Vacante Bettreking
gepubliceerd op 01 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Oproep tot kandidaten voor een mandaat van regeringscommissaris bij het Fonds voor de medische ongevallen (Het gebruik van de mannelijke vorm in onderhavige oproep is gemeenslachtig) Referenties : - Artikel 137ter van de wet betreffe(...) - Artikel 137

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015204186
pub.
01/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204186

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Oproep tot kandidaten voor een mandaat van regeringscommissaris (m/v) bij het Fonds voor de medische ongevallen (Het gebruik van de mannelijke vorm in onderhavige oproep is gemeenslachtig) Referenties : - Artikel 137ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Artikel 137quater, § 5 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Wet van 31 maart 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010024096 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg type wet prom. 31/03/2010 pub. 18/06/2010 numac 2010000357 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg sluiten betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg.

Deze oproep betreft het mandaat van regeringscommissaris die de toezichthoudende Minister van Sociale Zaken vertegenwoordigt bij de instelling van openbaar nut "Fonds voor de medische ongevallen (FMO)" en die wordt benoemd op voordracht van de Minister van Sociale Zaken.

Rol van de regeringscommissaris bij het FMO De commissaris wordt afgevaardigd bij het Beheerscomité van het FMO, waar hij "toezicht houdt" op de beslissingen, adviezen of voorstellen in het kader van de bij de RIZIV-wetgeving bepaalde bevoegdheden van dir orgaan.

Opdrachten en taken van de regeringscommissaris bij het FMO Hij vervult onder andere de volgende opdrachten en taken (niet-limitatieve lijst) : - hij woont de vergaderingen van het FMO bij; - hij informeert en adviseert de toezichthoudende minister over de voorstellen, acties en beslissingen van het FMO; - hij informeert en ondersteunt het FMO, rekening houdend met de beleidsvisie van de Minister van Sociale Zaken; - hij beheert de relaties tussen de toezichthoudende minister en het FMO; - hij dient desnoods beroep in tegen de beslissingen van het FMO. Dit is geen voltijds mandaat en de uitoefening van het mandaat gebeurt bijkomend bij de huidige functie van de titularis. De regeringscommissaris moet voldoende ter beschikking zijn, rekening houdend met de taken van de instelling.

Competenties en vaardigheden In deze context zijn vereist : - Kennis van: - de beleidsvisie van de toezichthoudende Minister van Sociale Zaken; - de communicatie rond deze beleidsvisie; - veranderingsmanagement; - de organisatie en het beheer van een overheidsdienst; - het netwerk en de werking van de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen van sociale zekerheid. - Competenties en vaardigheden : - analyse en adviesverlening over juridische teksten indien mogelijk inzake medisch recht en inzonderheid het recht van de medische aansprakelijkheid of inzake gemeenrechtelijke schadevergoeding voor lichamelijke schade; - ervaring inzake overleg met stakeholders, sociale partners, verzekeringsinstellingen, patiënten of zorgverleners; - bemiddeling; - rapportering.

Ervaring in de sector van de geneeskundige verzorging en de praktische kennis van een tweede landstaal zijn pluspunten.

Kandidaturen - Toelaatbaarheidsvereisten : • ambtenaar zijn van minstens rang A2, werkzaam bij de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; • beschikken over minstens vijf jaar nuttige ervaring. - Selectieprocedure: 1) De directie P&O van de FOD Sociale Zekerheid, onder supervisie van de stafdirecteur P&O, beslist of de kandidaten voldoen aan de toelaatbaarheidsvereisten, en dit enkel op basis van de informatie die de kandidaat vermeldt in zijn kandidatuurstelling.Het vervullen van de toelaatbaarheidsvereisten is een absolute voorwaarde voor verdere deelname aan de selectieprocedure. 2) Voor de kandidaten die aan de toelaatbaarheidsvereisten voldoen, worden vervolgens de titels en verdiensten vergeleken, waarbij inzonderheid nagegaan wordt in welke mate het profiel van de kandidaat overeenkomt met de vereiste kennis, competenties en vaardigheden en tevens wordt de motivatie van de kandidaat voor de functie van regeringscommissaris geëvalueerd.3) Aansluitend op de vergelijking van de kandidaten bedoeld in punt 2) wordt een rangschikking van de kandidaten opgesteld met het oog op de voordracht door de Minister van Sociale Zaken aan de Koning. De kandidaatstelling, die niet langer mag zijn dan drie bladzijden van het formaat A4 met normaal lettertype, en waarin inzonderheid de titels, de verdiensten en de overeenkomst met het profiel van de kandidaat worden uiteengezet, evenals de vereiste kennis, competenties en vaardigheden alsook de motivatie voor de functie, dient per aangetekende brief binnen een termijn van 14 kalenderdagen opgestuurd te worden naar : De Minister van Sociale zaken, t.a.v. de heer Jean-Claude Heirman, Directeur a.i., Stafdienst P&O van de FOD Sociale Zekerheid Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 115 1000 Brussel De termijn van 14 kalenderdagen gaat in op de eerste dag volgend op de dag waarop deze oproep in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Bijkomende inlichtingen Bijkomende inlichtingen betreffende deze oproep tot kandidaatstelling kunnen bekomen worden bij de Beleidscel Sociale Zaken op telefoonnummer + 32 (473) 62 05 98 (Aurelie Mollers, adviseur, aurelie.mollers@minsoc.fed.be).


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^