Vacante Bettreking
gepubliceerd op 12 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009187
pub.
12/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek) of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) in de magistratuur dient op straffe van verval, vergezeld te zijn van : a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae overeenkomstig een door de Minister van Justitie, op voorstel van de Hoge Raad voor de Justitie, bepaald standaardformulier (zie Belgisch Staatsblad van 9 januari 2004, 15 januari 2004 en 2 februari 2004 en zie ook www.just.fgov.be - Een job bij Justitie - vacatures - Hoe solliciteren ?).

Al deze stukken moeten in tweevoud worden overgezonden.

Bovendien worden de kandidaten uitgenodigd om een afschrift van hun rekwest over te maken aan de korpschef van het rechtscollege of van het openbaar ministerie bij dat rechtscollege waar de benoeming moet geschieden, behalve voor de benoeming tot raadsheer of plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep of raadsheer in het arbeidshof waarvoor een afschrift van het rekwest moet worden overgemaakt aan de voorzitter van de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoeming moet gebeuren. - raadsheer in het hof van beroep te Brussel : 1 (vanaf 1 september 2009).

Deze plaats van raadsheer in het hof van beroep te Brussel dient te worden voorzien door de benoeming van een Franstalige kandidaat; - raadsheer in het hof van beroep te Gent : 1 (vanaf 1 december 2009).

Voor deze vacante betrekkingen van raadsheer, hoort de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoeming moet geschieden en de bevoegde benoemingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie de kandidaten die hen daarom, bij een ter post aangetekende brief, hebben verzocht binnen een termijn van respectievelijk honderd en honderd veertig dagen te rekenen vanaf de bekendmaking van deze vacatures; - substituut-generaal bij het arbeidshof te Luik : 1 (vanaf 1 december 2009); - toegevoegde rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : 1.

De eerste aanwijzing van deze toegevoegde rechter zal alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen zijn; - toegevoegde rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik : 2.

De eerste aanwijzing van deze toegevoegde rechters zal alle rechtbanken van eerste aanleg van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik zijn; - toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen : 2.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2008; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1.

Dit vacante ambt zal bij voorrang worden toegewezen aan een kandidaat die titels of verdiensten voorlegt waaruit een gespecialiseerde kennis in fiskale zaken blijkt.

In toepassing van artikel 43, § 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken dient deze plaats te worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige kandidaat die het bewijs levert van de kennis van de Franse taal.

Om de kennis van de Franse taal te bewijzen moeten de kandidaten, hetzij voor een van de examens overeenkomstig artikel 43quinquies, § 1, van deze wet geslaagd zijn, hetzij van de bepalingen van artikel 66 van dezelfde wet kunnen genieten.

In toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek, zal deze rechter gelijktijdig benoemd worden tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 november 2008; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1.

In toepassing van artikel 43, § 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken dient deze plaats te worden voorzien door de benoeming van een Franstalige kandidaat.

In toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek, zal deze rechter gelijktijdig benoemd worden tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1.

In toepassing van artikel 43, § 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken dient deze plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel te worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige kandidaat die het bewijs levert van de kennis van de Franse taal.

Om de kennis van de Franse taal te bewijzen moeten de kandidaten, hetzij voor een van de examens overeenkomstig artikel 43quinquies, § 1, van deze wet geslaagd zijn, hetzij van de bepalingen van artikel 66 van dezelfde wet kunnen genieten.

In toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek, zal deze substituut gelijktijdig benoemd worden tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven; - substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Brussel : 1.

In toepassing van artikel 43, § 1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dient deze plaats te worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige kandidaat.

In toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek, zal deze substituut gelijktijdig benoemd worden tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Leuven.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2008; - substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde : 1.

In toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek, zal deze substituut gelijktijdig benoemd worden tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Gent en te Oudenaarde.

Deze plaats vervangt een plaats gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2008; - vrederechter van het kanton Limbourg-Aubel (vanaf 1 december 2009); - plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Tongeren : 1; - plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel : 1.

Deze plaats dient te worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige kandidaat; - plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Luik : 1 (vanaf 1 oktober 2009).

Deze plaats vervangt een plaats gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2009; - plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Marche-en-Famenne : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 maart 2008; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Grimbergen : 1; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Torhout : 1 (vanaf 1 mei 2009).

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2008.

Elke kandidatuur voor een benoeming in de rechterlijke orde of voor een aanwijzing tot korpschef moet, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan « FOD Justitie, Directoraat-Generaal - Rechterlijke Organisatie - Dienst Personeelzaken - ROJ 211, Waterloolaan 115, 1000 Brussel » binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek).

Teneinde het onderzoek van de kandidaturen te kunnen verrichten binnen de opgelegde termijn, worden de kandidaten dringend uitgenodigd om, bij het verzenden van hun kandidatuurstelling(en), het volledige adres te vermelden zoals hierboven is aangeduid.

Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven, in tweevoud, te worden gericht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^