Vacante Bettreking
gepubliceerd op 05 februari 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2016, pagina 7707 dient de volgende paragraaf te worden toegevoegd "In toepassing van artikel 59 van het Gerechtelijk Wetboek In de bekend

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016200616
pub.
05/02/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200616

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2016, pagina 7707 dient de volgende paragraaf te worden toegevoegd "In toepassing van artikel 59 van het Gerechtelijk Wetboek zullen de vrederechters-titularissen benoemd in een kanton, in subsidiaire orde, in elk kanton van het gerechtelijk arrondissement waarin hij krachtens de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken benoemd worden." onder de paragraaf dat in toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek zoals vervangen bij artikel 32 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, zullen de rechters van de rechtbanken van eerste aanleg en de substituten bij de parketten van de procureur des Konings, in subsidiaire orde benoemd worden respectievelijk in de andere rechtbanken van eerste aanleg en bij de andere parketten van het rechtsgebied van het hof van beroep.

In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2016, pagina 7708, dient de volgende zin te worden verwijderd : « Overeenkomstig de instructies inzake begrotingsbehoedzaamheid dienen de benoemingen te gebeuren binnen de grenzen van de beschikbare kredieten. »


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^