Vacante Bettreking
gepubliceerd op 11 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van voorzitter van het Controleorgaan op de politionele informatie Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 5 februari 2015 dient de Kame(...) De personen die zich ingevolge de oproepen

bron
federale wetgevende kamers
numac
2015018058
pub.
11/02/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE WETGEVENDE KAMERS


Nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van voorzitter van het Controleorgaan op de politionele informatie (magistraten van de hoven en rechtbanken) Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 5 februari 2015 dient de Kamer van volksvertegenwoordigers over te gaan tot een nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van voorzitter van het Controleorgaan op de politionele informatie.

De personen die zich ingevolge de oproepen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 21 mei, 24 juli en 17 oktober 2014 reeds kandidaat stelden, dienen hun kandidatuur opnieuw in te dienen.

Overeenkomstig het nieuwe artikel 36ter van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een Controleorgaan op de politionele informatie opgericht.

Samenstelling De leden van het Controleorgaan worden door de Kamer van volksvertegenwoordigers benoemd voor een termijn van 6 jaar, eenmaal hernieuwbaar.

Het Controleorgaan wordt voorgezeten door een magistraat van de hoven en rechtbanken.

Het is verder samengesteld uit een lid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, een of meerdere leden van de lokale politie en van de federale politie en een of meerdere experten.

Het aantal experten mag niet hoger zijn dan het aantal leden van de politiediensten.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft beslist om 2 leden van de lokale politie (1 Nederlandstalige en 1 Franstalige), 2 leden van de federale politie (1 Nederlandstalige en 1 Franstalige) en 2 experten (1 Nederlandstalige en 1 Franstalige) aan te duiden. Voor elke categorie wordt de genderpariteit gerespecteerd.

De leden van het Controleorgaan worden benoemd op grond van hun kennis inzake het beheer van politionele informatie.

De leden oefenen hun ambt voltijds uit, met uitzondering van het lid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat de functie van lid van het Controleorgaan deeltijds mag uitoefenen.

Benoemingsvoorwaarden Op het ogenblik van hun benoeming dienen alle leden van het Controleorgaan aan de volgende voorwaarden te voldoen : 1° Belg zijn;2° genieten van de burgerlijke en politieke rechten;3° van onberispelijk gedrag zijn;4° het bewijs leveren van hun deskundigheid inzake verwerking van informatie of bescherming van gegevens;5° houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau "zeer geheim" verleend overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen (zie verder). Onverenigbaarheden De leden mogen geen bij verkiezing verleend openbaar mandaat uitoefenen. Zij mogen geen openbare of particuliere betrekking of activiteit uitoefenen die de onafhankelijkheid of de waardigheid van het ambt in gevaar zou kunnen brengen.

De uitoefening van een ambt als lid van het Controleorgaan is onverenigbaar met : - de hoedanigheid van lid van de algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie; - de hoedanigheid van lid van het Vast Comité P of van de dienst Enquêtes ervan, van het Vast Comité I of van de dienst Enquêtes ervan, van een inlichtingendienst of van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

Opdracht Het Controleorgaan is belast met de controle van de naleving van de regels inzake de rechtstreekse toegang tot de Algemene Nationale Gegevensbank en de rechtstreekse bevraging ervan, alsook van de naleving van de in artikel 44/7, derde lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt bedoelde verplichting, voor alle leden van de politiediensten, tot voeding van deze gegevensbank (zie artikel 36ter/9 en 36ter/10 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

Kandidaturen De kandidaturen dienen binnen de dertig dagen na bekendmaking van dit bericht te worden ingediend bij ter post aangetekende brief gericht aan de Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, Paleis der Natie, 1008 Brussel.

De kandidaturen moeten vergezeld zijn van de documenten die het bewijs leveren dat de kandidaten aan de voornoemde voorwaarden voldoen.

Het betreft volgende documenten : - een bewijs van nationaliteit; - een uittreksel uit het strafregister uitgereikt na de bekendmaking van dit bericht; - een curriculum vitae ter staving van deskundigheid inzake verwerking van informatie of bescherming van gegevens; - een kopie van de veiligheidsmachtiging `zeer geheim' verleend overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

Deze voorwaarde dient niettemin pas vervuld te zijn op het ogenblik van de benoeming (d.i. op het ogenblik van de eedaflegging bij de Kamervoorzitter).

De kandidaten die nog niet over een veiligheidsmachtiging beschikken, zullen op de hoogte worden gebracht van de te volgen procedure.

Meer inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Secretariaat-generaal van de Kamer van volksvertegenwoordigers, tel. : 02-549 84 21, e-mail: secretariaat.generaal@dekamer.be.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^