Vacante Bettreking
gepubliceerd op 08 januari 2016
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Beheerscomité van het Waals visserij- en hengelfonds. - Oproep tot de kandidaten Artikel 22 van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren bepaalt dat het beheerscomité uit 26 leden bestaa 1° a

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015206040
pub.
08/01/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015206040

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Beheerscomité van het Waals visserij- en hengelfonds. - Oproep tot de kandidaten Artikel 22 van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren bepaalt dat het beheerscomité uit 26 leden bestaat, onder wie: 1° acht leden afkomstig van de administratie van de Waalse Overheidsdienst, namelijk: a) de directeur of diens afgevaardigde;b) twee leden van het Departement Natuur en Bossen;c) een lid van het Departement andelijke Aangelegenheden en Waterlopen;d) een lid van het Departement Leefmilieu en Water;e) een lid van het Departement Onderzoek naar het Natuurlijk en Landbouwmilieu;f) een lid van het Operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen;g) een lid van het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologieën;2° zestien leden die de vissers vertegenwoordigen, hetzij de voorzitter van elke erkende hengelfederatie en een afgevaardigde van de coördinerende hengelvereniging;3° een lid ter vertegenwoordiging van de wetenschappelijke milieus die rechtstreeks verbonden zijn met de visserij en de bescherming van de aquatische milieus en van de milieus die ermee verbonden zijn;4° een lid dat de aquacultuur beoefent ter vertegenwoordiging van het College van producenten zoals omschreven in het Waalse Landbouwwetboek. Elke instelling die met de in 3° vermelde categorie overeenstemt, kan een kandidatuurdossier indienen. Daartoe moet deze instelling een gewoon lid en een plaatsvervangend lid met vermelding van hun titels/hoedanigheden, hun adres voordragen. Het kandidatuurdossier bevat minstens : een motivatiebrief en een beknopte curriculum vitae voor elke voorgedragen kandidaat.

Overeenkomstig het decreet van 27 maart 2004 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen is het verplicht voor elk gewoon en plaatsvervangend mandaat de kandidatuur van minstens één man en één vrouw voor te dragen. Indien de hierboven vermelde verplichting niet kan worden vervuld, wordt erom verzocht de onmogelijkheid om die verplichting na te leven te motiveren.

De voorschriften die het proces voor de aanwijzing en de werking van het Beheerscomité van het Waals visserij- en hengelfonds regelen, worden in de artikelen 18 tot 23 van het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203411 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de riviervisserij, het visbeleid en de visserijstructuren type decreet prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014027151 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Landbouwwetboek sluiten nader bepaald.

De kandidaturen moeten uiterlijk op 15 februari 2016 gericht worden aan de inspecteur-generaal van het Departement Natuur en Bossen, avenue Prince de Liège 15, te 5100 Jambes.


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^