Vacante Bettreking
gepubliceerd op 21 november 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Coördinatie Organen, Embryo's en Bio-ethiek. - Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op Embryo's in vitro . - Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderz(...) 1.

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024235
pub.
21/11/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016024235

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Coördinatie Organen, Embryo's en Bio-ethiek. - Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op Embryo's in vitro (FCE). - Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro 1. Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro.Deze oproep vindt plaats om de 4 jaar en heeft betrekking op de volledige vernieuwing van alle mandaten voor de periode 2016-2020.

Bij wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro, werd een Commissie betreffende het medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro opgericht.

De Commissie vergadert ongeveer een keer per maand met uitzondering van de schoolvakanties (juli-augustus).

De aanwezigheid van alle leden (effectieve en plaatsvervangende) is gewenst.

De vergaderingen van de Commissie zijn tweetalig, maar een passieve kennis van de andere taal is zeer gewenst.

De Commissie is belast met volgende taken : - inwinnen en centraliseren van informatie over de verschillende projecten inzake onderzoek op embryo's, met inbegrip van de projecten waarover de plaatselijke ethische commissies een negatief advies hebben uitgebracht; - voorkomen van wetenschappelijk onverantwoorde ontwikkeling van identieke onderzoeksprojecten; - evalueren van de toepassing van de wet; - formuleren van aanbevelingen in de vorm van adviezen met het oog op wetgevende initiatieven of andere maatregelen; - formuleren van aanbevelingen in de vorm van adviezen over de toepassing van de wet ten behoeve van de plaatselijke ethische comités.

De Commissie bestaat uit 14 effectieve en evenveel plaatsvervangende leden, die door de Kamer worden aangewezen voor een hernieuwbare periode van vier jaar. In totaal zijn er dus 28 mandaten te begeven.

Van deze 28 mandaten worden er : - 8 ingevuld door artsen; - 8 ingevuld door doctors in de wetenschappen; - 4 ingevuld door juristen; - 8 ingevuld door deskundigen in ethische problemen en de sociale wetenschappen.

Om tot effectief of plaatsvervangend lid van de Commissie te worden benoemd, moeten de kandidaten voldoen aan volgende voorwaarden : - Belg zijn; - burgerlijke en politieke rechten genieten. 2. Op straffe van ontvankelijkheid dienen kandidaten bij hun sollicitatiebrief : a) melding te maken van de vacature waarvoor men zich kandidaat stelt;b) een curriculum vitae te voegen waaruit minstens volgende gegevens blijken : - naam, voornaam en woonplaats; - behaalde diploma; - alle nuttige inlichtingen die toelaten de geschiktheid van de kandidaat voor de vacante betrekking te controleren. 3. Kandidaturen voor een mandaat bij de Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro, dienen bij aangetekend schrijven te worden gericht tot de heer Christiaan Decoster, directeur-generaal DG Gezondheidszorg, Eurostation, Blok II, 1e verdieping, bureau 1E08, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel, en dit uiterlijk twee maanden na bekendmaking van deze oproep in het Belgisch Staatsblad.

begin


Publicatie : 2016-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^