Vacante Bettreking
gepubliceerd op 24 januari 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën . - Vacature (m/v) van een betrekking van wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 (assistent-stagiair) of SW2 (eerstaanwezend assistent in proefperiode) bij het Rijksarchief te Ge(...) 1.

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2011021006
pub.
24/01/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (ARA). - Vacature (m/v) van een betrekking van wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 (assistent-stagiair) of SW2 (eerstaanwezend assistent in proefperiode) bij het Rijksarchief te Gent. - Vacaturenummer HRM S1172 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. - Het gaat om een voltijdse betrekking van statutair wetenschappelijk personeelslid. - Titel en klasse van de wetenschappelijke loopbaan : assistent-stagiair (klasse SW1) of eerstaanwezend assistent in proefperiode (klasse SW2). - Activiteitengroep van de wetenschappelijke loopbaan waartoe de betrekking behoort : activiteitengroep I "wetenschappelijk onderzoek en experimentele ontwikkeling". - De betrekking is verbonden aan het Rijksarchief (RA) te Gent, Geraard de Duivelstraat 1, 9000 Gent (één van de Rijksarchiefbewaarplaatsen in Vlaanderen). 2. TAALREGIME. Deze betrekking is toegankelijk voor Nederlandstalige kandidaten (de kennis van het Nederlands wordt vastgesteld volgens de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken; deze kennis is bewezen indien uit het/de vereiste universitaire diploma('s) blijkt dat de kandidaat (m/v) het onderwijs heeft genoten in voormelde taal). 3. FUNCTIECONTEXT. Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, kortweg het Rijksarchief genoemd, is een wetenschappelijke instelling van de Belgische Federale Overheid, die deel uitmaakt van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel en uit 17 Rijksarchieven verspreid over het gehele land.

Het Rijksarchief oefent toezicht uit op de goede bewaring van de archieven die door een overheid werden tot stand gebracht en beheerd.

Het geeft in dit verband richtlijnen en aanbevelingen, verricht controlebezoeken, organiseert cursussen voor ambtenaren en treedt op als raadgever voor de bouw en de inrichting van archiefbewaarplaatsen en voor de organisatie van het archiefbeheer binnen een overheidsbestuur.

Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, notarissen, grote families, enz. die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven). Zij ziet erop toe dat overheidsarchieven volgens de archivistische normen worden overgedragen.

Het beschikbaar stellen van deze archiefbescheiden aan het publiek, met bescherming van de privacy van bepaalde gegevens, behoort tot de hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt in zijn 18 studiezalen infrastructuur ter beschikking van een ruim en gevarieerd publiek. De rechtstreekse dienstverlening via het internet (de digitale leeszaal) is één van de prioriteiten voor de instelling.

Eén van de hoofdtaken van het wetenschappelijk personeel bestaat in het toegankelijk maken van de immense hoeveelheid nauwelijks ontsloten archief, die zich in de instelling bevindt, via de realisatie van een wetenschappelijk instrumentarium (weg- en zoekwijzers, archievenoverzichten en gidsen, inventarissen, institutionele studies) dat de onderzoeker moet toelaten de gewenste informatie vrij trefzeker en binnen redelijke tijd op te sporen.

Het Rijksarchief is een kenniscentrum inzake historische informatie en archiefbeheer. Het wetenschappelijk personeel van het Rijksarchief verricht permanent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de archivistiek, de conservering en de institutionele geschiedenis van de archiefvormende instellingen, zulks ter ondersteuning van een verantwoorde vervulling van de bovengenoemde opdrachten op het stuk van verwerving, bewaring, ontsluiting en beschikbaarstelling.

Het Rijksarchief coördineert tenslotte het archiefbeleid op nationaal niveau en streeft naar een doeltreffende samenwerking in internationaal verband. 4. INHOUD VAN DE FUNCTIE. 4.1 Doelstellingen van de functie ten aanzien van de opdrachten van de instelling.

