Vacante Bettreking
gepubliceerd op 07 juli 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijke Sterrrenwacht van België Vacature (m/v) van assistent-stagiair (wetenschappelijk personeel) 1. Positie van de functie binnen de instelling. • Het gaat om een voltijdse betrekking van statutair wetenschappelijk personeelsl(...) Titel en k

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2009021068
pub.
07/07/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Koninklijke Sterrrenwacht van België (KSB) Vacature (m/v) van assistent-stagiair (wetenschappelijk personeel) 1. Positie van de functie binnen de instelling. • Het gaat om een voltijdse betrekking van statutair wetenschappelijk personeelslid.

Titel en klasse van de wetenschappelijke loopbaan : assistent-stagiair (klasse SW1) of eerstaanwezend assistent in proefperiode (klasse SW2). • Activiteitengroep van de wetenschappelijke loopbaan waartoe de betrekking behoort : activiteitengroep I « wetenschappelijk onderzoek en experimentele ontwikkeling ». • De betrekking zal uitgeoefend worden binnen de operationele directie « Zonnefysica en Ruimteweer » van de Koninklijke Sterrenwacht van België, Ringlaan 3, 1180 Brussel. 2. Taalregime. Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de Nederlandse taalrol bij toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken. 3. Functiecontext. De Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) is één van de oudste wetenschappelijke instellingen van de Belgische Federale Overheid. Zij maakt deel uit van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. Naast de hoofdvestigingsplaats op het plateau van Ukkel omvat zij tevens het Planetarium van Brussel (gelegen op de Heizel), waar jaarlijks vele duizenden bezoekers worden ontvangen voor persvoorstellingen, tentoonstellingen, planetariumshows en educatieve activiteiten.

De Koninklijke Sterrenwacht van België is een instelling met sterke internationale uitstraling waarin hoogstaand wetenschappelijk onderzoek wordt gecombineerd met wetenschappelijke dienstverlening en wetenschapsverspreiding. De thema's hiervan situeren zich in de volgende domeinen : • het opnemen van België in internationale referentienetwerken door de bepaling van de tijd en de nauwkeurige plaatsbepaling door de methoden van de ruimtegeodesie; • de meting en studies van de rotatie van de aarde en andere planeten; • de seismologie, aardgetijden en gravimetrie; • de astrometrie en dynamica van hemellichamen zowel in ons eigen zonnestelsel als daarbuiten; • de astrofysica van galactische en extragalactische objecten, met inbegrip van de fysica van steratmosferen; • de structuur en dynamica van de zonneatmosfeer, met inbegrip van de zonneactiviteit en ruimteweer.

In het kader van haar missies inzake wetenschappelijk onderzoek neemt de Koninklijke Sterrenwacht van België actief deel aan de voorbereiding en de uitvoering van vele ruimtevaartprojecten zoals SOHO, VenusExpress, MarsExpress, BepiColombo, GAIA en PROBA2.

Tot de dienstverlenende activiteiten behoren onder meer : • de coördinatie van het EUREF-netwerk van GPS-stations; • het beheer van het tijdslabo en het vastleggen van de wettelijke tijd in België; • het opvolgen van de seismische activiteit in België met behulp van een netwerk van accelerometers en seismometers; • het beheer van databanken, o.a. in verband met gravimetrische en spectroscopische waarnemingen en met de activiteit van de zon; • het opvolgen en voorspellen van het ruimteweer.

Om zijn opdrachten uit te voeren stelt de Sterrenwacht ongeveer 160 mensen te werk, waarvan de helft wetenschappelijk personeel. Zij worden in hun werk ondersteund door een goed uitgeruste wetenschappelijke bibliotheek. 4. Inhoud van de functie. 4.1 Doelstellingen van de functie ten aanzien van de opdrachten van de instelling.

De kandidaat/kandidate zal werkzaam zijn in de operationele directie « Zonnefysica en Ruimteweer » en moeten bijdragen aan de werking ervan.

De onderzoeksthema's van deze operationele directie omvatten de studie van de verhitting en de dynamica van de zonneatmosfeer, de studie van ruimteweerfenomenen en de studie van de zonnecyclus. De wetenschappelijke dienstverlening omvat de operationele activiteiten van de Koninklijke Sterrenwacht van België op het vlak van voorspelling en monitoring van het ruimteweer en de zonneactiviteit en het verrichten en analyseren van zonnewaarnemingen. 4.2. Resultaatgebieden.

