Vacante Bettreking
gepubliceerd op 17 december 2012
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Kansspelcommissie - voorzitter van de kansspelcommissie . De voorzitter wordt op voordracht van de Minister van Justitie bij een in de Ministerraad overlegd b(...) Voor alle andere bepalingen tot uitlegging van

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012207371
pub.
17/12/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Kansspelcommissie - voorzitter van de kansspelcommissie (voor een voltijds mandaat van zes jaar).

De voorzitter wordt op voordracht van de Minister van Justitie bij een in de Ministerraad overlegd besluit door de Koning benoemd uit de Nederlandstalige en Franstalige magistraten die overeenkomstig artikel 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken het bewijs van de kennis van de Franse, respectievelijk Nederlandse taal hebben geleverd.

Voor alle andere bepalingen tot uitlegging van de opdrachten of de samenstelling van de Commissie wordt verwezen naar de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de Kansspelcommissie betreft, artikel 9 en volgende.

Elke kandidatuur moet bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIENST PERSONEELSZAKEN - ROJ 211, WATERLOOLAAN 115, 1000 BRUSSEL", uiterlijk op 31 januari 2013

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^