Bijdragen tot het wetenschappelijk beheer van de archiefbestanden bewaard in het RA te Gent en tot de wetenschappelijk verantwoorde terbeschikkingstelling van die archieven aan het publiek.

In beperkte mate ook bijdragen tot het uitoefenen van de toezichtsfunctie van het RA te Gent. 4.2. Resultaatgebieden. 4.2.1. Kernresultaatsgebieden : wetenschappelijk onderzoek (70 % van de tijdsbesteding). 1°. Als archiefonderzoeker het realiseren, op autonome wijze en indien nodig door innovaties en nieuwe concepten voor te stellen, van wetenschappelijke publicaties volgens de bestaande technieken en reglementering van kracht binnen de instelling.

Te behalen doelstellingen (mogelijke taken) : 1° de realisatie van inventarissen en archiefselectielijsten : • inventaris van het archiefbestand van "baronie en land van Nevele" (ongeveer 120 m, van de middeleeuwen tot 1795); • individuele inspectieverslagen, evenals een algemeen inspectierapport opstellen over de buitendiensten van de FOD Financiën van de Provincies Oost- en West-Vlaanderen; • een acquisitieplan opstellen voor het archief van de buitendiensten van de FOD Financiën van de Provincies Oost-en West-Vlaanderen 2°. deelnemen aan wetenschappelijke bijeenkomsten die de instelling toelaten zijn onderzoeksbronnen te ontwikkelen, zijn kennis en zijn goede praktijken mee te delen, nuttige wetenschappelijke informatie te verzamelen voor de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek inzake archivistiek. 4.2.2. Bijkomende resultaatsgebieden : wetenschappelijke dienstverlening (10 % van de tijdsbesteding) : 1°. als archivaris het realiseren, op autonome wijze, en indien nodig door innovaties en nieuwe concepten voor te stellen, van publicaties voor de wetenschappelijke dienstverlening, bestemd voor het ruime publiek van de instelling; 2°. deelnemen aan wetenschappelijke bijeenkomsten die de instelling en de archivaris toelaten om zijn netwerken van wetenschappelijke dienstverlening te ontwikkelen, om zijn kennis en goede praktijken te delen en nuttige wetenschappelijke informatie te verzamelen voor de ontwikkeling van de publieke dienstverlening inzake archivistiek. 4.2.3. Specifieke activiteiten op het vlak van de wetenschappelijke dienstverlening (20 % van de tijdsbesteding) : • controle en eventueel verbeteren van de opmaak van - 1° gedigitaliseerde inventarissen, na retroconversie; - 2° de algemene beschrijving van het archief (in het kader van beschikbaarstelling op de website); • beantwoorden van minder eenvoudige vragen in de leeszaal en schriftelijke en telefonische vragen betreffende wetenschappelijk onderzoek. 4.2.4. Bijkomende eisen. - Integratie in de instelling en in het bijzonder de dienst waar U tewerkgesteld zult worden. - Bijdragen tot de verwezenlijking van de opdrachten van de instelling alsook een functionele kennis of expertise ontwikkelen ten gunste van de instelling. 5. COMPETENTIEPROFIEL. 5.1 Vereiste diploma's en opleidingen.