De gekozen kandidaat/kandidate zal substantiële bijdragen moeten leveren aan de bestaande activiteiten van de operationele directie « Zonnefysica en Ruimteweer », en dit binnen een of meerdere van volgende gebieden : • uitbouw en functioneren van het operationeel centrum voor voorspelling en monitoring van ruimteweer; • verrichten van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in het ruime domein « Zonnefysica »; • uitvoeren, coördineren en analyseren van waarnemingen van de Zon, met de infrastructuur « USET' in Ukkel, gegevens van de radio-sterrenwacht in Humain, en met behulp van telescopen op satellieten waarin de Koninklijke Sterrenwacht van België betrokken is (o.a. EIT/LASCO op SOHO en SECCHI op STEREO). 5. Competentieprofiel. 5.1 Vereiste diploma's en opleidingen.

De kandidaat/kandidate dient licentiaat/licentiate of master in de wetenschappen, burgerlijk ingenieur of doctor in de wetenschappen of in de toegepaste wetenschappen te zijn. 5.2 Technische kundigheden (kennis, specialisaties, ervaringen,...).

Ervaring ofwel met de reductie en de interpretatie van waarnemingen van op de grond of in de ruimte ofwel op het gebied van theoretisch onderzoek en modelisatie van de onderwerpen beschreven in de functie-inhoud is nodig.

Deze ervaring dient onder meer te blijken uit publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften met leescomité en uit deelname aan en mededelingen op internationale wetenschappelijke conferenties.

De kennis van het Engels is belangrijk, de kennis van de andere landstaal dan die van de taalrol waarin de kandidaat is ingedeeld is wenselijk.

De voorkeur zal worden gegeven aan kandidaten wiens achtergrond aansluit bij de onderzoeksthema's die momenteel in de operationele directie « Zonnefysica en Ruimteweer » van de Koninklijke Sterrenwacht aan bod komen en die een engagement vermelden om leiding te geven aan één of meerdere van de bestaande operationele activiteiten of onderzoeksprojecten.

Kandidaturen die daarenboven één of meer van de volgende kenmerken bevatten zullen prioritair gerangschikt worden : • ervaring om wetenschappelijke projecten op te starten en te leiden; • interesse voor nieuwe methoden wat betreft de analyse van gegevens in de observationele zonnefysica; • inzicht in vernieuwende technologie (hard- of software) die van belang zijn voor toekomstige instrumenten voor zonnewaarnemingen. 5.3 Generieke competenties (gedragscompetenties, vaardigheden,...).

Van de kandidaat/kandidate wordt verwacht dat hij/zij zich integreert in het bestaande team, in staat is onafhankelijk te werken, en op termijn de leiding en verantwoordelijkheid van bestaande onderzoeksprojecten en operationele activiteiten op zich kan nemen. 5.4. Vereisten waaraan moet worden voldaan voor een eventuele werving in de klasse SW2.

Minstens 4 jaar wetenschappelijke ervaring bezitten die als wetenschappelijke anciënniteit kan worden gevaloriseerd in de zin van het statuut (art. 7, § 2 - 3, van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen). • Houder zijn van een doctorsdiploma, behaald na verdediging in het openbaar van een verhandeling in overeenstemming met de uit te oefenen functie. 6. Arbeidsvoorwaarden. 6.1. Werving in de klasse SW1.

De gekozen kandidaat/kandidate wordt aangeworven als assistent-stagiair met de daaraan verbonden weddenschaal SW11 of SW10 (deze laatste indien de betrokkene geen erkende wetenschappelijke anciënniteit heeft ten belope van minstens 2 jaar).

Minimumbezoldiging (brutobedragen rekening gehouden met de huidige index, reglementaire toeslagen niet inbegrepen) : • in de weddenschaal SW10 (met 0 jaar anciënniteit) : bruto 32.511,49 euro per jaar (2.709,29 euro per maand); • in de weddenschaal SW11 (met een anciënniteit van 2 jaar) : bruto 40.157,93 euro per jaar (3.346,94 euro per maand).

De normale duurtijd van de stage bedraagt 2 jaar. 6.2. Werving in de klasse SW2.

