatie van de verschillende kandidaten gebeuren door een selectiecomité. Op basis van de dossiers van de kandidaatstelling en van de resultaten van een interview, vergelijkt het selectiecomité de kwalificaties en de verdiensten van de kandidaten die aan de voorwaarden voor een aanwijzing voldoen.

De Minister van Justitie zal vervolgens overgaan tot de aanwijzing van de weerhouden kandidaat.

De rechtspositie van de 4 experts van de ondersteuningscel De leden van de ondersteuningscel worden aangewezen voor een mandaat van vijf jaar dat eenmaal voor een zelfde termijn hernieuwbaar is.

Voor de uitoefening van hun opdrachten binnen de Veiligheid van de Staat worden de leden van de ondersteuningscel onder het functionele gezag van de administrateurs-generaal geplaatst.

Voor de uitoefening van hun adviserende opdrachten krijgen de leden van de ondersteuningscel op administratief, materieel en menselijk vlak, hulp van de Veiligheid van de Staat.

De leden van de ondersteuningscel voeren hun taken voltijds uit.

De leden van de ondersteuningscel zijn gedurende de duur van hun mandaat in hun oorspronkelijke dienst ambtshalve op verlof wegens opdracht van algemeen belang.

In afwijking van artikel 104, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen, blijven de leden van de ondersteuningscel, mits het voorafgaandelijk akkoord van de betrokken minister of van de betrokken instelling en op kosten van hun oorspronkelijke dienst, genieten van de bezoldiging die zij daar ontvingen, met inbegrip van de toelagen, vergoedingen en premies, voor zover de toekenningsvoorwaarden ervan vervuld zijn.

Bovendien krijgen zij een bijzondere jaarlijkse toelage van 6.000 euro die ten laste van het budget van de Veiligheid van de Staat valt.

Deze toelage is gekoppeld aan de spilindex 138,01 en wordt maandelijks uitgekeerd in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als de wedde.

De uitoefening van de functies van lid van de ondersteuningscel is onverenigbaar met : 1° de uitoefening van een politiek mandaat;2° de hoedanigheid van lid van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten of van diens Enquêtedienst, of van lid van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten of diens Enquêtedienst. De personen die zich kandidaat voor de functie van expert in internationale betrekkingen willen stellen worden verzocht hun kwalificaties per aangetekend schrijven over te maken aan de Minister van Justitie, Handelsstraat 78-80 te 1040 Brussel, binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de eerste werkdag volgend op de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad.

Het kandidaatsdossier zal zijn samengesteld uit : - een curriculum vitae met onder meer een bewijs van 10 jaar nuttige ervaring; - een motivatiebrief met de persoonlijke motieven voor detachering bij de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat; - een machtiging om na de selectie over te gaan tot een veiligheidsonderzoek overeenkomstig de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^