Licentiaat/master (moderne) geschiedenis, eventueel ook een diploma van doctor in de geschiedenis en bij voorkeur eveneens een bijkomend diploma van master in de archivistiek (master-na-master), deze diploma's bij voorkeur ook verleend met minstens de graad van onderscheiding. 5.2 Technische kundigheden (kennis, specialisaties, ervaringen, Y). - Een gevorderde kennis wordt gevergd op volgend gebied : • de hulpwetenschap paleografie; • de hulpwetenschappen diplomatiek, sigillografie en chronologie. - Een basiskennis wordt gevergd op volgende gebieden : • contextueel en institutioneel onderzoek inzake de geschiedenis van de instellingen; • archiefwetgeving; • ontsluitingstechnieken; • selectie en waardering van archieven; • collectiebeheer : materieel beheer, preventieve conservering; • collectiebeheer : restauratie; • collectiebeheer : digitalisering • collectiebeheer : beheer van digitale archieven, kennis van informatica met betrekking tot archief- en documentbeheer; • valorisatie, marketing en promotie; • computervaardigheden : tekstverwerking; • computervaardigheden : rekenbladen; • computervaardigheden : databeheer; • mondelinge en schriftelijke vaardigheden. • andere : kennis van het Latijn, Middelnederlands en Oudfrans. 5.3 Generieke competenties (gedragscompetenties, vaardigheden,...). 1°. Omgaan met informatie : conceptualiseren. 2°. Omgaan met taken : problemen oplossen. 3°. Interpersoonlijke relaties : • in team werken; • servicegericht handelen; • samenwerken (sleutelcompetentie); • dienstbaarheid (sleutelcompetentie). 4°. Persoonlijk functioneren : • inschikkelijkheid tonen; • zich aanpassen; • betrouwbaarheid tonen; • inzet tonen; • stressbestendigheid tonen; • doelstellingen halen; • loyaal handelen (sleutelcompetentie); • resultaatgerichtheid tonen (sleutelcompetentie); • zichzelf ontwikkelen (sleutelcompetentie). 5.4. Ervaring.

Beroepservaring inzake archivistiek is een pluspunt. 5.5. De kandidaat/kandidate moet blijk geven van interesse en bereidheid om verder wetenschappelijk onderzoek te verrichten en om zo mogelijk een doctoraal proefschrift te maken. 5.6. Vereisten waaraan moet worden voldaan voor een werving in de klasse SW2. • Minstens 4 jaar wetenschappelijke ervaring bezitten die als wetenschappelijke anciënniteit kan worden gevaloriseerd in de zin van het statuut (art. 7, § 2 - 3, van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen). • Houder zijn van een doctorsdiploma, behaald na verdediging in het openbaar van een verhandeling in overeenstemming met de uit te oefenen functie. 6. ARBEIDSVOORWAARDEN. 6.1. Werving in de klasse SW1.

De gekozen kandidaat/kandidate wordt aangeworven als assistent-stagiair met de daaraan verbonden weddenschaal SW11 of SW10 (deze laatste indien de betrokkene geen erkende wetenschappelijke anciënniteit heeft ten belope van minstens 2 jaar).

Minimumbezoldiging (brutobedragen rekening gehouden met de huidige index, reglementaire toeslagen niet inbegrepen) : • in de weddenschaal SW10 (met 0 jaar anciënniteit) : bruto 33.163,52 euro per jaar (2.763,62 euro per maand); • in de weddenschaal SW11 (met een anciënniteit van 2 jaar) : bruto 40.963,31 euro per jaar (3.413,60 euro per maand).

De normale duurtijd van de stage bedraagt 2 jaar. 6.2. Werving in de klasse SW2.

De gekozen kandidaat/kandidate wordt aangeworven als wetenschappelijk personeelslid in proefperiode met de titel van eerstaanwezend assistent en met de daaraan verbonden weddenschaal SW21.

Minimumbezoldiging (brutobedragen rekening gehouden met de huidige index en met een anciënniteit van 4 jaar, reglementaire toeslagen niet inbegrepen) : bruto 52.018,82 euro per jaar (4.334,90 euro per maand).

De normale duurtijd van de proefperiode bedraagt één jaar. 7. TOELAATBAARHEIDS- EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN. 7.1. De gekozen kandidaat/kandidate moet op de datum van zijn/ haar indiensttreding volgende voorwaarden vervullen : - Belg zijn of burger van een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie; - de burgerlijke en politieke rechten genieten; - aan de dienstplichtwetten voldaan hebben; - een gedrag hebben dat beantwoordt aan de eisen van het gesolliciteerd ambt. 7.2. Uiterlijk op de dag waarop de termijn eindigt voor het indienen der kandidaturen, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn : - de vereiste technische kundigheden bezitten (zie punt 5.2 hierboven) en deze bewijzen; - de vereiste generieke competenties bezitten (zie punt 5.3 hierboven) en deze bewijzen; - het vereiste diploma bezitten (zie punt 5.1 hierboven).

