Vacante Bettreking
gepubliceerd op 15 mei 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat. - Vacante betrekkingen - Anderlecht : 1; - Brussel (grondgebied van het tweede kanton) : 1 (in associatie). Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2015; - Luik (grondgebied van het tweede kanton) : 1 (

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015202373
pub.
15/05/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015202373

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat. - Vacante betrekkingen - Anderlecht (grondgebied van het eerste kanton): 1; - Brussel (grondgebied van het tweede kanton) : 1 (in associatie).

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2015; - Leuven (grondgebied van het tweede kanton) : 1 (in associatie); - Oupeye: 1 (in associatie); - Luik (grondgebied van het tweede kanton) : 1 (in associatie); - Zinnik : 1.

De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan FOD Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie, Dienst Persoleelszaken, ROJ 211, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, binnen een termijn van een maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad.

Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk aangetekend schrijven, in tweevoud, te worden gericht.

Bij dit schrijven moeten de door het koninklijk besluit van 30 december 1999 (Belgisch Staatsblad 8 januari 2000) gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 maart 2009 (Belgisch Staatsblad 22 april 2009), bepaalde bijlagen, eveneens in tweevoud, worden gevoegd. Een exemplaar moet in origineel worden afgeleverd, het tweede mag een fotokopie zijn.

De kandidaten worden verzocht hun curriculum vitae op te stellen door een modelformulier in te vullen (zie Belgisch Staatsblad van 30 juli 2004). Deze omvat de verklaring op erewoord waaruit de periode(s) en plaats(en) van tewerkstelling in het notariaat blijken. Dit modelformulier is eveneens beschikbaar op de website : www.e-notariaat.be De benoemingsprocedure wordt elektronisch gevoerd. Daartoe dient tegelijkertijd, naast de door de wet voorziene bij een ter post aangetekende zending, ook een elektronische zending te gebeuren van het volledige identieke dossier op het adres post.ro1@just.fgov.be Overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van 30 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001009668 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor sluiten betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor, organiseert de Nationale Kamer van Notarissen een informatievergadering op donderdag 21 mei 2015, vanaf 17 u., in de lokalen van het Notarishuis te Brussel, Bergstraat 30-32.

De kandidaat-notarissen die aan de voorwaarden voldoen om op de vacante plaatsen van notaris te worden benoemd, kunnen de vergadering bijwonen op vertoon van hun identiteitskaart.


begin


Publicatie : 2015-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^