Vacante Bettreking
gepubliceerd op 03 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Mededeling. - Oproep tot kandidaten voor detachering Het Bureau van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek zal voor zijn secretariaat eerlang overgaan tot de aanwijzing van : - één Franstalige attaché Het Raadgeven

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst justitie en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2014024332
pub.
03/09/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU, FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE EN PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Mededeling. - Oproep tot kandidaten voor detachering Het Bureau van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek zal voor zijn secretariaat eerlang overgaan tot de aanwijzing van : - één Franstalige attaché (niveau A).

Het Raadgevend Comité heeft een raadgevende en informatieve taak op het vlak van de bio-ethische vraagstukken (zie www.health.belgium.be/bioeth).

Kunnen zich kandidaat stellen voor deze detachering, de statutaire ambtenaren behorende tot : - een federale overheidsdienst; - de diensten van de Franse Gemeenschap; - de diensten van de Duitstalige Gemeenschap; - de diensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad; of een instelling van openbaar nut die afhangt van een van deze overheden. (Zie in dit verband het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Secretariaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (Belgisch Staatsblad van 8 mei 1997) en het koninklijk besluit van 20 mei 1997 tot vaststelling van de voorwaarden voor de detachering van het personeel van de openbare diensten bij het Secretariaat van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek (Belgisch Staatsblad van 28 mei 1997)).

De functie bestaat uit het bijstaan van het Comité, het Bureau en de beperkte commissies door middel van onder meer : - het opzoeken van documentatie ten behoeve van de commissies; - het opmaken van verslagen van de vergaderingen; - de revisie van vertaalde teksten; - het uitoefenen van de verantwoordelijkheid voor de informatica binnen het secretariaat (contactpersoon met de Dienst ICT, bestelling van informaticamateriaal,...).

De functie wordt uitgeoefend binnen een tweetalige context (N/F), met gebruik van het Engels voor het raadplegen van de Angelsaksische literatuur en in internationale contacten.

Kennis en ervaring op het gebied van informatica, van de tweede landstaal en van het Engels worden dan ook op prijs gesteld.

Vooropgestelde datum van indiensttreding : 1 januari 2015.

Voor alle bijkomende inlichtingen kan men zich wenden tot dhr. Lieven Dejager, coördinator, op tel. : nr. 02-524 91 85 of e-mail : lieven.dejager@health.belgium.be Kandidaturen met curriculum vitae dienen ten laatste dertig dagen na de publicatie van dit bericht te worden gestuurd naar volgend adres : Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Ter attentie van de Voorzitter Eurostation II, 7e verd., lok.7 C040 Victor Hortaplein 40/10 1060 Brussel

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^