Opdat een aanwerving in de klasse SW2 zou kunnen worden overwogen, dienen op dezelfde datum tevens de voorwaarden te zijnvervuld, bedoeld onder punt 5.6 hierboven. 7.3. In de beide hierna vermelde gevallen geldt volgend voorbehoud voor deelname aan de selectieprocedure. 7.3.1. Het vereiste diploma werd behaald in een ander land dan België.

In dit geval zal de voorzitter van de jury van het ARA vooraf nagaan of het door de kandidaat/kandidate voorgelegde diploma kan worden aanvaard bij toepassing van de bepalingen van de Richtlijnen 89/48/EEG of 92/51/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen.

Daarom dient de betrokken kandidaat/kandidate aan zijn/haar kandidatuur, behalve een kopie van het voorgelegde diploma, volgende bescheiden en inlichtingen toe te voegen, nodig voor bedoeld onderzoek : - een vertaling (in het Nederlands) van het diploma indien dit niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans, Duits of Engels; - een verklaring waarmee de onderwijsinrichting, die het diploma heeft uitgereikt, volgende inlichtingen verstrekt (voor zover deze inlichtingen niet voorkomen in het diploma zelf) : • het aantal studiejaren dat normalerwijze vereist is voor het behalen van het diploma; • moest een verhandeling worden ingediend voor het behalen van het diploma ? • de verworven kennis en bekwaamheden die aan de basis liggen van het uitreiken van bedoeld diploma; - een vertaling (in het Nederlands) van deze verklaring indien deze niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. 7.3.2. Het vereiste diploma werd behaald in een andere taal dan het Nederlands. • Bij toepassing van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken wordt de taalkennis van het Nederlands, vereist om te kunnen benoemd worden in het vacante ambt, vastgesteld op basis van de taal waarin de studies werden gedaan, die hebben geleid tot het behalen van het vereiste diploma. • Wanneer een diploma van doctor vereist is, dat werd behaald na verdediging in het openbaar van een proefschrift (of wanneer de kandida(a)t(e) een dergelijk diploma voorlegt om aan de diplomavereisten te voldoen), wordt de onder vorig bulletpunt bedoelde taalkennis dan ook bepaald door de taal waarin de studies werden gedaan die hebben geleid tot het universitair einddiploma dat toegang gaf tot het doctoraat. • In de gevallen waarin deze studies werden gedaan in een andere taal dan het Nederlands, zal de betrokken kandidaat/kandidate daarom slechts kunnen benoemd worden mits hij/zij in het bezit is van een bewijs van taalkennis, afgeleverd door SELOR (Selectiebureau van de Federale Overheid - voorheen : Vast Wervingssecretariaat - Bisschoffsheimlaan 15, 1000 Brussel; tel. : +32-(0)2 788 66 32; e-mail : taal@selor.be), waaruit blijkt dat de betrokkene geslaagd is in het taalexamen dat met betrekking tot het vaststellen van het taalregime in de plaats komt van het opgelegde diploma (taaltest Nederlands - artikel 7, voor een functie van niveau 1/A). Dit bewijs van taalkennis moet uitgereikt zijn na een proef over de taalbeheersing van het Nederlands die verwacht wordt van de houders van het onder vorig bulletpunt bedoeld universitair einddiploma dat toegang gaf tot het doctoraat. 8. BIJKOMENDE INLICHTINGEN. Meer informatie omtrent de inhoud van deze betrekking kan worden bekomen bij de Heer Karel Velle, Ruisbroekstraat 2-6, 1000 Brussel (tel. : 02-513 76 80, fax : 02-513 76 81; e-mail : karel.velle@arch.be). 9. SELECTIEPROCEDURE. - De jury van het ARA bepaalt wie van de kandidaten (m/v), die een ontvankelijke kandidatuur hebben ingediend, het meest geschikt wordt geacht voor de betrekking; maximum 5 kandidaten (m/v) kunnen aldus worden geselecteerd. - Indien de jury het noodzakelijk acht, kan hij de kandidaten (m/v) vragen om eender welke bijkomende proef af te leggen die de jury bepaalt om hun geschiktheid voor de te begeven functie te beoordelen. - De kandidaten (m/v) die aldus in aanmerking worden genomen, zullen vervolgens uitgenodigd worden om voor de jury te verschijnen voor een hoorzitting met het oog op de vaststelling van de rangschikking der kandidaten (m/v). - Deze rangschikking wordt pas definitief nadat ze werd meegedeeld aan de betrokken kandidaten (m/v) die daarbij de mogelijkheid hebben erover klacht in te dienen en te vragen om door de jury te worden gehoord. 10. SOLLICITATIEPROCEDURE. 10.1. De kandidaturen moeten worden ingediend binnen 30 kalenderdagen volgend op de datum waarop deze vacature wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, dus ten laatste op 23 februari 2011.