De gekozen kandidaat/kandidate wordt aangeworven als wetenschappelijk personeelslid in proefperiode met de titel van eerstaanwezend assistent en met de daaraan verbonden weddenschaal SW21.

Minimumbezoldiging (brutobedragen rekening gehouden met de huidige index en met een anciënniteit van 4 jaar, reglementaire toeslagen niet inbegrepen) : bruto 50.996,09 euro per jaar (4.249,67 euro per maand).

De normale duurtijd van de proefperiode bedraagt één jaar. 6.3. Andere voordelen. • U kan genieten van de terugbetaling van de kosten wat betreft het woon-werkverkeer via het openbaar vervoer;. • de KSB hanteert een systeem van vlottende werkuren; • de KSB biedt de mogelijkheid van deeltijds telewerken. 7. Toelaatbaarheids- en deelnemingsvoorwaarden. 7.1. De gekozen kandidaat/kandidate moet op de datum van zijn/ haar indiensttreding volgende voorwaarden vervullen : • Belg zijn of burger van een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie; • de burgerlijke en politieke rechten genieten; • aan de dienstplichtwetten voldaan hebben; • een gedrag hebben dat beantwoordt aan de eisen van het gesolliciteerd ambt. 7.2. Uiterlijk op de dag waarop de termijn eindigt voor het indienen der kandidaturen, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn : • de vereiste technische kundigheden bezitten (zie punt 5.2 hierboven) en deze bewijzen; • de vereiste generieke competenties bezitten (zie punt 5.3 hierboven) en deze bewijzen; • het vereiste diploma bezitten (zie punt 5.1 hierboven).

Opdat een aanwerving in de klasse SW2 zou kunnen worden overwogen, dienen op dezelfde datum tevens de voorwaarden te zijn vervuld, bedoeld onder punt 5.4 hierboven. 7.3. In de beide hierna vermelde gevallen geldt volgend voorbehoud voor deelname aan de selectieprocedure. 7.3.1. Het vereiste diploma werd behaald in een ander land dan België.

In dit geval zal de voorzitter van de jury van de KSB vooraf nagaan of het door de kandidaat/kandidate voorgelegde diploma kan worden aanvaard bij toepassing van de bepalingen van de richtlijnen 89/48/EEG of 92/51/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen Daarom dient de betrokken kandidaat/kandidate aan zijn/haar kandidatuur, behalve een kopie van het voorgelegde diploma, volgende bescheiden en inlichtingen toe te voegen, nodig voor bedoeld onderzoek : • een vertaling van het diploma indien dit niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans, Duits of Engels (vertaling in het Nederlands voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol); • een verklaring waarmee de onderwijsinrichting, die het diploma heeft uitgereikt, volgende inlichtingen verstrekt (voor zover deze inlichtingen niet voorkomen in het diploma zelf) 1. het aantal studiejaren dat normalerwijze vereist is voor het behalen van het diploma 2.moest een verhandeling worden ingediend voor het behalen van het diploma ? 3. de verworven kennis en bekwaamheden die aan de basis liggen van het uitreiken van bedoeld diploma; • een vertaling van deze verklaring indien deze niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans, Duits of Engels (vertaling in het Nederlands voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol) 7.3.2. Het vereiste diploma werd behaald in een andere taal dan het Nederlands. • De taal waarin de studies werden gedaan, die hebben geleid tot het behalen van het vereiste diploma, bepaalt in princiep de taalrol waarbij de kandidaat/kandidate moet worden ingedeeld bij toepassing van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. • Wanneer een diploma van doctor vereist is, dat werd behaald na verdediging in het openbaar van een proefschrift, wordt de taalrol dan ook bepaald door de taal waarin de studies werden gedaan die hebben geleid tot het universitair einddiploma dat toegang gaf tot het doctoraat. • In de gevallen waarin deze studies werden gedaan in een andere taal dan het Nederlands, dient de betrokken kandidaat/kandidate daarom in het bezit te zijn van een bewijs van taalkennis, afgeleverd door SELOR (Selectiebureau van de Federale Overheid voorheen : Vast Wervingssecretariaat Bisschoffsheimlaan 15, 1000 Brussel; tel. : +32-(0)2 788 66 32; e-mail : taal@selor.be), waaruit blijkt dat de betrokkene geslaagd is in het taalexamen dat met betrekking tot het vaststellen van het taalregime in de plaats komt van het opgelegde diploma. Dit bewijs van taalkennis moet betrekking hebben op de kennis van het Nederlands. 8. Bijkomende inlichtingen. Meer informatie omtrent de inhoud van deze betrekking kan worden bekomen bij de Heer Ronald Van der Linden, Ringlaan 3, 1180 Brussel (tel. : 02 373 02 49; fax : 02 374 98 22; e-mail : ronald.vanderlinden@oma.be). 9. Selectieprocedure. De jury van de KSB bepaalt wie van de kandidaten, die een ontvankelijke kandidatuur hebben ingediend, het meest geschikt wordt geacht voor de betrekking (maximum 5 kandidaten kunnen aldus worden geselecteerd).

