Vacante Bettreking
gepubliceerd op 17 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Assenede : 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 20 januari 2017. - Zwalm : 1 - Ronse : 1 - Oostende (grondgebied va(...) (in associatie) Deze plaats vervang

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017011201
pub.
17/03/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011201

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Assenede : 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 20 januari 2017. - Zwalm : 1 (in associatie) - Ronse : 1 - Oostende (grondgebied van het eerste kanton) : 1 (in associatie) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 26 augustus 2016. - Nassogne : 1 (in associatie) De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIENST HR MAGISTRATUUR - NOTARISSEN - GERECHTSDEURWAARDERS - ROJ 011, WATERLOOLAAN 115, 1000 BRUSSEL" binnen een termijn van een maand na de bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad.

De kandidaten worden tevens verzocht een kopie van de kandidatuur te richten aan de dienst HR Magistratuur - notarissen - gerechtsdeurwaarders, langs elektronische weg (e-mail : vacatures.not@just.fgov.be).

Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk aangetekend schrijven, in tweevoud, te worden gericht.

Bij dit schrijven moeten de door het koninklijk besluit van 30 december 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003688 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 12/01/2000 numac 1999000988 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en ervaring, de vereisten inzake medisch en psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewaking type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 25/01/2000 numac 2000022048 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling voor het jaar 1998 van de ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aangerekende kosten, verbonden aan de mededeling type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003689 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999003687 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 19/01/2000 numac 2000007003 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot verlenging voor de onderofficieren, enerzijds, van de tijdelijke aanpassing van de bepalingen tot regeling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking en, anderzijds, van de vrijwillige indisponibiliteitstelling type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 23/03/2000 numac 2000009270 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de bijzondere graden bij de griffies en de parketten van de hoven en rechtbanken sluiten (B.S. 8 januari 2000) gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 maart 2009 (B.S. 22 april 2009), bepaalde bijlagen, eveneens in tweevoud, worden gevoegd. Een exemplaar moet in origineel worden afgeleverd, het tweede mag een fotokopie zijn.

De kandidaten worden verzocht hun curriculum vitae op te stellen door een modelformulier in te vullen (zie Belgisch Staatsblad van 30 juli 2004). Deze omvat de verklaring op erewoord waaruit de periode(s) en plaats(en) van tewerkstelling in het notariaat blijken. Dit modelformulier is eveneens beschikbaar op de website "www.e-notariaat.be" Overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van 30 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001009668 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor sluiten betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor, organiseert de Nationale Kamer van Notarissen een informatievergadering op 23 maart 2017 vanaf 17 uur in de lokalen van het Notarishuis te Brussel, Bergstraat 30-32.

De kandidaat-notarissen die aan de voorwaarden voldoen om op de vacante plaatsen van notaris te worden benoemd, kunnen de vergadering bijwonen op vertoon van hun identiteitskaart.


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^