Vacante Bettreking
gepubliceerd op 13 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009358
pub.
13/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek) of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek) in de magistratuur dient op straffe van verval, vergezeld te zijn van : a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae overeenkomstig een door de Minister van Justitie, op voorstel van de Hoge Raad voor de Justitie, bepaald standaardformulier (zie Belgisch Staatsblad van 9 januari 2004, 15 januari 2004 en 2 februari 2004 en zie ook www.just.fgov.be - Vacatures - Zich kandidaat stellen).

Al deze stukken moeten in tweevoud worden overgezonden.

In toepassing van artikel 59 van het Gerechtelijk Wetboek zoals aangevuld bij artikel 3 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, zullen de vrederechters-titularissen benoemd in een kanton, in subsidiaire orde, in elk kanton van het gerechtelijk arrondissement waarin hij krachtens de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken benoemd worden.

In toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek zoals vervangen bij artikel 32 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, zullen de rechters van de rechtbanken van eerste aanleg en de substituten bij de parketten van de procureur des Konings, in subsidiaire orde benoemd worden respectievelijk in de andere rechtbanken van eerste aanleg en bij de andere parketten van het rechtsgebied van het hof van beroep.

In toepassing van artikel 100/1 van het Gerechtelijk Wetboek zoals ingevoegd bij artikel 33 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, zullen de rechters benoemd in een rechtbank van het arrondissement Eupen, in subsidiaire orde, benoemd worden in de andere rechtbanken van het arrondissement. - raadsheer in het hof van beroep te : - Antwerpen : 1 (vanaf 1 december 2014) - Brussel : 1 (vanaf 1 januari 2015) In toepassing van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek dient deze vacature te worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige kandidaat. - Bergen : 1 - plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik : 1 (vanaf 1 september 2014) - raadsheer in het arbeidshof te Luik : 1 (vanaf 1 december 2014) In toepassing van artikel 43ter, § 1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dient deze plaatsen te worden voorzien door de benoeming van een Franstalige kandidaat die het bewijs levert van de kennis van de Duitse taal.

Voor deze vacante betrekkingen van raadsheer en plaatsvervangend raadsheer hoort de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoeming moet geschieden en de bevoegde benoemingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie de kandidaten die hen daarom, bij een ter post aangetekende brief, hebben verzocht binnen een termijn van respectievelijk honderd en honderd veertig dagen te rekenen vanaf de bekendmaking van deze vacatures. - rechter in de rechtbank van eerste aanleg : - Antwerpen : 1 - Brussel Franstalige rechtbank : 2 (waarvan 1 vanaf 1 januari 2015) - Oost-Vlaanderen : 5 (waarvan 1 vanaf 1 september 2014 en 2 vanaf 1 oktober 2014) - West-Vlaanderen : 3 Twee van deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2014. - Eupen : 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2014 In toepassing van artikel 45bis, § 1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dient deze plaats van rechter in de eerste aanleg te Eupen te worden voorzien door de benoeming van een kandidaat die het bewijs levert van de kennis van de Duitse taal en bovendien door zijn diploma bewijst dat hij de examens van de licentie in de rechten in het Frans heeft afgelegd of het bewijs levert van de kennis van de Franse taal. Om de kennis van de Franse taal of de Duitse taal te bewijzen moet de kandidaat, hetzij voor het examen overeenkomstig artikel 43quinquies, § 1, vierde lid, van deze wet geslaagd zijn, hetzij van de bepalingen van artikel 66 van dezelfde wet kunnen genieten. - Henegouwen : 3 (waarvan 2 vanaf 1 oktober 2014 en 1 vanaf 1 november 2014) - plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te : - Brussel Franstalige rechtbank : 1 (vanaf 1 november 2014) - Leuven : 1 (vanaf 1 september 2014) - substituut-procureur des Konings bij het parket : - Antwerpen : 4 (waarvan 1 vanaf 1 november 2014) Twee van deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2014. - Leuven : 2 - Oost-Vlaanderen : 2 - Limburg : 1 - Luik : 2 - Luxemburg : 1 - Namen : 2 Een van deze twee plaatsen vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014. - Charleroi : 6 Vijf van deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van van 15 april 2014 - Bergen : 5 Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2014 - Bergen : 3 Deze drie plaatsen zullen worden toegewezen aan kandidaten die titels of verdiensten voorleggen waaruit een gespecialiseerde kennis in fiscale zaken blijkt.

In toepassing van artikel 43, § 1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dient één van deze plaatsen te worden voorzien door de benoeming van een Franstalige kandidaat die het bewijs levert van de kennis van de Nederlandse taal.

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2014. rechter in de arbeidsrechtbank te : - Antwerpen : 1 (vanaf 1 november 2014) - Gent : 1 (vanaf 1 november 2014) - Bergen en Charleroi : 1 - plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te - Antwerpen : 1 (vanaf 1 november 2014) - Luik : 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2014 - substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te : - Luik : 1 - Bergen-Charleroi : 4 In toepassing van artikel 43, § 1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dient één van deze plaatsen te worden voorzien door de benoeming van een Franstalige kandidaat die het bewijs levert van de kennis van de Nederlandse taal.

Deze vier plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2014 - rechter in de rechtbank van koophandel te : - Antwerpen : 1 (vanaf 1 december 2014) - Gent : 1 - Luik : 1 (vanaf 1 september 2014) - vrederechter van het tiende kanton Antwerpen (vanaf 1 januari 2015) - vrederechter van het kanton Ukkel (vanaf 1 oktober 2014) In toepassing van artikel 43, § 4, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dienen deze plaats te worden voorzien door de benoeming van een kandidaat die het bewijs levert van de kennis van de Franse taal en de Nederlandse taal.

Om de kennis van de andere taal dan die waarin de examens van doctor of licentiaat in de rechten werden afgelegd, moeten de kandidaten, hetzij voor het examen overeenkomstig artikel 43quinquies, § 1, vierde lid, van deze wet geslaagd zijn, hetzij van de bepalingen van artikel 66 van dezelfde wet kunnen genieten. - vrederechter van het eerste kanton Gent (vanaf 1 oktober 2014) - vrederechter van het eerste kanton Hoei (vanaf 1 oktober 2014) - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen : 1 (vanaf 1 oktober 2014) - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het achtste kanton Antwerpen : 1 (vanaf 1 november 2014) - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Borgloon : 1 (vanaf 1 augustus 2014) - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Nijvel : 1 - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tubize : 1 - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme : 1 (vanaf 1 oktober 2014) - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Gent : 1 (vanaf 1 augustus 2014) - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Oostende : 1 (vanaf 1 oktober 2014) - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vierde kanton Luik : 1 (vanaf 1 september 2014) - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Verviers - Herve : 1 (vanaf 1 oktober 2014) - rechter in de Franstalige politierechtbank te Brussel : 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2014 In toepassing van artikel 43, § 5, eerste lid en zesde lid a), van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, dient deze plaats te worden voorzien door de benoeming van een Franstalige kandidaat.

Elke kandidatuur voor een benoeming in de rechterlijke orde of voor een aanwijzing tot korpschef moet, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIENST PERSONEELSZAKEN - ROJ 211, WATERLOOLAAN 115, 1000 BRUSSEL" binnen een termijn van één maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad. (artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek).

Teneinde het onderzoek van de kandidaturen te kunnen verrichten binnen de opgelegde termijn, worden de kandidaten dringend uitgenodigd om, bij het verzenden van hun kandidatuurstelling(en), het volledige adres te vermelden zoals hierboven is aangeduid.

Voor elke kandidatuurstelling dient een afzonderlijk schrijven, in tweevoud, te worden gericht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^