Vacante Bettreking
gepubliceerd op 07 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vacante betrekking van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat Oproep tot kandidaten De gegadigden wordt ter kennis gebracht dat de betrekking van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat vacant is en bij mandaat wordt verleend. I De stafdirect

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009546
pub.
07/10/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Vacante betrekking van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat Oproep tot kandidaten De gegadigden wordt ter kennis gebracht dat de betrekking van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat vacant is en bij mandaat wordt verleend.

I - De functie van de stafdirecteur bij de Veiligheid van de Staat : De stafdirecteur valt onder het functionele gezag van de administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat.

Hij leidt de stafdienst van de Veiligheid van de Staat die de administratieve diensten, personeel en organisatie alsook het juridisch en financieel beheer omvat.

De stafdirecteur wordt aangewezen door de Minister van Justitie voor een termijn van vijf jaar, op voordracht van het Selectiecomité.

Zijn mandaat is hernieuwbaar.

II - Benoemingsvoorwaarden voor de functie van de stafdirecteur : 1) Om als stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat te kunnen worden aangewezen, moet de kandidaat : 1° de burgerlijke en politieke rechten genieten;2° vast benoemd zijn in niveau A bij de federale administratieve openbare ambt;3° zich in een toestand van dienstactiviteit bevinden;4° een nuttige ervaring van minstens 10 jaar bij de diensten van de federale openbare ambt aantonen;5° titularis zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau zeer geheim, toegekend overeenkomstig de voorwaarden en de procedures van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen; De deelnemingsvoorwaarden, met uitzondering van die bedoeld in punt 5°, zijn een absolute vereiste om te kunnen deelnemen aan de selectie.

De in punt 5° bedoelde voorwaarde moet vervuld zijn ten laatste op de datum van indiensttreding.

III - Het functieprofiel Voor meer informatie omtrent het functieprofiel kan u terecht op de website www.justitie.belgium.be onder de rubriek "Job bij Justitie", luik vacatures.

IV - Het statuut van de stafdirecteur en zijn verloning : Het statuut van de stafdirecteur is vastgelegd in het koninklijk besluit van 4 september 2014 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 september 2014).

De stafdirecteur geniet de laatste weddenschaal A5 die verbonden is aan de functie van afdelingscommissaris van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat (koninklijk besluit van 13 december 2006 houdende het statuut van de ambtenaren van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat).

V - Het indienen van de kandidaturen : Indien u zich kandidaat wenst te stellen, dient u uw sollicitatie per aangetekend schrijven te sturen naar de Minister van Justitie, Waterloolaan 115, te 1000 Brussel, binnen een termijn van 21 dagen te rekenen vanaf de eerste werkdag volgend op de bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Staatsblad.

Het kandidaatsdossier is samengesteld uit : - een curriculum vitae met onder meer een bewijs van de jaren nuttige ervaring; - een motivatiebrief; - een machtiging om na de selectie over te gaan tot een veiligheidsonderzoek overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Indien deze voorwaarden niet zijn nageleefd zal er geen rekening gehouden worden met uw kandidatuur.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de heer Kurt Verburgt, attaché, kurt.verburgt@just.fgov.be, tel. 02-542 66 17.

VI - Selectieprocedure Een selectiecomité zal overgaan tot een eerste evaluatie van de kandidaturen.

Het selectiecomité is belast met het opmaken van een geheel van criteria om de kwaliteit van de kandidaturen te beoordelen, het organiseren van selectiegesprekken met de kandidaten en een verslag over te maken aan de Minister van Justitie.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^