Vacante Bettreking
gepubliceerd op 01 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Oproep tot kandidaten voor een mandaat van werkend of plaatsvervangend lid van het informatieveiligheidscomité Oprichting van het informatieveiligheidscomité Bij de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscom(...) De kamer

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018014066
pub.
01/10/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014066

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Oproep tot kandidaten (M/V) voor een mandaat van werkend of plaatsvervangend lid van het informatieveiligheidscomité Oprichting van het informatieveiligheidscomité Bij de wet van 5 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/09/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203892 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst beleid en ondersteuning en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in sluiten tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 september 2018, wordt een informatieveiligheidscomité opgericht, dat bestaat uit twee kamers (de kamer federale overheid en de kamer sociale zekerheid en gezondheid) en samengesteld is uit acht werkende leden (vier Nederlandstalige en vier Franstalige) en acht plaatsvervangende leden (vier Nederlandstalige en vier Franstalige), die door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op voordracht van de regering worden benoemd voor een (hernieuwbare) termijn van zes jaar.

De kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité, gevestigd bij de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning te Brussel, is hoofdzakelijk belast met het verlenen van beraadslagingen voor mededelingen van persoonsgegevens door federale overheidsdiensten en federale openbare instellingen. De opdrachten staan verder beschreven in de wet van 15 augustus 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/08/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012002044 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Wet houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator sluiten houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator, gewijzigd bij de hogervermelde wet van 5 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/09/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203892 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst beleid en ondersteuning en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in sluiten.

De kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité, gevestigd bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het eHealth-platform te Brussel, is hoofdzakelijk belast met het verlenen van beraadslagingen voor mededelingen van sociale persoonsgegevens en persoonsgegevens die de gezondheid betreffen. De opdrachten staan verder beschreven in de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, gewijzigd bij de hogervermelde wet van 5 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/09/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203892 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst beleid en ondersteuning en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in sluiten.

In bepaalde gevallen handelen de kamer federale overheid en de kamer sociale zekerheid en gezondheid samen, als "verenigde kamers".

Samenstelling van het informatieveiligheidscomité Het informatieveiligheidscomité is samengesteld uit de volgende acht werkende leden: - twee deskundigen op het vlak van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de ene maakt deel uit van de beide kamers en is voorzitter van de beide kamers, de andere maakt deel uit van de afdeling federale overheid); - twee personen met de hoedanigheid van doctor, licentiaat of master in de rechten die deskundig zijn op het vlak van het sociaal recht of het gezondheidsrecht (zij maken beiden deel uit van de kamer sociale zekerheid en gezondheid); - twee artsen die deskundig zijn op het vlak van het beheer van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen (zij maken beiden deel uit van de kamer sociale zekerheid en gezondheid); - een deskundige op het vlak van het elektronisch identiteitsbeheer (hij maakt deel uit van de beide kamers); - een deskundige op het vlak van financiële en fiscale aangelegenheden (hij maakt deel uit van de kamer federale overheid.

De andere leden dan de deskundigen op het vlak van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moeten zelf ook minstens over een basiskennis van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer beschikken.

Voor elk werkend lid wordt onder dezelfde voorwaarden een plaatsvervangend lid aangewezen.

Er zijn momenteel mandaten vacant voor acht werkende leden en acht plaatsvervangende leden van het informatieveiligheidscomité.

Benoemingsvoorwaarden van de leden van het informatieveiligheidscomité Om tot werkend of plaatsvervangend lid van het informatieveiligheidscomité benoemd te kunnen worden en het te kunnen blijven, moeten de kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen: - Belg of onderdaan van de Europese Unie zijn; - de burgerlijke en politieke rechten genieten; - voor wat betreft de kamer sociale zekerheid en gezondheid, niet onder het hiërarchisch gezag van de minister bevoegd voor de sociale zekerheid of de minister bevoegd voor de volksgezondheid staan en onafhankelijk zijn van de instellingen van sociale zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (en de organisaties die in het beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zijn vertegenwoordigd), het eHealth-platform (en de organisaties die in het beheerscomité van het eHealth-platform zijn vertegenwoordigd), de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg en de Stichting Kankerregister; - voor wat betreft de kamer federale overheid, niet onder het hiërarchisch gezag van een federaal minister staan en onafhankelijk zijn van de federale overheidsdiensten; - geen lid zijn van het Europees parlement, van het federaal parlement of van een parlement van de gemeenschappen en de gewesten; - geen lid zijn van de federale regering, een Gemeenschapsregering of een Gewestregering en evenmin een functie uitoefenen in een beleidscel van een minister; - geen lid zijn van de Gegevensbeschermingsautoriteit en niet behoren tot haar personeel.

Vergoeding van de leden van het informatieveiligheidscomité Elk lid van het informatieveiligheidscomité heeft per vergadering die het bijwoont recht op het presentiegeld van 250 euro (indexcijfer 1,67374, bedrag gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen).

Het lid dat het voorzitterschap uitoefent, heeft per vergadering die het bijwoont recht op twee maal het presentiegeld van 250 euro (indexcijfer 1,67374, bedrag gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen).

In beginsel vindt er één keer per maand en per kamer een vergadering plaats.

De leden, met inbegrip van het lid dat het voorzitterschap uitoefent, zijn gerechtigd op de vergoedingen voor reis- en verblijfskosten volgens de bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van de federale overheidsdiensten.

Indiening van de kandidatuur als lid van het informatieveiligheidscomité Een kandidaat voor een mandaat als werkend of plaatsvervangend lid van het informatieveiligheidscomité geeft bij de indiening van zijn kandidatuur aan in welke hoedanigheid (deskundige inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, doctor, licentiaat of master in de rechten deskundig inzake sociaal recht of gezondheidsrecht, arts deskundig inzake beheer van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, deskundige inzake elektronisch identiteitsbeheer en/of deskundige inzake financiële en fiscale aangelegenheden) en in welk statuut (werkend en/of plaatsvervangend lid) hij zich kandidaat stelt. Elke kandidaat voor een mandaat als werkend lid met de hoedanigheid van deskundige inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft bij de indiening van zijn kandidatuur bovendien aan of hij al dan niet het voorzitterschap van (de beide kamers van) het informatieveiligheidscomité wil uitoefenen.

Een kandidaat richt zijn kandidatuur per mail naar ivc@mail.fgov.be (onderwerp van de mail "kandidatuur IVC"), samen met zijn curriculum vitae en een document waarin hij dit toelicht, zijn motivatie aangeeft en uitlegt waarom hij meent te beantwoorden aan het betrokken profiel, en dit ten laatste tegen 31 oktober 2018 (de datum van de verzending van de mail geldt als bewijs van de datum van de indiening van de kandidatuur).

Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen op hetzelfde mailadres: ivc@mail.fgov.be


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^