Vacante Bettreking
gepubliceerd op 07 september 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep Luik : 1; Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2016. - substituut-pr - Luik : 2; D

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016204385
pub.
07/09/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016204385

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep Luik : 1;

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2016. - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te : - Luik : 2;

Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2016. - Bergen : 1.

Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2016.

Elke kandidatuur moet, op straffe van verval, worden gericht aan de dienst HR Magistratuur - notarissen - gerechtsdeurwaarders, langs elektronische weg (e-mail : vacatures.roj1@just.fgov.be), binnen een termijn van twintig dagen vanaf de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek).

De kandidaten worden uitgenodigd om duidelijk te vermelden voor welke vacante plaats zij postuleren. Indien zij voor meerdere verschillende vacante plaatsen postuleren, dienen zij voor elke kandidatuurstelling een afzonderlijke e-mail te sturen. De kandidaten krijgen per kerende een elektronische ontvangstmelding.


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^