Vacante Bettreking
gepubliceerd op 16 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat. - Vacante betrekkingen - Ieper : 2 (waarvan één in associatie) - Kortrijk (grondgebied van het eerste kanton) : 1 De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verva(...) De kandidaten worden tevens verzocht een ko

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016206206
pub.
16/12/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016206206

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat. - Vacante betrekkingen - Ieper (grondgebied van het eerste kanton) : 2 (waarvan één in associatie) - Kortrijk (grondgebied van het eerste kanton) : 1 De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIENST HR MAGISTRATUUR - NOTARISSEN - GERECHTSDEURWAARDERS - ROJ 011, WATERLOOLAAN 115, 1000 BRUSSEL" binnen een termijn van een maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad.

De kandidaten worden tevens verzocht een kopie van de kandidatuur te richten aan de dienst HR Magistratuur - notarissen - gerechtsdeurwaarders, langs elektronische weg (e-mail : vacatures.not@just.fgov.be).

Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk aangetekend schrijven, in tweevoud, te worden gericht.

Bij dit schrijven moeten de door het koninklijk besluit van 30 december 1999 (B.S. 8 januari 2000) gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 maart 2009 (B.S. 22 april 2009), bepaalde bijlagen, eveneens in tweevoud, worden gevoegd. Een exemplaar moet in origineel worden afgeleverd, het tweede mag een fotokopie zijn.

De kandidaten worden verzocht hun curriculum vitae op te stellen door een modelformulier in te vullen (zie Belgisch Staatsblad van 30 juli 2004). Deze omvat de verklaring op erewoord waaruit de periode(s) en plaats(en) van tewerkstelling in het notariaat blijken. Dit modelformulier is eveneens beschikbaar op de website "www.e-notariaat.be" Overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van 30 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001009668 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor sluiten betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor, organiseert de Nationale Kamer van Notarissen een informatievergadering op 22 december 2016 vanaf 17 uur in de lokalen van het Notarishuis te Brussel, Bergstraat 30-32.

De kandidaat-notarissen die aan de voorwaarden voldoen om op de vacante plaatsen van notaris te worden benoemd, kunnen de vergadering bijwonen op vertoon van hun identiteitskaart.


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^