Indien de jury het noodzakelijk acht, kan hij de kandidaten vragen om eender welke bijkomende proef af te leggen die de Jury bepaalt om hun geschiktheid voor de te begeven functie te beoordelen.

De kandidaten die aldus in aanmerking worden genomen, zullen vervolgens uitgenodigd worden om voor de jury te verschijnen voor een hoorzitting met het oog op de vaststelling van de rangschikking der kandidaten.

Deze rangschikking wordt pas definitief nadat ze werd meegedeeld aan de betrokken kandidaten die daarbij de mogelijkheid hebben erover klacht in te dienen en te vragen om door de jury te worden gehoord. 10. Sollicitatieprocedure. De kandidaturen moeten worden ingediend binnen 30 kalenderdagen volgend op de datum waarop deze vacature wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, dus ten laatste op 6 augustus 2009.

Ze moeten worden ingediend bij aangetekende brief gericht aan de Dienst Human Resources van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid, Wetenschapsstraat 8 (1e verd.), 1000 Brussel. 10.2. In de kandidatuur dient uitdrukkelijk te worden gepreciseerd : • de gesolliciteerde betrekking; • het adres waar de kandidaat/kandidate de aangetekende brief zal kunnen in ontvangst nemen waarmede hem/haar kennis zal worden gegeven van zijn/haar plaats in de rangschikking der kandidaten; elke wijziging van dit adres dient onmiddellijk te worden meegedeeld. 10.3. Aan de kandidatuur toe te voegen bescheiden • een volledig en waarheidsgetrouw curriculum vitae; • referentiebrieven van twee wetenschappers die NIET mogen werkzaam zijn in een instelling of bij een werkgever voor wie de kandidaat/kandidate zelf ooit gewerkt heeft; • indien reeds wetenschappelijke activiteiten werden verricht : attesten om deze te wettigen (attesten afgeleverd door de werkgevers, de autoriteiten die beurzen toekenden,...; voor meer informatie betreffende de te verstrekken inlichtingen : zie de nota betreffende de toekenning van de wetenschappelijke anciënniteit die kan worden geraadpleegd op de website van de POD Wetenschapsbeleid (ww w.be lspo.be, rubriek « Vacatureberichten » - Koninklijke Sterrenwacht van België) en die eveneens kan worden bekomen bij de dienst HR van de POD Wetenschapsbeleid (tel. : 02 238 34 19 of 02 238 35 68); • een kopie van het/de vereiste diploma's; • indien een diploma van doctor, behaald na verdediging in het openbaar van een proefschrift, wordt voorgelegd om te voldoen aan de diplomavereisten, dient bovendien een kopie te worden toegevoegd van het universitair einddiploma dat toegang gaf tot het doctoraat, alsmede een vertaling van bedoeld einddiploma indien het werd uitgereikt in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels (vertaling in het Nederlands voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol); • een lijst van de eventueel gepubliceerde wetenschappelijke werken; • de bescheiden en inlichtingen hierboven bedoeld onder punt 7.3.1, indien het/de vereiste diploma(s), behaald door de kandidaat/kandidate, werd(en) uitgereikt door een andere dan een Belgische instelling; • het bewijs van taalkennis bedoeld onder punt 7.3.2, ingeval dit bewijs noodzakelijk is of wanneer de kandidaat wenst dat zijn/haar indeling bij een taalrol gebeurt op basis van dat bewijs. 10.4. Er zal geen rekening worden gehouden met kandidaturen die niet werden ingediend overeenkomstig de hierboven bepaalde sollicitatieprocedure.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^