Ze moeten worden ingediend bij aangetekende brief gericht aan de Dienst Human Resources van de Federale Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid, Louizalaan 231, 1050 Brussel. 10.2. In de kandidatuur dient uitdrukkelijk te worden gepreciseerd : • de gesolliciteerde betrekking; • het adres waar de kandidaat/kandidate de aangetekende brief zal kunnen in ontvangst nemen waarmede hem/haar kennis zal worden gegeven van zijn/haar plaats in de rangschikking der kandidaten; elke wijziging van dit adres dient onmiddellijk te worden meegedeeld. 10.3. Aan de kandidatuur toe te voegen bescheiden. • Een volledig en waarheidsgetrouw curriculum vitae; • indien reeds wetenschappelijke activiteiten werden verricht : attesten om deze te wettigen (attesten afgeleverd door de werkgevers, de autoriteiten die beurzen toekenden, Y; voor meer informatie betreffende de te verstrekken inlichtingen : zie de nota betreffende de toekenning van de wetenschappelijke anciënniteit die kan worden geraadpleegd op de website van de POD Wetenschapsbeleid (www.belspo.be, rubriek "Vacatureberichten" - Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën) en die eveneens kan worden bekomen bij de dienst HR van de POD Wetenschapsbeleid (tel. : 02-238 34 19 of 02-238 35 68); • een kopie van het/de vereiste diploma's; • indien een diploma van doctor, behaald na verdediging in het openbaar van een proefschrift, wordt voorgelegd om te voldoen aan de diplomavereisten, dient bovendien een kopie te worden toegevoegd van het universitair einddiploma dat toegang gaf tot het doctoraat, alsmede een vertaling (in het Nederlands) van bedoeld einddiploma indien het werd uitgereikt in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Duits of Engels; • een lijst van de eventueel gepubliceerde wetenschappelijke werken; • de bescheiden en inlichtingen hierboven bedoeld onder punt 7.3.1, indien het/de vereiste diploma('s), behaald door de kandidaat/ kandidate, werd(en) uitgereikt door een andere dan een Belgische instelling; • het bewijs van taalkennis bedoeld onder punt 7.3.2, indien het vereiste diploma werd behaald in een andere taal dan het Nederlands; indien de betrokken kandidaat/kandidate dit bewijs niet aan zijn/ haar kandidatuur kan toevoegen, zal hij/zij worden uitgenodigd om de taaltest, hierboven bedoeld onder punt 7.3.2, 3e bulletpunt, af te leggen. 10.4. Er zal geen rekening worden gehouden met kandidaturen die niet werden ingediend overeenkomstig de hierboven bepaalde sollicitatieprocedure.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^