Vacante Bettreking
gepubliceerd op 27 maart 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Oproep tot kandidaatstelling Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten De minister bevoegd voor Openbaar Ambt schrijft een oproep tot kandidaatstelling uit voor de functie van effectief of plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Toe Conform

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018011434
pub.
27/03/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011434

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Oproep tot kandidaatstelling Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten De minister bevoegd voor Openbaar Ambt schrijft een oproep tot kandidaatstelling uit voor de functie van effectief of plaatsvervangend lid van de Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten, ingesteld op basis van artikel 19 van de ordonnantie van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur, en waarvan de samenstelling en werking geregeld worden door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996.

Conform artikel 3 van voornoemd besluit van 26 september 1996 moeten de kandidaten volgend profiel hebben : - Vier kandidaten (twee van de Franse taalrol en twee van de Nederlandse taalrol) uit de personeelsleden van niveau A van een van de algemene diensten van de Regering (GOB, BruOA, GOBF en BSE) of van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die voldoende kennis hebben van het onderwerp openbaarheid van bestuur; - Vier kandidaten (twee Franstaligen en twee Nederlandstaligen), houders van een universitair diploma, die geen personeelsleden van een van de algemene diensten van de Regering (GOB, BruOA, GOBF en BSE) noch van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogen zijn, en die een grondige kennis hebben van het onderwerp openbaarheid van bestuur.

Behoudens een andersluidende vermelding in de kandidaatstellingsbrief, wordt elke kandidaat geacht zich kandidaat te stellen voor zowel een effectieve als een plaatsvervangende plaats.

De kandidaten moeten als gebruikelijke taal het Frans of het Nederlands hebben, en de andere taal voldoende beheersen.

De leden van de commissie zullen aangewezen worden voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar, die ingaat op 18 juli 2018.

De kandidaatstellingen moeten schriftelijk verstuurd worden, vergezeld van een gedetailleerd curriculum vitae, en moeten voorts het volgende vermelden : de specifieke motivatie, de competenties op het vlak van openbaarheid van bestuur, de instelling waarvoor ze werken alsook hun taalrol.

De kandidaatstellingen moeten uiterlijk twee maanden na de publicatie van deze oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad verstuurd worden (de poststempel geldt als bewijs) naar het volgende adres : Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten Ter attentie van mevrouw de secretaris van de Commissie Directie Juridische Zaken City Center, Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel Of per e-mail : juridischedirectie@gob.brussels


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^