Vacante Bettreking
gepubliceerd op 14 april 2008

Openstaande betrekking van directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse . - Oproep tot kandidaten Er wordt ter kennis gebracht van geïnteresseerde personen dat ingevolge(...) De huidige ontslagnemende directeur werd aangesteld door de

bron
federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008009280
pub.
14/04/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Openstaande betrekking van directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse ( wet van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009569 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en van de artikelen 323bis en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de analyse van de dreiging sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 juli 2006). - Oproep tot kandidaten Er wordt ter kennis gebracht van geïnteresseerde personen dat ingevolge het ontslag van de huidige directeur de betrekking van directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse te begeven is.

De huidige ontslagnemende directeur werd aangesteld door de Koning op 23 maart 2007 voor een periode van vijf jaar, tweemaal hernieuwbaar, op gemeenschappelijke voordracht van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken.

De thans openstaande betrekking betreft enkel het voleindigen van de lopende termijn van vijf jaar te rekenen vanaf 1 april 2007, tweemaal hernieuwbaar, op gemeenschappelijke voordracht van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken.

Om aangesteld te kunnen worden in de hoedanigheid van directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, dient de kandidaat aan volgende voorwaarden te voldoen : 1° magistraat zijn;2° ten minste de volle leeftijd van 35 jaar bereikt hebben;3° een nuttige ervaring bezitten van minimaal vijf jaar betreffende de aan het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse opgelegde taken;4° houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau « zeer geheim » krachtens de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Tijdens de duur van zijn detachering in de hoedanigheid van directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, handelt de magistraat volledig autonoom ten overstaan van zijn oorspronkelijke dienst.

Zijn administratieve en financiële toestand wordt geregeld door beschikkingen die, voor een magistraat, de uitvoering regelen van een opdracht voorzien bij wet : meer specifiek behoudt hij de wedde voorzien voor de bediening, waarin hij is benoemd, alsook alle verhogingen en voordelen die eraan verbonden zijn.

Een specifieke premie zal hem toegekend worden gelet op de belangrijkheid van zijn opdrachten.

De directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse zal de volgende opdrachten dienen uit te voeren : - opstellen van een beleidsplan waarin de taken en de doelstellingen worden beschreven; - organiseren van de werkmethode bij het Orgaan; - verzekeren van het dagelijkse beheer van het personeel met respect voor het behoud van de specifieke statuten van de gedetacheerde personeelsleden uit de steundiensten (Federale Overheidsdienst Financiën, Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Transport, Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, veiligheid- en inlichtingendiensten, politiediensten); - verantwoordelijkheid dragen voor de redactie van punctuele en strategische analyses; - instaan voor de uitwisseling van inlichtingen tussen het Orgaan en zijn correspondenten; - deelnemen aan vergaderingen, georganiseerd over terrorisme en extremisme en er het Orgaan vertegenwoordigen, zowel in België als in het buitenland.

Rekening houdend met de taken, toebedeeld aan de directeur en ook met de omstandigheden waarin de opdrachten van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse worden ingeschreven, dienen de kandidaten te beschikken over volgende bekwaamheden : - zin voor analyse en synthese; - kennis van de geopolitieke toestand in terrorismezaken; - goed inzicht betreffende de wereldactualiteit; - schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden; - loyauteit, integriteit en discretie; - coaching, motivering en ontwikkeling van het personeel; - zin voor verantwoordelijkheid.

Het is wenselijk dat de kandidaten tenminste beschikken over een elementaire kennis in, enerzijds, het gebruik van informaticatoepassingen en, anderzijds, het gebruik van een andere taal dan hun moedertaal.

Voor deze aanwerving wordt de aandacht gevestigd dat de verplichting bedoeld in artikel 7, § 3, derde lid, niet van toepassing is zoals voorzien in artikel 17 van de wet van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009569 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en van de artikelen 323bis en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de analyse van de dreiging sluiten betreffende de analyse van de dreiging.

De personen die hun kandidatuur wensen te stellen, worden uitgenodigd hun titels en hun motivering kenbaar te maken per aangetekend schrijven, gericht aan de Minister van Justitie, Waterloolaan 115, te 1000 Brussel. De in acht te nemen termijn bedraagt dertig dagen, te rekenen vanaf de eerstvolgende werkdag na de publicatie van onderhavige oproep in het Belgisch Staatsblad. Het dossier van kandidatuurstelling zal vervolledigd worden voor de kandidaten, die niet over een veiligheidsmachtiging « zeer geheim » beschikken met een akkoordverklaring tot ondergaan van een veiligheidsonderzoek, voorzien in de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten, betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen en dit in het geval de kandidatuur wordt weerhouden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^