Vacante Bettreking
gepubliceerd op 30 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Oproep tot kandidaten voor een mandaat van een vast of plaatsvervangend extern lid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid (Afdeling Sociale Zekerheid en Afdeling Gezondheid) In de loop van de maand december (...) De ex

bron
commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
numac
2014018407
pub.
30/10/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER


Oproep tot kandidaten (m/v) voor een mandaat van een vast of plaatsvervangend extern lid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid (Afdeling Sociale Zekerheid en Afdeling Gezondheid) In de loop van de maand december 2014 worden de mandaten vernieuwd van de externe leden van het Sectoraal Comité van Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (Afdeling Sociale Zekerheid en Afdeling Gezondheid), opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, met zetel te Brussel.

De externe leden van het Sectoraal comité worden aangewezen door de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een hernieuwbare periode van 6 jaar, op een door de Ministerraad voorgedragen lijst met twee kandidaten per te begeven mandaat.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer : - verstrekt adviezen en geeft aanbevelingen aan de bevoegde overheden en/of instanties; - verleent machtigingen voor de verwerking of de mededeling van persoonsgegevens, aan de bevoegde instanties; - controleert de wijze waarop de mededeling en verwerking van persoonsgegevens geschiedt; - informeert en verleent bijstand aan de betrokken personen bij de uitoefening van hun rechten en plichten, om bij te dragen tot de evenwichtige vrijwaring van het grondrecht van elkeen op bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.

Sectorale Comités Binnen de Commissie zijn sectorale comités opgericht die bevoegd zijn voor specifieke sectoren. Vandaag bestaan er 5, namelijk: rijksregister, sociale zekerheid en gezondheid, federale overheid, kruispuntbank van ondernemingen en het statistisch toezichtscomité.

De leden van die comités worden voor de helft aangewezen uit leden van de Commissie, het voorzitterschap van die comités wordt steeds waargenomen door een lid van de Commissie, in principe haar voorzitter. De andere helft van de leden zijn "externe leden". Voor wat betreft het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid, dit bestaat uit 2 vaste en plaatsvervangende leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en 4 externe vaste en plaatsvervangende leden per afdeling. Deze oproep is gericht tot de kandidaten voor die externe mandaten. De sectorale comités zetelen één keer per maand.

Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (Afdeling Sociale Zekerheid en Afdeling Gezondheid) Dit Sectoraal comité moet erover waken dat de verwerkingen van persoonsgegevens die via het netwerk van sociale zekerheid worden verricht, het privéleven van de sociaal verzekerden niet in gevaar brengt. Het heeft meer in het bijzonder een controleopdracht op de mededelingen van gegevens betreffende de gezondheid. De opdrachten en bevoegdheden van dit Comité worden geregeld in afdeling 3 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Dit comité heeft twee afdelingen: de Afdeling Sociale Zekerheid en de Afdeling Gezondheid.

De hoofdtaak van de eerste afdeling bestaat erin te controleren of de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en diens uitvoeringsbesluiten worden nageleefd door de instellingen van sociale zekerheid en door de instellingen voor dewelke in toepassing van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten het netwerk voor de sociale zekerheid werd uitgebreid. De tweede afdeling waakt erover dat de toepasselijke regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden nageleefd bij verwerkingen van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen.

Het sectoraal comité is meer bepaald bevoegd om machtigingen te verlenen voor mededelingen van sociale persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en door de instellingen van sociale zekerheid (Afdeling Sociale Zekerheid) enerzijds en anderzijds voor de mededelingen van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen (Afdeling Gezondheid). Het heeft bovendien de bevoegdheid advies te verstrekken en, aanbevelingen te doen, alsook een onderzoeks- en controlebevoegdheid voor de invoering, toepassing en de naleving van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

De beheersinstellingen waarmee dit Sectoraal comité, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, in contact staat, zijn opgenomen in artikel 42 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Te begeven mandaten Voor deze mandaten komen enkel personen in aanmerking die volkomen deskundig zijn op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beheer van de persoonsgegevens.

De betrokken mandaten zijn deeltijdse functies. Een persoon kan slechts deel uitmaken van één Sectoraal comité binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Er zijn mandaten vacant voor vier externe vaste leden en vier externe plaatsvervangende leden en dit voor iedere afdeling. In beide gevallen is de verdeling als volgt: o 2 externe leden met hoedanigheid van doctor of licentiaat in de rechten (Afdeling Sociale Zekerheid); o 1 extern lid met de hoedanigheid van Informaticadeskundige (Afdeling Sociale Zekerheid); o 1 extern lid met de hoedanigheid van geneesheer, deskundig in het beheer van gezondheidsgegevens (die in beide afdelingen zal zetelen); o 3 externe leden met de hoedanigheid van geneesheer, deskundig in het beheer van gezondheidsgegevens (Afdeling Gezondheid);

Om tot extern, vast, dan wel plaatsvervangend lid van dit Sectoraal comité te worden benoemd, moeten de kandidaten verder aan de volgende voorwaarden voldoen : - Belg zijn; - de burgerlijke en politieke rechten genieten; - geen lid zijn van het Europees parlement, de wetgevende kamers noch van een gemeenschaps- of gewestraad; - niet onder het hiërarchisch gezag vallen van een Minister, onafhankelijk zijn van de sociale zekerheidsinstellingen en de instellingen die vertegenwoordigd zijn in het beheerscomité van de Kruispuntbank en, voor wat de leden-geneesheren betreft, niet afhangen van het eHealth-platform bedoeld in artikel 2 van de wet van 21 augustus 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform sluiten wet houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform, van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, het Federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg of de stichting bedoeld in artikel 45quinquies van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.

De externe vaste en plaatsvervangende leden van sectorale comités hebben recht op presentiegelden voor een bedrag van 175,98 EUR (niet geïndexeerd) (vandaag 283,05 EUR). Alle leden hebben recht op de vergoeding voor reis- en verblijfskosten overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van de federale overheidsdiensten.

De vergoedingen zijn gekoppeld aan de mobiliteitsregeling toepasselijk op de bezoldiging van het Rijkspersoneel in actieve dienst.

De kandidaten voor een mandaat als extern lid, vast dan wel plaatsvervangend, bij dit sectoraal comité, moeten aangeven in welke hoedanigheid, welk statuut (vast en/of plaatsvervangend of beide) en voor welke afdeling zij zich kandidaat stellen: o als vast of plaatsvervangend extern lid voor het mandaat van lid met de hoedanigheid van doctor of licentiaat in de rechten (Afdeling Sociale Zekerheid); o als vast of plaatsvervangend extern lid met de hoedanigheid van informaticadeskundige (Afdeling Sociale Zekerheid); o als vast of plaatsvervangend extern lid met de hoedanigheid van geneesheer, deskundig in het beheer van gezondheidsgegevens (die in beide afdelingen zal zetelen); o als vast of plaatsvervangend extern lid met de hoedanigheid van geneesheer, deskundig in het beheer van gezondheidsgegevens (Afdeling Gezondheid);

Zij richten hun kandidatuur bij aangetekend schrijven, samen met hun curriculum vitae en een nota waarin zij dit toelichten alsook aangeven wat hun motivatie is en waarom zij menen te beantwoorden aan een of meer van de vooropgestelde profielen, tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, t.a.v. de heer Patrick Van Wouwe, wnd. Administrateur, Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel, en dit ten laatste tegen 1 december 2014.

Bijkomende toelichting kan telefonisch worden verkregen bij : Elisabeth Nam - Personeelsverantwoordelijke - 02-274 48 23

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^